DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Avcı, Canan; Sağsöz, Gülseren (Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018)
  Öz:Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerini ölçmek amacıyla, orijinal dilde ve kültürde hazırlanmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma ...
 • Çeçen, Mehmet Akif; Aydemir, Filiz (Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011)
  Öz:Bu çalışmada, okul öncesine yönelik Öykü Yağmur setinden 50 hikâye kitabının kelime ve cümle uzunlukları ile okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde ...
 • Kurt, Gökçe (Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016)
  Öz:Bu çalışmada, Malatya, Türkiye'de okul öncesi eğitim lisans programına devam eden son sınıf öğrencilerinin ebeveynlik hakkındaki görüşleri, Anne Baba Eğitimi dersi kapsamında çalışılmıştır. Katılımcılar derse kayıtlı ...
 • Özel, Erdoğan; Konca, Ahmet Sami; Zelyurt, Hikmet (Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Eğitimin evrenselleşmesi ve bilginin hızlı yayılması ile birlikte öğretmenlerin yabancı dile sahip olması profesyonel gelişimleri açısından daha önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının ...
 • Sağlam, Mehmet; Aral, Neriman (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015)
  The purpose of the study is to determine pre-school teachers’ ideas about science education. Fifteen out of the 30 teachers were from kindergarten located in the center of Ankara and Antalya, and the rest were from an ...
 • Ünal, Merve; Akman, Berrin (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006)
  Öz:Bu araştırma Ankara ve Malatya ilerinde okulöncesi egitim kurumlanna giden 6 yaş çocuklarının ögretmenlerinin fen egitimine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ömeklem grubunu Ankara ve Malatya ...
 • Konan, Necdet; Oğuz, Vuslat (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya., 2014)
  Öz:Bu araştırmada, maarif müfettişleri tarafından okul öncesi öğretmenlerinin teftişinde kullanılan Öğretmen Teftiş Formları ndaki toplam puanların cinsiyet, okul öncesi öğretmenliğindeki görev süresi (kıdem), görev yapılan ...
 • Ulutaş, Ayşegül (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2016)
  Öz:Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının çevrim içi öğrenme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada ...
 • Zelyurt, Hikmet; Karakaş, Beyza (Turkish Studies (Elektronik), 2018)
  Öz:Eğitimde değerlendirme, öğrencilerin edindikleri kazanımları tespit etmeye olanak sağlaması açısından önemlidir. Etkili bir değerlendirme yapabilmek için değerlendirme çok yönlü olmalıdır. Çok yönlü değerlendirme ...
 • Aslan, Mahire; Bakır, Aslı Ağıroğlu (Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2015)
  Öz:İşlevleri gereği çok boyutlu bir özellik gösteren okullarda eğitsel ve yönetsel süreçlerin başarılı bir biçimde yürütülmesi, tüm paydaşların yetkinlikleri doğrultusunda ve kubaşık biçimde çalışmalarıyla sağlanabilir. ...
 • Canlı, Suzan; Demirtaş, Hasan; Özer, Niyazi (İlköğretim Online (elektronik), 2015)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin değişime yönelik eğilimlerini belirlemektir. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adıyaman il ...
 • Türkoğlu, Duygu; Konan, Necdet (Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin işkoliklik ve narsistik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma ile ayrıca, okul yöneticilerinin bazı değişkenlere göre işkoliklik ve ...
 • Demirtaş, Hasan; Üstüner, Mehmet; Özer, Niyazi (Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2007)
  Öz:Bu araştırmada; okullarımızda yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunların öğrenci ve okul ile ilgili bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçede yer ...
 • Yıldırım, M. Cevat; Dönmez, Burhanettin (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2008)
  Öz:Bu çalışmada, okul-aile işbirliğine ilişkin öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesi ...
 • Çoban, Duygu; Demirtaş, Hasan (Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2011)
  Öz:Akademik iyimserlik bir öğretmenin, öğrencilerin akademik performansında değişiklik yapabileceği konusundaki pozitif inançlarıdır. Akademik iyimserlik öz yeterlik, güven ve akademik vurgu olmak üzere üç boyuttan ...
 • Çalışkan, Arzu Demir; Özcan, Özlem (Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2013)
  Öz:Okülokutanöz albinizm (OKA) göz, deri ve saçta hipopigmentasyonla seyreden, otozomal resesif geçiş gösteren melanin biyosentez bozukluğudur. Klinikte deri ve saç bulguları yanı sıra değişen derecelerde konjenital ...
 • Keser, Hayri; Akça, Kürşat (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018)
  Öz:Asli kurucu iktidar yeni bir anayasa yapan iktidar iken, tali kurucu iktidar mevcut anayasayı değiştiren hukuki ve sınırlı bir iktidardır. TBMM bir tali kurucu iktidardır ve Anayasanın 175. maddesine göre 1982 Anayasası’nı ...
 • Kartal, Ayşe; Kılıç, Betül (Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2015)
  Öz:Wolf-Hirschhorn sendromu (WHS), 4. kromozomun kısa kolunun distal kısmında delesyon (4p-) sonu - cu oluşan, psikomotor geriliğe genellikle prenatal ve postnatal büyüme geriliğinin eşlik ettiği, ağır mental retardasyon, ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Gülbaş, Gazi; Mutlu, Levent Cem; Yetkin, Özkan; Ulutaş, Hakkı; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Poland sendromu pektoralis major kasının tek taraflı yokluğu ile karakterize konjenital bir sendromdur. Bu sendroma meme, el ve diğer organ anomalileri de eşlik edebilir. Genellikle sağ tarafı tutar ve erkeklerde daha ...
 • Kızkın, Özkan; Türker, Gamze; Günen, Hakan; Avcı, Hilala; Miman, Murat Cem; Aydın, Erdinç (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Wegener granülamatozisi akciğerleri tutan vaskuiitier arasında en yaygın olanıdır. Akciğerde oluşturduğu nodüier ve kaviter lezyonlar nedeniyle, başta tüberküloz ve malignlteler olmak üzere pek çok hastalığın ayırıcı ...