2007 Cilt 14 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Yetkin, Özkan; Mutlu, Levent Cem; İn, Erdal; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Gülbaş, Gazi; Mızrak, Bülent; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde kanser ölümlerinin en sık nedenidir ve sağ kalım oranları halen çok düşüktür. Akciğer kanserleri sıklıkla, merkezi sinir sistemi, karaciğer, iskelet sistemi ve sürrenal bezlere metastaz ...
 • Özker, Emre; Akbaş, Haluk; Yavuz, Şadan; Elevli, M. Güçlü; Berki, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Koroner arteriovenöz fistüller nadir rastlanılan anomalilerden olup koroner anjiografilerde % 0,1 ila 0,2 arasında görülürler. Bu olgu sunumunda sağ ana koroner arter (RCA) ile ana pulmoner arter (MPA) arasında fistülü ...
 • Mızrak, Bülent; Celbiş, Osman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Tıbbi uygulama hataları “tıbbi malpraktis” olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada patoloji uygulamalarında malpraktis konusu genel çerçeve içinde ele alınmıştır. Hekimlerin karşılaşabilecekleri ceza ve tazminat ...
 • Yurdakan, Gamze Numanoğlu; Gün, Banu Doğan; Kertiş, Gürkan; Çolak, Sacide; Özdamar, Şükrü Oğuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Anjiyomiyolipoma böbrekte, retroperitoneal hemoraji yapabilen, mikroskopik olarak damar yapıları, düz kas ve yağ dokuları içeren benign tümöral lezyondur. Lenfanjiyomiyomatozis ise; akciğerleri difüz tutabilen, respiratuar ...
 • Söğütlü, Gökhan; Çıkım, Ayşe Sertkaya; Pişkin, Turgut; Dirican, Abuzer; Mecit, Eren; Kahraman, Latif; Olmez, Aydemir; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Hidatik kist hastalığı, Echinococcus granulosus paraziti tarafından oluşturulan ve genelde karaciğer ve akciğeri tutan bir hastalıktır. Diğer lokalizasyonlar nadirdir. Biz burada, 18 yaşında, karaciğer, akciğer, abdominal ...
 • Çallı, Aylin Orgen; Tunakan, Mine; Sarı, Ayşegül; Kuş, Zuhal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Kollajenöz fibrom kas veya subkutan dokuda gelişen çok nadir bir yumuşak doku tümörüdür. Bu makalede göğüs ön duvarında kitle şikayetiyle başvuran ve kollajenöz fibrom tanısı alan 44 yaşındaki olguyu sunmayı amaçladık. ...
 • Erdoğdu, M. Yüksel; Özkan, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu araştırmanın ana amacı; farklı inanışlardaki bireylerin ölüm kaygıları ile ruhsal belirtiler ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi Müslüman, Yezidi ve ...
 • Soyuer, Ferhan; Soyuer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 70 olguda, bilişsel bozukluğun derecesini ölçmek için, Mini Mental Durum Ölçeği (MMDÖ), depresyon derecesini belirlemek için Beck Depresyon Değerlendirmesi (BDD), Fonksiyonel yetersizliği ...
 • Güler, Mete; Evren, Özge; Demir, Tamer; Kurt, Jülide (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan hastalarımızda eksternal dakriosistorinostomi ve silikon tüp entübasyonu (EDSR+STE) cerrahilerinin sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Yaşları 9 ile 62 (ortalama 36,9) ...
 • Kaplanoğlu, Mustafa; Kıran, Hakan; Kıran, Gürkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Tibolon ve intranasal östrojen replasman tedavisi’nin serum lipid seviyeleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 84 postmenopozal kadın dahil edildi. Hastalara günlük tibolon (2,5 ...
 • Işık, Berrin; Pamukçu, Zafer; Alagöl, Ayşin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Genel anestezi uygulamalarından sonra kognitif fonksiyonlar değişik derecelerde etkilenmektedir. Bu çalışmada; sevofluran ile izofluran anestezilerinin derlenme döneminde kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin ...
 • Kural, Alev; Koldaş, Macit; Seval, Hatice; Omma, Ahmet; Yiğit, Namık (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  İnsülin direnci metabolik sendrom ile ilişkilidir ve kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüdür. C-Reaktif protein (CRP) gelecekteki kardiyovasküler hastalıkların habercisi olan bir proinflamatuar belirteçdir. Biz ...