DSpace Repository

“Finansal Kriz Dönemlerinde Yatırım Teşvik Tedbirlerinin Önemi Ve Küçük Ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)’ler Üzerindeki Etkileri (Malatya Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Danacı, M. Cem
dc.contributor.author Duran, Abdullah
dc.date.accessioned 2019-06-25T10:43:48Z
dc.date.available 2019-06-25T10:43:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Danacı, M. C. Duran, A. (2010). “Finansal Kriz Dönemlerinde Yatırım Teşvik Tedbirlerinin Önemi Ve Küçük Ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)’ler Üzerindeki Etkileri (Malatya Örneği. 1-38 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12054
dc.description.abstract Ülkemizin coğrafi alan olarak %60‟ın üzerinde bir bölümünün geri kalmış bölgeler statüsünde olduğu bir gerçektir. Ülkenin büyük bir kısmının bölgesel amaçlı çalışmaların kapsamında olması, bu alanların alt yapı sorunlarının giderilmesi ve ekonomik hareketliliğin sağlanması için gerekli kamusal fonların temininde sorunlar yaratmaktadır. Ülkelerin izledikleri ekonomi politikalarında teşvik tedbirlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Yatırımların,üretimin ve ihracatın özendirilmesinde oldukça etken bir faktör konumundadır. Bu nedenle daha dar kapsamlı belirli derecede ekonomik aktifliğin olduğu pilot il ve bölgelerde sistem çalışmalarının yoğunlaştırılması elbette ki daha yararlı olacaktır.Yatırımları hızlandırmak sektörel ve bölgesel yatırım planlarının yapılmasında yönlendirici olabilmek değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilmek için teşvik tedbirlerinin önemi göz ardı edilemez. Kamuoyunda yanlış bir anlayış teşvik belgesi almanın hazineden nakit para alma ile eşdeğer görülmesidir. Ancak mevzuata bakıldığında Küçük ve Orta Boy işletmeler(KOBĠ)2ler ve az gelişmiş yörelerde yarım kalmış yatırımlara yönelik krediler dışında teşvik tedbirlerinin esas itibarıyle vergisel olduğu görülmektedir. Malatya coğrafi konum,tarihsel geçmişi, mevcut ekonomik potansiyeli ile çevre illere ışık tutabilecek,hatta orta ve yakın doğuya açılacak bir kapı olabilecek potansiyele sahiptir tr_TR
dc.description.abstract Approximately 60% of TURKEY‟s geographical region is in an underdeveloped region status. The country is mostly in the scope of regional studies and this causes troubles in getting public sector resources needed to overcome infrastructure problems and provision of economic activity. Incentive measures have an important role on the economic policies of countries. They are very effective on encouraging investments, production and export. So it would be more useful to concentrate the incentive system studies in more narrowly provinces and regions. The importance of the incentive measures can‟t be ignored in acceleration of investments, being directive in sectoral and regional planning and adapting to world‟s changing environment. There is a misunderstanding such that getting incentive certificate means the same as getting Money from the treasury. But when the legislation is examined except the loans for small and medium-sized enterprises (SMEs) and unfinished investments in underdeveloped regions it is seen that the incentive measures are virtually taxational. Malatya with its georaphical location, historical background and existing economic potential, can set light to nearby provinces, moreover can act as a door open to Middle and Near East. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kriz-Teşvik belgesi-Yatırım indirimi-Fon tr_TR
dc.subject Crisis-incentive certificate- The invenstment tr_TR
dc.subject incentive-Fund tr_TR
dc.title “Finansal Kriz Dönemlerinde Yatırım Teşvik Tedbirlerinin Önemi Ve Küçük Ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)’ler Üzerindeki Etkileri (Malatya Örneği tr_TR
dc.title.alternative The importance of ınvestment-ıncentıve measures ın fınancıal crısıs and theır effects on small and medıum-sızed enterprıses (malatya example tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 38 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record