DSpace Repository

Kriz yönetimi sürecinde kobi’lerin yönetsel ve örgütsel etkinliğini belirlemeye yönelik bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Soysal, Abdullah
dc.date.accessioned 2019-06-26T12:25:50Z
dc.date.available 2019-06-26T12:25:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Soysal, A. (2009). Kriz yönetimi sürecinde kobi’lerin yönetsel ve örgütsel etkinliğini belirlemeye yönelik bir araştırma. 1-27 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12140
dc.description.abstract In Turkey as well as all over the world, crisis which began to show itself especially after 1980’s more, and accelerated with globalization has important effects on SME’s which has an important place on both numbers and the share of industrial production and national income. In this context, understanding the effects of crisis on SME’s and taking precautions on this framework is quite 1062 important. Developments on business world within the past two decades have showed that crisis can only be surmounted by effective crisis management. Nevertheless the researches have shown that managers believe the necessity of crisis management but most business does not have a conscious crisis management work. Hence SME’s as the other businesses need to implement an effective crisis management to come out with the least harm from crisis periods. The business which establishes executes and institutionalizes crisis management efforts on their structure, method and process will manage the crisis more easily. As the result of this crisis will come out with increasing competition and a situation turns crisis to opportunity rather than a threat to business presence. This research realized on 45 SME’s which operating in textile industry on the province of KahramanmaraĢ. The negative effects of crisis on managerial and organizational structure have been trying to determine. Survey method was used to collect the data and data analyzed with SPSS. tr_TR
dc.description.abstract Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 1980’li yıllardan sonra kendisini daha fazla göstermeye başlayan ve küreselleşme ile hız kazan krizler, gerek sayıları, gerek sanayi üretimindeki payları ve milli gelire katkıları bakımından ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan KOBİ’ler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu bağlamda krizlerin KOBİ’ler üzerindeki etkisini bilmek ve bu çerçevede önlemler almak oldukça önemlidir. Günümüz iş yaşamında son 20 yıl içindeki gelişmeler, krizlerin ancak etkin bir kriz yönetimi ile aşılabileceğini göstermektedir. Buna rağmen yapılan araştırmalar, işletme yöneticilerinin kriz yönetiminin gerekliliğine inandığını, ancak çoğu işletmenin hala bilinçli bir kriz yönetim çalışması yapmadığını göstermektedir. Dolayısıyla diğer işletmeler gibi KOBİ’lerin de kriz dönemlerinden en az zararla çıkabilmeleri için etkin bir kriz yönetimi uygulamaları gerekmektedir. Özellikle yapı, yöntem ve süreçlerinde kriz yönetim çalışmalarını kuran, uygulayan ve bunu kurumsallaştıran işletmelerin krizleri yönetmeleri daha kolay olacaktır. Bunun sonucu olarak kriz, işletmenin varlığını tehdit eden bir gerilimden çok, rekabet gücünü arttıran ve bunu fırsata dönüştüren bir durum olarak kendini gösterecektir. Bu amaçla K.Maraş ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 45 KOBĠ üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, krizin işletmelerin yönetsel ve örgütsel yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplamada anket yönteminden yararlanılmış ve veriler SPSS istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kriz tr_TR
dc.subject Kriz Yönetimi tr_TR
dc.subject Kriz Yönetimi Sürecinde Yönetimsel ve Örgütsel Etkiler tr_TR
dc.subject Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) tr_TR
dc.subject Small and Mid-sized Entrepreneurs (SME’s) tr_TR
dc.subject Crisis tr_TR
dc.subject Crisis Management tr_TR
dc.subject Managerial and Organizational Efficiency on Crisis Management Process tr_TR
dc.title Kriz yönetimi sürecinde kobi’lerin yönetsel ve örgütsel etkinliğini belirlemeye yönelik bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A Research to Determine SME’s Managerial and Organizational Efficiency on Crisis Management Process tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 27 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record