Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu: Recent submissions

 • Eltas, Abubekir; Orbak, Recep (Acta Odontologica Turcica, 2013)
  Öz:Periodontal tedavinin amacı hastalığın ilerlemesini dur- durmak için bakterilerin uzaklaştırılmasıdır. Bu yüzden, subgingival plağın temizlenmesi iltihabi periodontal has- talıkların tedavisinde esas amaç olmalıdır. ...
 • Sarıçam, Sibel Yiğiter; Erdem, Ümit (İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Malatya, Türkiye, 2010)
  Öz:Biyosfer Rezerv Alanları; insanı soyutlamadan, koruma çabasının içine dahil eden özel bir kategoridir. Doğal ve kültürel kaynaklar yönünden uluslararası ölçekte öneme sahip alanlar, 1970 yılından bu yana UNESCO'nun insan ...
 • Uncu, Fatoş; Bilgin, Nevzat (İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Malatya, Türkiye, 2011)
  Öz:Amaç: Bu araştırma birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin meme kanseri erken tanı uygulamalarına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışma ...
 • Eltas, Abubekir; Orbak, Recep (İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
  Öz:Periodontal tedavinin amacı hastalığın ilerlemesini dur- durmak için bakterilerin uzaklaştırılmasıdır. Bu yüzden, subgingival plağın temizlenmesi iltihabi periodontal has- talıkların tedavisinde esas amaç olmalıdır. ...
 • Açak, Mahmut; Karademir, Tamer (İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, (BESYO) Malatya, Türkiye, 2012)
  Öz:Araştırma, 2009-2010 futbol sezonunda aktif futbol oynayan 548 erkek işitme engelli futbolcunun spor yaralanmalarını tespit amacını taşımaktadır. Değerlendirmeler Fysion Blesreg anket formu kullanılarak yapılmıştır. ...
 • Bilgici, Dilek; Kızılkaya, Neziihe; Yalçın, Önay (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2012)
  Öz:Pelvik taban bozuklukları yaygındır ve yaşamı tehdit eden bir sorun olmamasına rağmen hastanın yaşam kalitesini önemli derecede olumsuz etkiler. Cinsel sağlık yaşam kalitesinin en önemli bileşenidir. Klinik uygulamada ...
 • Abacı, Zehra Tuğba; Asma, Bayram Murat (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye, 2014)
  Öz:ÖZET: Bu çalşmada, Malatya bölgesinde yetiştirilen farkl kays çeşitlerinin olgunlaşma periyodu boyunca baz enzimatik ve fiziksel değişimleri incelenmiştir. Ham, yar olgun ve olgun dönemde hasat edilmiş olan alt ...
 • Kartal, Ayşe; Aydın, Kürşad (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2014)
  Abstract:Amaç: Bu çalışmada kortikal gelişim bozukluğu olan çocuklarda klinik özellikler ve tedavi bulguları arasındaki iliş- kinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Kortikal gelişim bozukluğuna sahip 40 hastanın ...
 • Karcı, Ali (İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye, 2015)
  Öz:Türev kavramı yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan konudur. Türevin kesir dereceli olanı da uzun bir geçmişi olan konudur ve üzerinde çok fazla sayıda çalışma yapılmıştır. Bunun sebebi ise, fiziksel sistemlerin kesir ...
 • Özkesici, Birgül; Karakaş, Ayşe Akman (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016)
  Öz:Otoimmün büllöz hastalıklar, epidermis veya dermoepidermal bileşkenin yapısal proteinlerine karşı otoantikor gelişimi ve klinik olarak deri ve/veya mukozalarda bül ve erezyon oluşumu ile karakterize nadir görülen bir ...
 • Özkan, Ahmet Selim; Nasır, Serdar Nazif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2015)
  Öz:Deneyimli bir anestezi uzmanının, hastanın maske ventilasyo- nunda veya endotrakeal entübasyonunda zorluk yaşaması zor havayolu olarak tanımlanmaktadır. Kalıtsal veya edinsel bir çok anatomik etken zor havayoluna neden ...
 • Kepenekçi, İlker; Oksal, Erçin (İnönü Üniversitesi, Ziraat, Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Malatya, Türkiye, 2015)
  Öz:Kök-ur nematod (KUN) (Nematoda: Meloidogynidae)'ları sebzelerin en önemli zararlılarındandır. Türkiye'de daha çok kıyı kesimlerinde seralarda yetiştirilen sebzelerde daha yoğun olarak görülmektedir. Ticari nematisitler ...
 • Alagöz, Barış Baykant; Alisoy, Hafız Z. (İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elekrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye, 2018)
  Abstract:Identification of reduced order equivalent circuit battery model from current and voltage measurements allows modeling, classification and monitoring of batteries, and these tasks are very essential for battery ...
 • Ulu, Öznur Doğan (İnönü Üniversitesi, Kataliz Araştırma ve Uygulama Merkezi, Malatya, Türkiye, 2018)
  Öz:Bu çalışmada, benzhidril grubu içeren benzimidazolyum tuzları ilk olarak Ag2O ile etkileştirilerek Ag-NHC kompleksi elde edildi. Elde edilen Ag-NHC kompleksi izole edilmeden [RuCl2(p-simen)2]2 ile etkileştirilerek iki ...
 • Karadağ, H. Bayram; Keleş, Sadık (İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Malatya, Türkiye, 2000)
 • Küçükbay, F. Zehra; Demir, Mustafa (İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya, Türkiye, 2001)
 • Abbasov, T.; Herdem, S.; Memmedov, A. (İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elekrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye, 1999)
 • Soysal, Ömer; Gülcan, Öner; Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1997)
  Öz:Prostetik greft enfeksiyonu rekonstrüktif vasküler cerrahinin tehlikeli ve tedavisi zor olan komplikasyonlarından biridir. Prostetik greft enfeksiyonları omentoplasti ile tedavi edilebilir. Ateroskleroz zemininde gelişmiş ...
 • Atmaca, Ruşen; Balat, Özcan; Tezcan, Ayşegül (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2000)
  Öz:Bu raporda gravida 3, partus 1, abortus 1 oları 34 yaşındaki kadın hastada saptanan ve nadir görülen 18 haftalık rüptüre olmamış bir tubal gebelik olgusu sunuldu.
 • Köroğlu, Mehmet; Durmaz, Bengül; Tekerekoğlu, Mehmet Sait (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1999)
  Öz:Pseudomonas infeksiyonlarının tedavisinde Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sıklıkla kullanılan aminoglikozitler ve antipseudomonal sefalosporinlere karşı Pseudomonas'ları in vitro direnç durumu Kirby-Bauer disk difüzyon ...