DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "en"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "en"

Sort by: Order: Results:

 • Hasanoğlu, Adnan; Bülbüloğlu, Ertan; Baysal, Tamer; Şahin, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Türkiye'de karaciğer ve akciğerlerde kist hidatik hastalığı çok yaygındır ve en çok Echinococcus granulosus ile oluşur. Karaciğerinde, nadiren bu kadar büyük boyuta ulaşan (30x20cm) kist hidatiği olan 32 yaşındaki bayan ...
 • Koşar, Feridun (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Koronero-pulmoner fistül nadir görülen kardiyak anomalilerdir. Tek koroner arteri içeren koronero-pulmoner fistülü olan 44 yaşında kadın olgusunu sunuyoruz. Hasta atipik göğüs ağrısı tanımlıyordu. Egzersiz talyum ...
 • Gürlek, Ali; Gherardini, Giulio; Yasko, Alan; Miller, Micheal J. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Tibia kırıkları sonrası gelişen nonunion (kırık kaynamaması) önemli bit problem olup sıklıkla kemik greftlerinin kullanılmasını gerektirir. Bu amaçla vaskülarize (pediküllü yada free flap olarak) ve vaskülarize olmayan ...
 • Şavlı, Haluk; Sevinç, Alper; Doğanay, Selim; Er, Hamdi; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Artmış ateroskleroz ile birlikte hem mikrosirkülasyonda, hem de büyük damarlardaki vasküler komplikasyonlar diyabet morbidite ve mortalitesine neden olmaktadır. Körlüğe neden olabilen diyabetik retinopati, ...
 • Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Vedat; Yıldırım, Bülent; Ara, Cengiz; Hilmioğlu, Fatih (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Bu çalışmada sunulan olgu yorgunluk, kilo kaybı ve melena yakınmalarıyla başvurdu. Üst gastrointestinal radyolojik ve endoskopik incelemeler mide kardia ve korpusunda kalınlaşmış mukozal kıvrımları ortaya koydu. ...
 • Altınok, M. Tayfun; Kılıç, Süleyman; Sığırcı, Ahmet; Kutlu, Ramazan; Baysal, Tamer; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Öz:Giriş: Hidatik kist, nadir yerleşim yerinde olduğunda ve özellikle tipik görünümde olmadığında, akılda tutulmadığı takdirde kolaylıkla atlanabileceğinden hatalı kesin tanı yanlışlıkla konulabilir. Olgu Sunumu: Tiroid, ...
 • Batçıoğlu, Kadir; Öztürk, İ. Çetin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Öz:Giriş:Son yıllarda CAPE (Kafeik asit fenil esteri)'nin antioksidan kapasitesi araştırılmıştır, ancak şu ana kadar yapılmış olan çalışmaların çoğu in vivo çalışmalardır. Biz bu çalışmada CAPE'nin süperoksit radikallerine ...
 • Kızkın, Özkan; Kaya, Emin; Türker, Gamze; Kuku, İrfan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Aydoğdu, İsmet (Toraks Dergisi, 2002)
  Öz:İmmünsüprese hastalarda pnömoni sık görülür ve mortalitesi yüksektir. Bu çalışma, hematolojik malignitesi (HM) olan hastalarda gelişen pnömoni insidansını, tanısını ve ampirik tedavi sonuçlarını değerlendirmek üzere ...
 • Tandoğan, İzzet; Yetkin, Ertan; Güray, Yeşim; Aksoy, Yüksel; Sezgin, Alpay T.; Özdemir, Ramazan; Çehreli, Şengül; Şaşmaz, Ali (Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2002)
  Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı kalıcı pacemaker takılan ve koroner arter hastalığı olan hastalarda, pacemaker takılmasını gerektiren ritm ve iletim patolojisinin nedeni olarak en yaygın patolojik koroner anatomiyi saptamaya ...
 • Erdem, Tamer; Miman, Murat Cem; Öncel, Semih; Mızrak, Bülent (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2003)
  Öz:Tiroit karsinomlarından parafaranjeal alana yayılım çok nadirdir. İlerleyici yutma zorluğu ve boyun sağ üst kısmında şişlik şikayeti ile başvuran 40 yaşında erkek hastada, sağ tonsili ve orofarenjeal duvarı mediale iten ...
 • Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; İnan, Muharrem; Ayan, İrfan; Denizhan, Yurdaer (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2003)
  Öz:Amaç: Asetabulum kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarda fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar değerlendirildi. Çalışma planı: Asetabulum kırığı nedeniyle cerrahi tedaviden sonra yeterli takibi yapılan 21 ...
 • Soylu, A.; Güneş, A.; Uğraş, M. Y.; İpek, D.; Baydinç, C. (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2003)
  Öz:Penil fraktür, ereksiyon halindeki penisin direkt travmaya maruz kalması sonucu tek veya iki taraflı korpus kavernozumda tunika albugineanın yırtılmasıdır. Penil fraktüre parsiyel veya komplet üretra rüptüru veya derin ...
 • Özerol, Elif; Özerol, İbrahim; Aslan, Mehmet; Yakıncı, Cengiz; Temel, İsmail (Erciyes Tıp Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Valproatın folat ve homosistein düzeyleri üzerinde etkileri ile ilgili veriler çelişkilidir. Bu çalışmanın amacı valproat alan çocuklarda homosistein, folat ve vitamin B12 düzeylerinde farklılık olup olmadığını ...
 • Elbozan, Birgül; Kaya, Burhanettin; Yalvaç, Dilek; Emul, H. Murat; Kaya, Mine; Ünal, Süheyla (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Depresyon, çökkün bir duygu durumunun varlığı ve yaşamdan zevk almama ile birlikte, düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk, değersizlik, isteksizlik, güçsüzlük, karamsarlık ve fizyolojik işlevlerde ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Erkurt, M. Ali; Dikilitaş, Mustafa; Yıldız, Ramazan; Orhan, Mesut; Görgel, Ahmet; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Öz:Günümüzde her kan merkezi, ABO ve Rh sistemlerine ait testleri rutin olarak, transfüzyon öncesi uygunluk testleri kapsamında çalışmaktadır. Bu çalışma Malatya ve çevresinin ABO ve Rh kan grubu dağılımını belirlemek amacı ...
 • Demirbilek, Semra; Sızanlı, E. Ebru; Karaman, Abdurahman; Karadağ, Neşe; Bayraktar, Nihayet; Türkmen, Emine; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: Sepsisin farklı fazlarında, akciğer dokusundaki nitrik oksit (NO) üretimi, antioksidan kapasite ve lipid peroksidasyonu üzerine metilen mavisinin (MM) etkileri rat sepsis modelinde araştırıldı. Gereç ve Yöntem: ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Erkurt, M. Ali; Uzer, Elmas; Özgül, Mustafa; Dikilitaş, Mustafa; Orhan, Mesut; Görgel, Ahmet; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Öz:Akut lösemi hastalarında artmış blastlar, lökostaz yada tümör liziz sendromu gibi ciddi klinik problemlere neden olabilir. Bunların tedavisinde ve/veya önlenmesinde, lökoferez etkili ve hızlı bir tedavi seçeneğidir. Bu ...
 • Nisanoğlu, Vedat; Erdil, Nevzat; Kaya, Emin; Erdil, Akgül Feray; Battaloğlu, Bektaş; Köroğlu, Ahmet; İlksen, Hüseyin Toprak (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: Kardiyopulmoner bypass (KPB) kullanılarak yapılan kalp cerrahisi, hemostatik sistemde çeşitli değişikliklere yol açar. Bu çalışmada koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda akut normovolemik hemodilüsyonun ...
 • Kaya, Mine; Güneş, Gülsen; Kaya, Burhanettin; Pehlivan, Erkan (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: Gençlerin kişilik gelişimlerinde, şiddet eğilimi ve ilgili davranışlar kadar boyun eğici davranışlar da önemli yer tutmaktadır. Şiddet davranışı gösterenlerin daha otoriter ve kontrolcü oldukları, boyun eğici ...
 • Vardı, Nigar; Iraz, Mustafa; Öztürk, Feral; Uçar, Muharrem; Gül, Mehmet; Eşrefoğlu, Mukaddes; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Öz:Amaç: Bu çalışma, streptozotosin (STZ) ile oluşturulan diyabetik rat modelinde, sıçan böbreklerinde oluşan histolojik değişiklikler üzerine melatoninin iyileştirici etkilerinin araştırılması amacıyla planlandı. Gereç ...