(2007)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hasdemir, Oğuz; Dinler, Kahraman; Köybaşıoğlu, Fulya; Çetinkünar, Süleyman; Çöl, Cavit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Karsinoid tümörler nadiren makroskopik üst gastrointestinal sistem kanamasına neden olurlar. Bununla birlikte, gastrik karsinoid tümörlere bağlı masif gastrointestinal sistem kanamaları daha da nadir görülen bir durumdur. ...
 • Hasdemir, Oğuz; Dinler, Kahraman; Köybaşıoğlu, Fulya; Çetinkünar, Süleyman; Çöl, Cavit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Karsinoid tümörler nadiren makroskopik üst gastrointestinal sistem kanamasına neden olurlar. Bununla birlikte, gastrik karsinoid tümörlere bağlı masif gastrointestinal sistem kanamaları daha da nadir görülen bir durumdur. ...
 • Kılınç, Hıdır; Aslan, Serkan; Bilen, Bilge Türk; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Proliferatif trikilemmal tümör (veya kist), saç folliküllerinden kaynaklanan nadir bir cilt lezyonudur. Genellikle yaşlı kadınların saçlı derisinde soliter nodül olarak artaya çıkar. Bu lezyonlar genellikle benign olmasına ...
 • Güler, Ekrem; Karabiber, Hamza; Uzel, Murat; Mehmet Davutoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  İntrauterin kemik kırıklarına neden olan ve fatal seyreden bir iskelet displazi sendromu akondrogenezisin literatür eşliğinde tartışılması. Akondrogenezis ileri derecede kısa ekstremiteler, gövdede kısalık ve makrosefali ...
 • Okutur, Kerem; Bes, Cemal; Çakır, Adile; Mazı, Emrah; Dirimen, Guliz; Ciğercioğulları, Engin; Borlu, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Burada boyunda kitle ve diyare ile başvuran 50 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Kitleden alınan eksizyonel biopsi örneğinin histolojik incelemesinde meduller tiroid karsinomu saptandı. Gelişindeki laboratuvar tetkiklerinde ...
 • Soyuer, Ferhan; Mirza, Meral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Çalışmanın amacı, Multiple Sclerosis (MS) olgularında düşmelerin dağılımını, oluştuğu şartları ve düşme ile ilişkili yaralanmaları belirlemek ve risk faktörlerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: MS’li 60 olguyu ...
 • Yurtcu, Erkan; Yüreğir, Özge Özalp; Şahin, Feride İffet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bir kemoterapötik ajan olan vinkristin, iğ iplikçiklerinin oluşumunu hem neoplastik hem normal hücrelerde engellemektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda farklı kemoterapötik ajanlarla uyarılan apoptozisin, ortama folik ...
 • Üstün, Yaprak Engin; Üstün, Yusuf; Kafkaslı, Ayşe; Aladağ, Hülya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Çalışmanın amacı 40. gebelik haftasından sonra doğum şekli ve neonatal sonuçların değişip değişmediğini incelemektir. Materyal-Metod: Çalışmada 1 Ocak 2005 tarihinden Aralık 2005’e kadar kliniğimize eylemde başvurmuş ...
 • Karaoğlu, Leyla; Çelebi, Evrim; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı İnönü ve Fırat Üniversitesiteleri Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin gelecekteki mesleklerine ilişkin düşüncelerini ve mezuniyetten sonra hangi mesleki alanlarda çalışmak istediklerini saptamaktır. Çalışma, ...
 • Yetkin, Özkan; Mutlu, Levent Cem; İn, Erdal; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Gülbaş, Gazi; Mızrak, Bülent; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde kanser ölümlerinin en sık nedenidir ve sağ kalım oranları halen çok düşüktür. Akciğer kanserleri sıklıkla, merkezi sinir sistemi, karaciğer, iskelet sistemi ve sürrenal bezlere metastaz ...
 • Özker, Emre; Akbaş, Haluk; Yavuz, Şadan; Elevli, M. Güçlü; Berki, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Koroner arteriovenöz fistüller nadir rastlanılan anomalilerden olup koroner anjiografilerde % 0,1 ila 0,2 arasında görülürler. Bu olgu sunumunda sağ ana koroner arter (RCA) ile ana pulmoner arter (MPA) arasında fistülü ...
 • Mızrak, Bülent; Celbiş, Osman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Tıbbi uygulama hataları “tıbbi malpraktis” olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada patoloji uygulamalarında malpraktis konusu genel çerçeve içinde ele alınmıştır. Hekimlerin karşılaşabilecekleri ceza ve tazminat ...
 • Yurdakan, Gamze Numanoğlu; Gün, Banu Doğan; Kertiş, Gürkan; Çolak, Sacide; Özdamar, Şükrü Oğuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Anjiyomiyolipoma böbrekte, retroperitoneal hemoraji yapabilen, mikroskopik olarak damar yapıları, düz kas ve yağ dokuları içeren benign tümöral lezyondur. Lenfanjiyomiyomatozis ise; akciğerleri difüz tutabilen, respiratuar ...
 • Söğütlü, Gökhan; Çıkım, Ayşe Sertkaya; Pişkin, Turgut; Dirican, Abuzer; Mecit, Eren; Kahraman, Latif; Olmez, Aydemir; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Hidatik kist hastalığı, Echinococcus granulosus paraziti tarafından oluşturulan ve genelde karaciğer ve akciğeri tutan bir hastalıktır. Diğer lokalizasyonlar nadirdir. Biz burada, 18 yaşında, karaciğer, akciğer, abdominal ...
 • Çallı, Aylin Orgen; Tunakan, Mine; Sarı, Ayşegül; Kuş, Zuhal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Kollajenöz fibrom kas veya subkutan dokuda gelişen çok nadir bir yumuşak doku tümörüdür. Bu makalede göğüs ön duvarında kitle şikayetiyle başvuran ve kollajenöz fibrom tanısı alan 44 yaşındaki olguyu sunmayı amaçladık. ...
 • Erdoğdu, M. Yüksel; Özkan, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu araştırmanın ana amacı; farklı inanışlardaki bireylerin ölüm kaygıları ile ruhsal belirtiler ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi Müslüman, Yezidi ve ...
 • Soyuer, Ferhan; Soyuer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 70 olguda, bilişsel bozukluğun derecesini ölçmek için, Mini Mental Durum Ölçeği (MMDÖ), depresyon derecesini belirlemek için Beck Depresyon Değerlendirmesi (BDD), Fonksiyonel yetersizliği ...
 • Güler, Mete; Evren, Özge; Demir, Tamer; Kurt, Jülide (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan hastalarımızda eksternal dakriosistorinostomi ve silikon tüp entübasyonu (EDSR+STE) cerrahilerinin sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Yaşları 9 ile 62 (ortalama 36,9) ...
 • Kaplanoğlu, Mustafa; Kıran, Hakan; Kıran, Gürkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Tibolon ve intranasal östrojen replasman tedavisi’nin serum lipid seviyeleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 84 postmenopozal kadın dahil edildi. Hastalara günlük tibolon (2,5 ...
 • Işık, Berrin; Pamukçu, Zafer; Alagöl, Ayşin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Genel anestezi uygulamalarından sonra kognitif fonksiyonlar değişik derecelerde etkilenmektedir. Bu çalışmada; sevofluran ile izofluran anestezilerinin derlenme döneminde kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin ...

View more