DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Binbaşıoğlu, Hulisi; Türk, Mevlüt (Turizm Akademik Dergisi, 2018)
  Öz:İnsanların kafe veya restoran tercihlerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu anlamak özellikle işletmeler açısından çok önemlidir ve bu doğrultuda da birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada ise önceki çalışmalardan ...
 • Gömleksiz, Mehmet Nuri; Özkaya, Özlem Miraç (Turkish Studies (Elektronik), 2012)
  Öz:Konuşma, iletişimde önemli bir yer tuttuğundan, dört dil becerisi içerisinde üzerinde önemle durulması gereken bir beceridir. İngilizce derslerinin sınıf ortamı, kullanılan materyaller ve bütün süreç dâhil olmak üzere ...
 • Doğanay, Selim; Fırat, Penpegül; Er, Hamdi (Retina-Vitreus, 2006)
  Öz:Otuz yedi yaşında erkek olgu rutin göz muayenesi için polikliniğimize baş vurdu. Sağ göz fundus muayenesinde, optik sinirin alt tarafında yaklaşık bir optik sinir büyüklüğünde yuvarlak, soluk retinal alan ve bu alanın ...
 • Derin, Neslihan (İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2017)
  Öz:İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede ...
 • Derin, Neslihan (İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2017)
  Öz:İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede ...
 • Derin, Neslihan (İnönü Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Malatya., 2017)
  Öz:İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede ...
 • Tetık, Nevzat; Karahan, Mehmet; Solak, Bilal (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2015)
  Öz:Küreselleşme süreci ile birlikte, ülke ekonomilerinin birbiri ile olan karşılıklı etkileşimi artarak devam etmektedir. Bu etkileşim, ülke ekonomilerini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, ekonomik kriz ...
 • Maviş, Volkan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Yapıcı adalet anlayışı geçtiğimiz yıllar içerisinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Söz konusu anlayışın öne çıkan örneklerinden birisi de hakikat komisyonlarıdır. Özellikle iç savaş, askeri darbe ve soykırım gibi insan ...
 • Berk, Ahmet; Dokumacı, Alim Hüseyin; Kaymaz, Mustafa Bahadır (Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Öz:Diabetes mellitus insülin salgısında düşüş ve/veya insülinin etkisinde azalmaya bağlı ortaya çıkan, yüksek kan şekeri düzeyi ile karakterize metabolik bir hastalık olup çevresel, genetik ve yaşam biçimi gibi değişik ...
 • Durmuş, Emine (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2008)
  Öz:Bu araştırmada, yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu (split-plot) desen ...
 • Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Çalışmamızda FEV1 değerleri öngörülenin %50-80'i arasında olan astımlı hastaların FEV1 parametresinde meydana gelen değişikliğe göre tedaviye verdikleri cevabın yaş ve hastalık süreleri ile olan ilişkisini prospektif ...
 • Karabulut, Aysun Bay; Özerol, Elif; Temel, İsmail; Gözükara, Engin M.; Akyol, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Katalaz (CAT, EC 1. 11.1.6), hidrojen peroksitin suya dönüşümünü katalizleyen antioksidan bir enzimdir. Dokulardaki katalaz aktivitesi büyük oranda değişiklik gösterir. Enzim aktivitesi karaciğer ve böbrek dokularında yüksek ...
 • Beycioğlu, Kadir; Konan, Necdet (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2008)
  Öz:Yaşam boyu öğrenme sadece Avrupa Birliği’nin değil dünyanın da ilgi gösterdiği oldukça geniş kapsamlı bir eğitim yaklaşımıdır. 1970’li yıllardan itibaren eğitimcilerin gündeminde yer almaktadır. Çok çeşitli bağlamlarda ...
 • Ata, Nihal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu çalışma çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden homojenlik analizinin yaşam verilerinde kullanımını göstermek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Değişken sayısının ikiden çok olması durumunda hastalara ait ...
 • But, A. Kadir; Durmuş, Mahmut; Toğal, Türkan; Gedik, Ender; Yücel, Aytaç; Ersoy, M. Özcan (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2003)
  Öz:Bu çalışmada 60 yaş üzerindeki olgularda sevofluran ve propofolün indüksiyon, idame ve derlenme üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. ASA I-II sınıfı, 60 yaş üzerinde, elektif cerrahi uygulanacak ve ameliyatı ...
 • But, A. Kadir; Durmuş, Mahmut; Köroğlu, Ahmet; Yücel, Aytaç; Ülger, Hacer; Ersoy, M. Özcan (Anestezi Dergisi, 2003)
  Öz:Bu çalışmada, rejyonel anestezi ile transüretral prostatektomi (TURP) geçirecek 30 olguda, irrigasyon sıvısına etanol (%1) eklenerek, solunum sonu etanol konsantrasyonu ile hemodinamik ve biyokimyasal değişiklikler ...
 • Toprak, Hüseyin İ.; Sağır, Özlem; Demirbilek, Semra; Köroğlu, Ahmet; Demir, Kadir; Ersoy, M.Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Son yıllarda yapılan çalışmalarda spinal anestezide ropivakain kullanımının yararları gösterilmiştir. Bu çalışmada, spinal anestezi altında ürolojik cerrahi girişim geçirecek yaşlı olgularda iki farklı dozda intratekal ...
 • Eltas, Abubekir; Altun, Oğuzhan; Dedeoğlu, Numan; Yavuzer, Duygu (Cumhuriyet Dental Journal, 2012)
  Öz:Amaç:Bu çalışmanın amacı Türk toplumundaki yaşlı bireylerin ağız ve dişeti sağlığını belirlemekti. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 50-65 yaş (Grup A) arasında 330, 65 yaş ve üzerinde (Grup B) 149 hasta dâhil edildi. ...
 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) profilaksisinde tüm dünyada kabul gören ve rutin kullanıma girmiş yöntemler olmasına rağmen, klinik uygulamalarda mevcut proflaksi prensipleri ihmal edilebilmektedir. Bu ...
 • Abut, Latife İşeri; Durmaz, Bengül; Tekerekoğlu, Mehmet S.; Taştekin, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Metisiline dirençli stafilokok (MRS) suşlarının florokinolonlara karşı in vitro direnç durumlarını saptamak. Gereç ve Yöntem: Yatan hastaların irin, kan, idrar ve diğer steril vücut sıvılarından izole edilen toplam 117 ...