DSpace Repository

HERZBERG’İN HİJYEN FAKTÖRLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Korkmazer, Fuat
dc.contributor.author Aksoy, Ali
dc.date.accessioned 2020-08-31T09:09:19Z
dc.date.available 2020-08-31T09:09:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation KORKMAZER F,AKSOY A (2017). HERZBERG’İN HİJYEN FAKTÖRLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 821 - 833. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReU1ETTNOdz09
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17864
dc.description Yıl: 2017Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 821 - 833Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Örgütleri oluşturmak, oldukça zor ve maliyetli bir durumdur. Bu zorlukları ortadan kaldırmak ve maliyetleri azaltmak çalışanların, işlerinden tatmin olmalarına bağlıdır. Motivasyondaki amaç; çalışanların daha verimli çalışmalarını, istek ve arzularını artırmayı sağlamaktır. Kalıplaşmış motivasyon araçlarını kullanmak her zaman olumlu performans sağlayamayabilir. Bu nedenle, günün şartlarına ve çalışanların ihtiyaçlarına göre farklı motivasyon araçlarını sunmak gerekir. Herzberg, iş yerinde hijyen etmenlerin belli bir düzeyin altına düşmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Belli bir düzeyin altına düşmesi, çalışanın işinden, çevresinden, işletmeden, mesai arkadaşlarından ve amirlerinden sıkılmasına ve devamsızlık, hastalık ve işten ayrılmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmada Herzberg'in Hijyen faktörlerinin çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Muş ilinde Kamu sektörü ve Özel sektörde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında çalışan 132 kişinin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Herzberg'in Hijyen faktörleri ile çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür en_US
dc.description.abstract Abstract:It is costly and quite difficult to establish organizations. To eliminate these difficulties and to reduce the costs is depend upon the satisfaction of employees with their jobs. The purpose of motivation is; to provide employees work more efficiently and to increase their wishes and desires. To use stereotype motivational tools may not always provide positive performance. Therefore, we should offer different motivational tools according to the contemporary requirements and needs of the employees. Herzberg emphasizes the need of hygiene factors at work not to fall below a certain level. When it falls below a certain level it may cause the employee's get bored of job, their surroundings, business, their colleagues and superiors and also may cause absenteeism, illness and even leave the job. In this study, Herzberg's hygiene factors’ impact on the employees intends to leave the work was examined. For this purpose, in Muş 132 employees who work in the public and private sector in educational institutions were asked questions and their views were evaluated. Findings of this study showed that there is a negative and statistically significant relationship between Herzberg's hygiene factors and employees’ intention to leave of employment en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title HERZBERG’İN HİJYEN FAKTÖRLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA en_US
dc.title.alternative A STUDY ON HERZBERG'S HYGIENE FACTORS’ EFFECT ON THE BEHAVIOR OF EMPLOYEES’ LEAVE OF EMPLOYMENT en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record