DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Submit Date

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Elbe, Hülya; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İlk kez 1881 yılında Kolliker tarafından farklı bir hücre tipi olarak tanımlanan Clara hücreleri küçük hava yollarında bulunan, sil içermeyen, sekretuar hücrelerdir. Diğer epitel hücreleri arasında kubbe biçimli morfolojileri ...
 • Taşlıdere, Elif; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Retikulum hücreleri, retikulum liflerini sentezleyen fibroblast benzeri hücrelerdir. Yıldız şeklindedirler. Bu hücrelerin sitoplazmik uzantıları retikulum lif demetlerini sararak yapısal elemanları lenfatik doku ve organların ...
 • Elbe, Hülya; Kuruş, Meltem; Kazancı, Alper; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada, sıçan ileumunda yaşa bağlı olarak değiştiği düşünülen villusların sayısını, yüksekliğini, genişliğini ve goblet hücre sayısını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 24 adet dişi Sprague Dawley ...
 • Bayındır, Tuba; Karataş, Erkan; Çetinkaya, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Meniere hastalığı, fluktuan, başlangıçta düşük sonradan tüm frekansları tutan sensörinöral tip işitme kaybı, tinnitus, aural dolgunluk ve tekrarlayan vertigo atakları ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Bazı vakalarda ...
 • Bayındı, Tuba; Kablan, Yüksel; Çiçek, Mehmet T; Erdem, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Melkersson Rosenthal Sendromu, tekrarlayan fasiyal paralizi, ağrısız ve gode bırakmayan orofasiyal ödem, fissürlü dil triadı ile karakterize, etiyolojisi net olarak bilinmeyen ve nadir görülen bir hastalıktır. Klasik triadın ...
 • Aytaş, Özgür; Kartalcı, Şükrü; Ünal, Süheyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Günümüzde organ nakli konusundaki en önemli problem, organ bağışı oranlarının çok düşük olmasıdır. Organ bağışı konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve yönlendirmede önemli rolü olan sağlık çalışanlarının, inanç ...
 • Demir, Tamer; Savur, Fatma; Kaya, M. Kaan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kliniğimizde takip ettiğimiz endoftalmili olgularda medikal ve cerrahi tedavinin görme düzeylerine olan etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesinde Ocak 2005-Eylül 2009 tarihleri arasında ...
 • Şamdancı (Türkmen), Emine; Aydın, Burcu; Eroğlu, Mehtap; Bat, Seçil; Kırımlıoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  56 yaşında kadın hasta uterin leiomyom nedeni ile total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi ameliyatı olmuştur. Sol overdeki 0.7cm çapında solid, düzgün sınırlı kitle, histopatolojik ve immünohistokimyasal ...
 • Ermiş, Hilal; Gülbaş, Gazi; Yumrutepe, Tuncay; İn, Erdal; Mutlu, Levent Cem; Günen, Hakan; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bilinen en eski meslek hastalıklarından biri olan silikozis, solunabilir büyüklükteki silika kristallerinin akciğer dokusunda geri dönüşümsüz ve ilerleyici bir fibrotik reaksiyon oluşturması ile karakterize tedavisi olmayan ...
 • Köse, Evren; Beytur, Ali; Vardı, Nigar; Türköz, Yusuf; Ekinci, Nihat; Ekincioğlu, Zülal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Metotreksat’ın neden olduğu böbrek hasarına karşı montelukast’ın etkileri araştırıldı. Gereç-Yöntem: 35 adet Wistar albino dişi sıçan 5 gruba ayrıldı: Grup I: Kontrol (K); Grup II: Montelukast (ML); Grup III: Metotreksat ...
 • Koluaçık, Selma; Güneş, Gülsen; Özer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bu araştırma, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ertesi gün hapı konusundaki bilgi durumları ve tutumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 2005-2006 Öğretim yılı Bahar döneminde Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisat ve ...
 • Görgeç, Sündüz; Kuzucu, Çiğdem; Yetkin, Funda; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) üreten Esherichia coli ve Klebsiella izolatları tüm dünyada önemli bir problemdir. Yeni bir glisilsiklin antibiyotik olan tigesiklin (GAR-936) çoğul ilaç direnci olan birçok ...
 • Beytu, Ali; Yakupoğulları, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kronik prostatit, uzun süre antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyondur. Bu çalışmada, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten bir E. coli suşunun neden olduğu ve sık sık relaps gösteren bir kronik prostatit olgusu ...
 • Çakır, Ebru; Şamdancı, Emine; Beytur, Ali; Nurkabul, Zeynep; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Ksantogranülomatöz epididimo-orşit testisin, oldukça nadir görülen inflamatuar hastalığıdır. Bu durum, histopatolojik inceleme yapılmaksızın, klinik olarak malign testiküler tümörden ayırt edilemez. İngiliz literatüründe ...
 • Demirdağ, Hatice Gamze; Özcan, Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Lenfanjioma sirkumskriptum (LS), deri ve subkutan dokuları etkileyen nadir bir vasküler malformasyondur. Genellikle renksiz sıvı, bazen kan ile dolu, ince duvarlı vezikül kümeleri ile karakterizedir. Lezyonlar kurbağa ...
 • Cumurcu, Tongabay; Düz, Cem; Gündüz, Abuzer; Doğanay, Selim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Malatya ve çevresindeki ilköğretim okullarında kırma kusuru ve beraberindeki göz problemlerinin değerlendirilmesi. Materyal ve Metod: Çalışmaya Malatya ve ilçelerindeki 37 ilköğretim okulundan, 7-15 yaş arası 661 çocuk ...
 • Çolak, M. Cengiz; Dişli, Olcay; Erdil, Nevzat; Cihan, H. Berat; Battaloğlu, Bektaş (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar hemodiyaliz için uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriovenöz (AV) fistüllere ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmanın amacı, AV fistül operasyonları sonrası erken ve geç dönemde meydana gelen ...
 • Cansel, Mehmet; Taşolar, Hakan; Yağmur, Jülide; Aktürk, Erdal; Karakuş, Yasin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Unroofed koroner sinüs sendromu nadir görülen bir kardiyak anomalidir. Genellikle persistan sol vena kava süperiyor eşlik etmektedir. Konjenital kardiyak anomalilerin tanısında transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi ...
 • Çakır, Ebru; Demirağ, Funda; Fındık, Göktürk; Arslan, Süheyla Aytaç; Kaya, Sadi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Primer timik karsinomlar, ön mediastenin nadir görülen, kötü prognozlu heterojen tümörleridir. Lenfoepitelyoma benzeri karsinom ise timik karsinomun oldukça nadir görülen alt tipidir. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı ...
 • Almiş, Behice Han; Cumurcu, Birgül Elbozan; Karlıdağ, Rıfat; Kartalcı, Şükrü; Gül, Işıl Göğcegöz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Beden dismorfik bozukluğu (BDB), kişinin gerçekte olmayan, var olduğunu sandığı bir beden kusuru ile uğraşması ya da bir beden kusuru olsa bile bunu olduğundan aşırı görmesidir. BDB alt tipi olarak kabul edilebilecek ...