DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Type "Article"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Type "Article"

Sort by: Order: Results:

 • Büyükberber, Süleyman; Şencan, Orhan; Büyükberber, Nuhmehmet; Başeşme, Erbil; Turgay, Murat (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE'li ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazım; Soytürk, Durali; Özcan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Atopik deri hastalıklarında Staphylococcus aureus kolonizasyonu sıklığını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 60 hasta ve 50 sağlıklı kişi üzerinde ^epidemiyolojik bir çalışma yapıldı. ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Aydın, N. Engin; Çıralık, Harun; Gül, Mehmet (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Serviksinde mavi nevusu bulunan 55 yaşında bir kadın vakayı bildiriyoruz. Mavi nevus, myoma uteri nedeniyle çıkarılan histerektomi speysmeninde insidental olarak bulundu. [Turgut Ozal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):368 ...
 • Ekmekçi, Hakan; Bölük, Ayhan; Özcan, Cemal; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. A.; Yüksekkaya, Esen (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hemifaşiyal spazm, yüzün bir yansının kısmi ya da tümünü içine alan sürekli seyirme ve değişken şiddette irregüler klonik kasılmalardır. Genelde ağız ve göz çevresinde en belirgindir. Bu durum aynı taraflı fasiyal sinirin ...
 • Bölük, Ayhan; Ekmekçi, Hakan; Şavlı, Haluk; Özcan, Cemal; Aladağ, Murat; Müftüoğlu, Münife; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Klinik ve elektrofızyolojik olarak duysal-motor periferik nöropati saptanan 41 diabetik hastada, mediyan sinirin bilekten elektriksel uyarımı ile el ve ayaktan sempatik deri cevabı (SDC) kaydedildi. Kontrol olgularının ...
 • Büyükberber, Süleyman; Ertaş, Ertuğrul; Bülbüloğlu, Ertan; Şencan, Orhan; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Özen, Süleyman; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hiperparatiroidili hastalarda yüksek sıklıkta tiroid nodülü tespit edilebildiği için hiperfonksiyon gösteren intratiroidal paratiroid adenomlarının tanısı ve tedavisi problemlidir. Bu olgu sunumunda bir vaka nedeniyle ...
 • Durmaz, Bengül; Yakıncı, Cengiz; Köroğlu, Mehmet; Rafiq, Mehmet; Durmaz, Rıza; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Yaşları 7-11 arasında değişen, parazit ile enfekte 90 çocuk ve 24 sağlıklı çocukta serum IgE konsantrasyonları enzim immunoassay yöntemi ile' ölçüldü. Parazit bulunan 90 çocuğun 46'sı Giardia lamblia, 26'sı Enterobius ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Bülbüloğlu, Ertan; Baysal, Tamer; Şahin, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Türkiye'de karaciğer ve akciğerlerde kist hidatik hastalığı çok yaygındır ve en çok Echinococcus granulosus ile oluşur. Karaciğerinde, nadiren bu kadar büyük boyuta ulaşan (30x20cm) kist hidatiği olan 32 yaşındaki bayan ...
 • Gürer, Sezer; Kafkaslı, Ayşe; Gürel, Mehmet; Demirkıran, Ahmet E. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Bu makalede, laparoskopi destekli vqjinal histerektomi sonrasında trokar yerinden herniye olan ve daha sonra da strangüle olarak perforasyon gelişen bir olgu sunulmaktadır. Hastaya, trokar yeri bir insizyon haline ...
 • Şahin, Mustafa; Imrıe, Clement W. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Laparoskopik kolesistektomi günümüzde semptomatik kolelithiasis tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir. Laparoskopik kolesistektomi esnasında safra ve safra taşları periton boşluğuna yayılabilir. Düşmüş safra ...
 • Yıldırım, Zeki; Boyacı, Haşim; Hasanoğlu, H. Canan; Erdoğan, Yurdanur; Dursun, Güngör; Köksal, Nurhan (Tüberküloz ve Toraks, 1997)
  Öz:Bronşioloalveolar kanserin (BAK) çeşitli özelliklerini incelemek için yapılan bu çalışma Ocak 1990 ve Ekim 1996 tarihleri arasında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi ile inönü Üniversitesi Tıp ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Çıralık, Harun; Mızrak, Bülent; Sönmez, Süha (Genel Tıp Dergisi, 1997)
  Öz:Amaç: Bölümümüzde gördüğümüz iki endometrial küretaj materyalindeki intermediate trofoblastik elemanların benign ve malign proliferasyonlarının ayırıcı tanısını tartışmayı amaçladık. Olgu Sunumu: 29 ve 31 yaşlarındaki ...
 • Bayrı, Ali; Atalay, Funda Ersoy; Gencer, Hüseyin (Turkish Journal of Physics, 1998)
  Öz: Başlık (İngilizce): Öz (İngilizce):Some of the first transition metal alloys show first order antiferromagnetic phase transition as a function of alloy concentration [1-5]. The antiferromagnetism of materials can be ...
 • Bulut, Yunus; Durmaz, Bengül; Gökdenîz, Remzi (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İnönü Üniversitesi Turgut Öza! Tıp Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvanna mikrobiyolojik tetkik için gönderilen 470 servikal sürüntü örneğinin mikrobiyolojik analizi yapıldı. Bu amaçla direkt yaş preparat, gram yöntemi He ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; Müezzînoğlu, Ü. S. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Ön çapraz bağ cerrahisinde hastanın ameliyat sonu durumunun değerlendirilmesinde, hastanın ifadelerine dayanan sübjektif bulguların, dizin hareket genişliğini ve stabilitesini gösteren fizik muayene bulgularının, ameliyatlı ...
 • Koşar, Feridun (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Koronero-pulmoner fistül nadir görülen kardiyak anomalilerdir. Tek koroner arteri içeren koronero-pulmoner fistülü olan 44 yaşında kadın olgusunu sunuyoruz. Hasta atipik göğüs ağrısı tanımlıyordu. Egzersiz talyum ...
 • Hepşen, İbrahim F.; Evereklioğlu, Cem; Bayramlar, Hüseyin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Emetrop gözlerde yoğun okumanın miyopi gelişimi üzerindeki etkisinin 7 yıl süreli prospektif araştırılması. Metod: Yaş ortalamaları 12.70 olan, günde ortalama 6 saat okuma-yakın çalışma yapan 77 erkek ortaokul öğrencisinin ...
 • Genç, Metin; Pehlivan, Erkan; Güneş, Gülsen; Eğri, Mücahit; Kurçer, M .Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışma; Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya ilin i de kapsayan 13 ilde yürütülen flor tableti kullanımı programı hakkında sağlık personelinin bilgi ve görüşlerini öğrenmek için yapılan kesitsel bir araştırmadır. Gereç- ...
 • Bakan, Nurten; Gürel, Ayşe; Saydam, Sibel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Çalışmamızda, ürogenital bölgede cerrahi girişim geçirecek çocuklarda; kaudal bupivakain, morfin, epinefrin kombinasyonunun, postoperatif analjezik etkinliğini ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Yaşları 3-12 ...
 • Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Derin ven trombozu tedavisinde fibrinolitik ajan olarak streptokinazın kullanması doza bağımlı olmayan öldürücü hemorajik komplikasyonlara sebep olabilir. Kliniğimizde derin ven trombozlu bir hastada streptokinaz ...