DSpace at Inonu University: Recent submissions

 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Yoloğlu, Saim (Solunum Hastalıkları, 2002)
  Öz:Hiperkapni, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nın akut atağında sık görülür ve bazı olgularda reversibldir. Bu çalışma KOAH akut atağı ve hiperkapni ile başvurmuş, PaCO2'si 60 mmHg üzerinde olan KOAH'lı hastaların ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Yıldız, Ramazan; Harputluoğlu, Hakan; Aydoğdu, İsmet; Gürakan, Figen (Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, 2002)
  Öz:Gaucher hastalığı, en sık görülen lipid depo hastalığıdır. Hastalık, otozomal resesif geçer ve lizozomal bir enzim olan ß-glikoserebrosidazi kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucunda ortaya çıkar. Glikoserebrosidaz ...
 • Tandoğan, İzzet; Temizhan, Ahmet; Yetkin, Ertan; Güray, Yeşim; İleri, Mehmet; Duru, Erdal; Şaşmaz, Ali; Çehreli, Şengül; Köse, Kenan (Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2002)
  Öz:Çeşitli sistemler tarafından oluşturulan elektromanyetik alanın kalp pili fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı mobil telefonların kalp pili fonksiyonları üzerindeki etkilerini ...
 • Kuzucu, Akın; Soysal, Ömer; Cihan, Berat; Aydın, Engin (Turkish Respiratory Journal, 2002)
  Abstract:Localized fibrous tumors of the pleura are uncommon and their definitive diagnoses are rarely made preoperatively. These tumors can attain massive sizes before becoming symptomatic. Surgical removal is the treatment ...
 • Öztürk, Feral; Vardı, Nigar; Cengiz, Nureddin; Eşrefoğlu, Mukaddes; Otlu, Ali (Turkish Journal of Medical Sciences, 2002)
  Abstract:The aim of this study was to determine the histological changes of the thoracic aorta in rats fed on alcohol for a period of 24 weeks. Twenty male Wistar rats were divided into two groups. The ethanol group (n=10) ...
 • Kılıç, S.; Uğraş, M.; Utku, V.; Yazıcıoğlu, A. H. (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2002)
  Öz:Bu çalışmamızda transüretral prostatik balon dilatasyon ve transüretral prostatektominin etkinlik ve güvenilirliğini karşılaştırmayı amaçladık. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği'nde 26 hastaya dilatasyon ...
 • Çelik, Önder; Hasçalık, Şeyma; Gökdeniz, Remzi (GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 2002)
  Abstract:Retinal detachment is a rare complication of preeclampsia. İn this paper, two cases of retinal detachment associated with preeclampsia that were successfully managed with conservative treatment have been reported.
 • Vardı, Nigar; Fadıllıoğlu, Ersin; Otlu, Ali; Yağmurca, Murat (Turkish Journal of Medical Sciences, 2003)
  Abstract:The objective of this study was to determine the morphological effects of chronic nitric oxide (NO) inhibition oh the thoracic aorta of Wistar rats. Fifteen male Wistar albino rats were divided into three groups. ...
 • Demirel, Ulvi; Karıncaoğlu, Melih; Harputluoğlu, Murat; Ateş, Mehmet; Seçkin, Yüksel; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turkish Journal of Gastroenterology, 2003)
  Öz:Amaç: Özofagus varisleri ve serum asit albumin gradiyenti (SAAG) portal hipertansiyonun önemli iki bulgusudur. Son yıllarda alkole bağlı siroz hastalarında bu iki bulgu arasında korelasyon gösterilse de nonalkolik siroz ...
 • Özcan, Hamdi; Karıncaoğlu, Yelda; Kandi, Başak; Eşrefoğlu, Muammer (Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 2003)
  Öz:Giriş: Tinea versikolor sık olarak görülen lipofilik Malassezia türü mayalarca oluşturulan stratum korneumun yüzeyel enfeksiyonudur. Bir çok topikal ve sistemik antifungal ilaç tinea versikolor tedavisi için kullanılmakta ...
 • Karıncaoğlu, Yelda; Kandi, Başak; Akı, Tuba; Bayram, Nalan; Eşrefoğlu, Muammer (Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Dev kondiloma aküminata (DKA) perianal bölgede tümör karakterinde büyük kitleler oluşturan ve derin do-kulara infiltrasyon eğilimi olan, histopatolojik olarak tamamen benign özellik gösteren bir verrükoz kanser ...
 • Özcan, Atilla; Şenol, Mustafa; Karaca, Şemsettin (Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada stajyer öğrencilerin dermatoloji eğitimi konusundaki eğilim, öneri, eleştiri ve katkılarının araştırılması ve bu veriler ışığında aktif dermatoloji eğitiminin irdelenmesi amaçlanmıştır.Materyal ve ...
 • Özcan, M. Erkan; Yakıncı, Cengiz; Sipahi, Birsen; Durmaz, Yaşar; Genç, Metin (Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 2000)
  Öz:AMAÇ: Makrosefali baş çevresinin yaşa ve 'cinsiyete göre iki standart sapmanın üzerinde olmasıdır. Makrosefali çocuk nörolojisine başvuran çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Makrosefalik çocuklarının zeka ...
 • Unknown author (Medicine Science, 2015)
  Öz:Bu çalışma üniversite öğrencilerinin kanda HbA1c değerleri ile vücut analiz ölçütleri ve yeme tutumları ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte analitik bir araştırmadır. 2013 yılı Mayıs-Temmuz aylarında ...
 • Karlıdağ, Rıfat; Ünal, Süheyla; Yoloğlu, Saim (Türk Psikiyatri Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Malatya il merkezinde çalışan hekimlerin iş doyumu (İD) ve tükenmişlik düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya katılan 384 hekimden veriler, ...
 • Ermiş, Hilal; Haltaş, Hacer; Yıldırım, Zeki; Edalı, Mehmet Naci (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Akciğerin skuamöz hücreli karsinomları, diğer karsinom tipleri ile karşılaştırıldığında toraksa sınırlı kalma eğilimindedir ve uzak organ metastazları diğerlerine göre daha nadirdir. Skuamöz hücreli karsinomun cilde ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Kızkın, Özkan; Günen, Hakan; Gülbaş, Gazi (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Bu çalışmada, 1998-2003 yılları arasında kliniğimizde izlenen 63 pulmoner embolili hastanın genel özellikleri geriye dönük olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 49.4 ± 16.8 yıl olup, 35 (%55.6)'i kadın, 28 (%44.4)'i ...
 • Yakıncı, Derya Büşra (İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2019)
  Öz:Artı dişler, normal dentisyona ilave olarak fazladan sürmüş veya gömülü kalmış diş ya da diş benzeri yapılardır. Artı dişlerin etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Artı dişler her iki cinsiyette de farklı yaş gruplarında ...
 • Akbaş, Sedat; Korkmaz, Mehmet Fatih (Journal of Turkish Spinal Surgery, 2019)
  Öz:Introduction: Neurological, cardiovascular and respiratory system pathologies are frequently accompanied by pediatric scoliosis surgery. The aim of this retrospective clinical study was to evaluate the demographic ...
 • Doruk, Sibel; Köseoğlu, Handan İnönü; Ceylan, Emel (Tüberküloz ve Toraks, 2018)
  Öz:Introduction: We aimed to explore the possibility of using body surface area (BSA) as a new anthropometric measurement in evaluation of OSAS. Materials and Methods: Obesity was defined as having a BMI ≥ 30 kg/m2. BSA ...