DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Eğri, Mücahit"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Eğri, Mücahit"

Sort by: Order: Results:

 • Genç, Metin; Pehlivan, Erkan; Güneş, Gülsen; Eğri, Mücahit; Kurçer, M .Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışma; Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya ilin i de kapsayan 13 ilde yürütülen flor tableti kullanımı programı hakkında sağlık personelinin bilgi ve görüşlerini öğrenmek için yapılan kesitsel bir araştırmadır. Gereç- ...
 • Cihan, Ö. Faruk; Karakaş, Sacide; Uzun, Ahmet; Kavaklı, Ahmet; Arabacı, Hakan; Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Ekstremiteler insan vücudunda devamlı hareket eden ve bir çok görevi üstlenen organlardır. Vücudun bu bölümlerinin büyümesinde diğer bölümlerde olduğu gibi ırk, cinsiyet ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkileri vardır. ...
 • Kurçer, Mehmet Ali; Eğri, Mücahit; Genç, Metin; PehliVan, Erkan; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla; Kaya, Mine (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışma, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine çocuk isteği He başvuran infertil kadınların, aynı a­maçla geleneksel halk kısırlık tedavilerini uygulama düzeyini ve bazı de­mografik ...
 • Genç, Metin; Karlıdağ, Rıfat; Eğri, Mücahit; Güneş, Gülsen; Kurçer, M.Ali; Pehlivan, Erkan; Özcan, Erkan; Ünal, Süheyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışma ile, 1998 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'na girecek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin saptanması ve bazı bağımsız değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Bu kesitsel çalışma, toplam ...
 • Genç, Metin; Eğri, Mücahit; Pehlıvan, Erkan; Kırımlıoğlu, Vedat; Yılmaz, Sezai (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Acil servislere başvuran hastaların muayene, tetkik ve tedavi için bekleme süreleri alınan hizmetten tatmin açısından çok önemlidir. Bu çalışma He Malatya Turgut Özal Tp Merkezi Acil Servisi'ne başvuran hastaların bekleme ...
 • Yakıncı, Cengiz; Kutlu, Nurettin Onur; Paç, Ayşenur; Durmaz, Yaşar; Gül, Abdulkadir; Eğri, Mücahit (Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 1999)
  Öz:AMAÇ: Türkiye'de akraba evlilikleri yaygın bir evlilik biçimi olmakla birlikte, ülkenin az gelişmiş ve gelişmiş bölgeleri, kır ve kent yerleşim yerleri arasında ve değişik eğitim düzeylerinde akraba evliliği sıklığı ...
 • Paç, F. Ayşenur; Karabiber, Hamza; Kutlu, N. Onur; Yakıncı, Cengiz; Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya., 1999)
  Öz:AMAÇ: Bu çalışma, ilköğretim çağı çocuklarında patolojik ve masum üfürüm sıklığının belirlenmesi ve masum patolojik üfürüm ayırımında pediatrisi ve pediatrik kardiyolog muayenesinin doğruluğunu araştırmak amacıyla ...
 • Özcan, M. Erkan; Yurtsızoğlu, Özlem; Balki, Selvin; Altay, Zuhal; Eğri, Mücahit (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada bel ağrısı olan hastalarda gözlenen depresif belirti ve bulguların fiziksel sağaltım yöntemlerine nasıl yanıt verdiği incelenmiştir. Yöntem: Lomber disk hernisi olan 42 hastaya bel ağrısını azaltmak ...
 • Kurçer, Ali Mehmet; Genç, Metin; Eğri, Mücahit; Pehlivan, Erkan (Tüberküloz ve Toraks, 2000)
  Öz:Bu çalışmanın amacı BCG ile aşılanmış çocuklarda PPD pozitifliği düzeyini belirlemek ve PPD pozitifliğini etkilemesi beklenen bazı faktörleri ortaya koymaktır. 0-2 aylık iken aşılanmış ve BCG skarı olan 1-6 yaşları ...
 • Genç, Metin; Eğri, Mücahit; Kurçer, M. Ali; Kaya, Mine; Pehlivan, Erkan; Karaoğlu, Leyla; Güneş, Gülsen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bu çalışmanın amacı, Malatya kent merkezindeki bankalarda çalışanların fizik aktivite düzeylerini saptamaktı. Yöntem: Kesitsel nitelikteki araştırmanın evreni, Malatya kent merkezindeki 21 bankada çalışan 451 kişi ...
 • Karaoğlu, Leyla; Kurçer, Mehmet A.; Kaya, Mine; Pehlivan, Erkan; Genç, Metin F.; Güneş, Gülsen; Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Hastaların yakın temaslılarının erken tanı ve tedavi amacıyla izlenmesi, tüberküloz hastalığını kontrol altına almada en etkin ve ekonomik yöntemlerden biridir. Bu çalışmada Malatya Verem Savaş Dispanserlerince yürütülmüş ...
 • Kılıç, Süleyman; Bayraktar, Mehmet; Bayraktar, Nihayet; Ergin, Hüseyin; Beytur, Ali; Eğri, Mücahit (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2005)
  Öz:Bu çalışmamızda mesane tümörlü hastaları serum immünoglobulin, kompleman ve C-reaktif protein düzeyleri açısından kontrollü değerlendirilmesini amaçladık. Kan ve idrar örnekleri ameliyat öncesinde hem kontrol hem de ...
 • Alat, İlker; Akpınar, Beşir.M; Eğri, Mücahit; Aydın, Nihat; Aydemir, İ.Koray; Aldemir, Mustafa; Eroğlu, Tamer; Özgür, Bülent; Erbaş, Fulya; Nisanoğlu, Vedat (Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2007)
  Amerika Birleflik Devletleri’nde y›lda 500 bin konjestif kalp yetersizli¤i (KKY) teflhisi konulmaktad›r. Kalp nakli (KN) sonras› 5 y›ll›k sa¤kal›m oran›n›n %60’›n üzerinde, NYHA s›n›f - IV hastalarda t›bbi tedaviyle 3 ...
 • Pehlivan, Erkan; Özen, Güray; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla; Türkol, Elvan; Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Rotavirüsler akut gastroenteritlerin en önemli etyolojik ajanlarındandır. Tüm dünyada bebekler ve erken çocukluk döenmlerinde ciddi hastalık yaparlar. Dünyadaki yüksek gastroenterit morbiditesinin önemli kısmından rotavirüsler ...
 • Celbiş, Osman; Karaoğlu, Leyla; Eğri, Mücahit; Özdemir, Bora (Turkish Journal of Medical Sciences, 2012)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, Malatya’da lise öğrencileri arasında okulda şiddet ile ilgili davranışları olanların sıklığını saptamak ve şiddet ile ilgili faktörleri belirlemektir. Yöntem ve gereç: Bu kesitsel tanımlayıcı ...