DSpace Repository

The evaluation of mean platelet volume levels in patients with idiopathic and ischemic cardiomyopathy: An observational study

Show simple item record

dc.contributor.author Açıkgöz, Nusret
dc.contributor.author Ermiş, Necip
dc.contributor.author Cansel, Mehmet
dc.contributor.author Ataş, Halil
dc.contributor.author Pekdemir, Hasan
dc.contributor.author Özdemir, Ramazan
dc.date.accessioned 2020-09-30T12:06:42Z
dc.date.available 2020-09-30T12:06:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation AÇIKGÖZ N,ERMİŞ N,YAĞMUR J,CANSEL M,ATAŞ H,PEKDEMİR H,ÖZDEMİR R (2011). The evaluation of mean platelet volume levels in patients with idiopathic and ischemic cardiomyopathy: An observational study. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 11(7), 595 - 599. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJek5qZzRPQT09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18181
dc.description.abstract Öz:Amaç: Kardiyomiyopati (KMP) kan stazı, trombosit aktivasyonu ve değişen koagülasyon durumu nedeniyle, artmış tromboemboli ile ilişkili bir hastalıktır. Biz, bu çalışmada iskemik ve idiyopatik KMP’li hastalarda ortalama trombosit hacmini (OTH) belirlemeyi ve onları kontrol grubuyla kıyaslamakla birlikte, KMP’li hastalarda OTH ile ekokardiyografik parametreler arasında bir ilişki olup olmadığını da belirlemeyi amaçladık. Yöntemler: Bu çalışma gözlemsel enine-kesitli çalışma olarak dizayn edildi. Çalışmaya idiyopatik KMP’li 35 hasta, iskemik KMP’li 35 hasta ve kontrol grubu 30 kişi olmak üzere toplam 100 birey dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm bireylerin OTH değerleri ölçüldü ve tüm katılanlara transtorasik ekokardiyografi ve anjiyografik değerlendirme yapıldı. İstatistiksel analizler için Ki-kare testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda OTH değeri idiyopatik ve iskemik KMP’li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (9.03±1.3‘e karşın 8.77±0.9 ve 7.95±1.0 fl, sırasıyla, p<0.001). Ayrıca OTH değeri idiyopatik KMP’li hastalarda iskemik KMP’li hastalara göre daha yüksekti, ancak bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.328). Çalışmamızda OTH değeri ile sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu çap (r=0.369, p<0.0001; r=0.325, p=0.001, sırasıyla) ve sol atriyal çap (r=0.403, p<0.0001) değerleri arasında pozitif ilişki sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasında negatif ilişki bulundu (r=-0.392, p<0.0001). Sonuç: Hem idiyopatik hem iskemik KMP’li hastalarda kontrollerle kıyaslandığında daha yüksek olan OTH değerleri, KMP’li hastaların etiyolojisi ne olursa olsun, trombosit agregasyonuna eğilimini gösterir. Ayrıca, bu hastalarda genişlemiş ve bozulmuş sol ventrikül ile artmış OTH değerleri arasında bir ilişki olabilir. en_US
dc.description.abstract Abstract:Objective: Cardiomyopathy (CMP) is a disorder associated with an increased risk of thromboembolism due to blood stasis, platelet activation and altered coagulation status. In this study, we aimed to investigate mean platelet volume (MPV) in patients with idiopathic CMP and ischemic CMP and to compare with those of the controls, and aimed to determine whether there is a relationship between MVP and echocardiographic parameters in patients with CMP. Methods: This study was designed as an observational cross-sectional study. A total of 100 subjects with idiopathic CMP (n=35), ischemic CMP (n=35) and controls (n=30) were included in the study. The MPV values were measured in all participants. All subjects underwent transthoracic echocardiography and angiographic evaluation. We used Chi-square test, one-way ANOVA and Pearson correlation tests for statistical analysis. Results: The MPV values were significantly higher in patients with idiopathic CMP and ischemic CMP than those of the controls (9.03&plusmn;1.3 and 8.77&plusmn;0.9 vs. 7.95&plusmn;1.0 fl, respectively, p&lt;0.001). The MPV values were although not statistically significant also tend to be higher in patients with idiopathic CMP than in patients with ischemic CMP (p=0.328). The MPV values were found to be positively correlated with left ventricular enddiastolic and end-systolic diameters (r=0.369, p&lt;0.0001; r=0.325, p=0.001, respectively), and left atrial diameter (r=0.403, p&lt;0.0001), but inversely correlated with left ventricular ejection fraction (r=-0.392, p&lt;0.0001). Conclusion: Patients with idiopathic or ischemic CMP have higher MPV values indicating tendency to platelet aggregation regardless of the etiology, when compared to controls and an enlarged dysfunctional left ventricle may also be associated with higher MPV values. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Anadolu Kardiyoloji Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The evaluation of mean platelet volume levels in patients with idiopathic and ischemic cardiomyopathy: An observational study en_US
dc.title.alternative İdiyopatik ve iskemik kardiyomiyopatili hastalarda ortalama trombosit hacmi düzeylerinin değerlendirilmesi: Gözlemsel bir çalışma en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Anadolu Kardiyoloji Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record