DSpace Repository

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Sertkaya, Ayşe Çakım; Akkaya, Vakur; Özbey, Neşe; Orhan, Yusuf (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 2004)
  Öz:Çeşitli vücut ağırlıklı kadınlarda boyun çevresi (neck circumference, NC) ölçümü ile beden kitle indeksi (body mass index, BMI) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. BMI düzeyi 14-58 kg/m2 arasında ...
 • Şerefhanoğlu, Songül; Aydoğdu, İsmet; Kekili, Ersoy; Kuku, İrfan (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Öz:Kobalamin eksikliğine bağlı megaloblastik aneminin değişken klinik belirti ve laboratuvar bulgularının olması tanıda zorluklara neden olmaktadır. Serum holotranskobalamin II (holoTC II) düzeyinin azalmasının kobalamin ...
 • Üstün, Yusuf; Engin, Yaprak Üstün; Kırımoğlu, Hale; Türkçüoğlu, Ilgın (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2009)
  Öz:İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu-embryo transferi siklusundan sonra aynı tarafta gelişen ovaryan- tubal ikiz ektopik gebelik olgusu bildirilmiştir. Vaka, alt kadranlarda karın ağrısı şikayeti ile, 3 embryo transferinden ...
 • Koç, Bekir; Kütükde, Derya; Doğanay, Selim; Cumurcu, Tongabay; Gündüz, Abuzer (Glokom Katarakt, 2013)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada irise sütüre arka kamara göz içi lens (GİL) yerleştirilmesi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: On olguya vitreusa disloke olmuş GİL, 7 olguya sublukse GİL, 8 olguya afaki nedeniyle ...
 • Atambay, Metin; Daldal, Nilgün; Çelik, Tuncay (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2003)
  Öz:Dünyanın her yerinde ishal etkenlerinden biri olarak bildirilen ve günümüzde üzerinde çok sayıda çalışma yapılan Cryptosporidium Coccidian bir protozoondur. Bu çalışına Malatya yöresinde Cryptosporidium yaygınlığını ...
 • Erdoğan, M. Ali; Yücel, Aytaç; Toğal, Türkan; Uçar, Muharrem; Ersoy, M. Özcan (Van Tıp Dergisi, 2014)
  Öz:Özet Santral venöz kateterler; uzun süre santral venöz yola gereksinim duyulan durumlarda kullanılır. Hickman kateteri kalıcı bir santral venöz kateter dir. Kalıcı venöz portlar cerrahlar ya da anestezistler tarafından ...
 • Karabiber, Hamza; Kutlu, Onur; Alkan, Alpay; Üzüm, İsa; Yakıncı, Cengiz (Turkish Journal of Medical Sciences, 2004)
  Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome secondary to acute hepatic failure
 • Doğan, Nihal; Aycan, Özlem Makbule; Miman, Özlem; Atambay, Metin; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2008)
  Öz:Ev tozu, canlı ve cansız birçok materyalin artık ve parçalanma ürünlerinden oluşmaktadır. Ev tozundaki alerjen olan bu maddelerin en önemlisi de ev tozu akarı olup, alerjik rinit, astım, atopik dermatit ve mevsimsel ...
 • Sayılkan, Funda; Asiltürk, Meltem; Sayılkan, Hikmet; Önal, Yunus; Akarsu, Murat; Arpaç, Ertuğrul (Turkish Journal of Chemistry, 2005)
  Abstract:The effects of annealing temperature and hydrolysis catalyst on the crystalline form and crystallite size of TiO2 prepared by a sol-gel process were investigated. Three types of TiO2 were synthesized by hydrolysis ...
 • Camcı, Celalettin; Büyükberber, Nuray; Büyükberber, Süleyman; Harputluoğlu, Murat; Ak, Gürsel; Sarı, Ramazan (Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, 2001)
  Öz:Amaç: Düşük riskli febril nötropenilerde kombine antibiyotik tedaviler ile monoterapilerirı etkinliklerinin ve toksisitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada 126 düşük riskli febril nötropeni ...
 • Karaman, Ülkü; Miman, Özlem; Kara, Murat; Gıcık, Yunus; Aycan, Özlem Makbule; Atambay, Metin (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2005)
  Öz:Hidatik kistin, hayvancılıkla uğraşan toplumlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde epidemiyolojik çalışmalar yapılmış olmasına rağmen hayvancılığın oldukça yaygın olduğu Kars ilinde bu ...
 • Atalay, Selçuk; Bayrı, Nevzat; Kaya, Harun; İzgi, Tekin; Kolat, Serkan (2018)
  Öz:Al89.5Si10Mg0.5 metallic foam was produced by 3D metal printer. The design pattern has a triangular-like structure and it consists of aligned wires. The structure was designed so that the distance between wires is 1 mm ...
 • Duman, Önder (Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2017)
  Öz:Cumhuriyet'in ilanından 1945'e kadar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı altında bir tek parti yönetimi yaşanmıştır. Bu dönemde partide neredeyse tüm kararlar Genel Başkan Atatürk ve sonrasında İnönü'nün ...
 • Demirtaş, Hasan; Cömert, Melike; Özer, Niyazi (Eğitim ve Bilim, 2011)
  Öz:Bu araştırma ile öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine ...
 • Gülhaş, Nurçin; Kayhan, Gülay; Şanlı, Mukadder; Kıtlık, Arzu; Durmuş, Mahmut (Medicine Science, 2015)
  Öz:Çalışmamızda total abdominal histerektomi (TAH) planlanan olgularda ultrasound eşliğinde yaptığımız transversus abdominis plane (TAP) bloğa ilave edilen deksametazonun postoperatif analjezi üzerine etkisini araştırmayı ...
 • But, Dinç Ayşe; Ersoy, Yasemin; Özerol, İbrahim Halil; Fırat, Mehmet (Mikrobiyoloji Bülteni, 2005)
  Öz:Bu çalışma, hepatit B aşısı yapılan genç erişkinlerde serum total IgG (tlgG) alt tiplerinin dağılımı ve anti-HBs titresi ile tlgG alt tipi arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla planlanmıştır. İnönü Üniversitesi, ...
 • Aydemir, Hasan; Koçoğlu, Erol; Karalı, Yalçın (Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016)
  Öz:Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme stillerini ve öğrenme stillerinin alt boyutlarına dağılımlarının ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İnönü ...
 • Demirtaş, Hasan; Çobani, Duygu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin üniversite ve fakülte kavramlarına ilişkin düşüncelerinin geliştirdikleri metaforlar aracılığıyla incelenmesidir. Bu amaçla İnönü Üniversitesinde 2010-2011 eğitim-öğretim ...
 • Özer, Niyazi; Dönmez, Burhanettin; Cömert, Melike (2012)
  Öz:Bu araştırma ile özel olarak okul müdürleri için geliştirilmiş olan tükenmişlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik ...
 • Şanlı, Mukadder; Durak, Mehmet Akif; Şanlı, Bayram; Gülhaş, Nurçin; Gülerce, Hacer; Ersoy, Mehmet Özcan (Medicine Science, 2014)
  Öz:Arnold Chiari malformasyonu konjenital olarak gelişen bir malformasyondur. Olguların bazılarına siringomiyeli de eşlik etmektedir. Dört tipi olup erişkinlerde sıklıkla tip I görülür. Bu tipte serebellar tonsiller, foramen ...

View more