DSpace Repository

Zamana Karşı” Filminin Kapitalist Sistem Bağlamına Yönelik Eleştirel Söylem Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Gül, Mesut
dc.date.accessioned 2020-07-20T08:59:02Z
dc.date.available 2020-07-20T08:59:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Gül, M . (2020). ZAMANA KARŞI FİLMİNİN KAPİTALİST SİSTEM BAĞLAMINA YÖNELİK ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ . İNİF E - Dergi , 5 (1) , 55-69 . en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17129
dc.description.abstract Özet Sinema, hem yerellik hem de evrensellik özelliğine sahiptir. Yerel sinemanın sınırları daha dar bir çerçevede gerçekleşirken evrensel sinemanın sınırları küresel düzeydedir. Yani evrensel sinemanın etkisi tüm dünya toplumlarına yönelik olarak gerçekleşmektedir. Evrenselliği içerisinde barındıran sinema, çoğu zaman mesaj aracı olarak kullanılmaktadır. Kimi zaman egemen düşünceyi yayan sinema, kimi zamansa egemen sisteme bir tepki, bir eleştiri şeklinde hayat bulmaktadır. Amacı ne olursa olsun sinemanın bir araç olarak kullanıldığı kabul edilen bir gerçektir. İdeolojik söylemleri yayan sinemanın bu noktada kitleleri yönlendirici görevi aşikâr gözükmektedir. Söz konusu yönlendirme kimi zaman sistemin devamı niteliğinde olabilirken kimi zamansa sistemin eleştirisi şeklinde gerçekleşmektedir. Sinemanın bu rolünden dolayı birçok araştırmacı sinema üzerine araştırma yapmaktadır. Benjamin Franklin tarafından 18. yüzyılda ilk kez söylenen “vakit nakittir” sözü zamanın aslında para olduğunu anlatmaktadır. Andrew Niccol, Zamana Karşı adlı filminde bu yargıyı izleyicisine başarılı bir şekilde anlatmayı başarmıştır. Kapitalist sistemde olduğu gibi birilerinin kazanması için birilerinin çalışması gerekmektedir. Filmde kapitalizmin ve tüketim toplumunun tüm kaynaklarına değinilmiştir. Paranın zaman olduğu bu filmde sınıfsal farklılıklar net bir şekilde anlatılmıştır. Bu çalışmadaki amaç, Zamana Karşı filmindeki sosyal ve sınıfsal adaletsizlikler, sınıflar arasında ortaya çıkan ideoloji, güç ve iktidar ilişkileri eleştirel söylem çözümlemesi tekniğiyle ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın metodolojisinde nitel araştırma yöntemlerinden eleştirel söylem çözümlemesi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zamana Karşı, İdeoloji, Kapitalist Sistem, Sinema, Eleştirel Söylem Analizi. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi en_US
dc.subject İdeoloji en_US
dc.subject Kapitalist sistem en_US
dc.title Zamana Karşı” Filminin Kapitalist Sistem Bağlamına Yönelik Eleştirel Söylem Analizi en_US
dc.title.alternative Crıtıcal Dıscourse Analysıs Of “In Tıme” In The Context Of Capıtalıst System en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record