DSpace Repository

Ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik farkındalık düzeyinin ebeveyn-çocuk ilişkisine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Melek
dc.date.accessioned 2020-10-16T12:06:23Z
dc.date.available 2020-10-16T12:06:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Kılıç, Melek (2020). Ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik farkındalık düzeyinin ebeveyn-çocuk ilişkisine etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-62 ss. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18413
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışma, ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik farkındalık düzeyinin ebeveyn-çocuk ilişkisine etkisini belirlemek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türde, Şubat-Nisan 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş il merkezine bağlı üç aile sağlığı merkezinde 2-7 yaş arası çocuğu olan 406 ebeveyn (329 anne, 81 baba) ile yapıldı. Verilerin toplanmasında Ebeveynler için Tanıtıcı Bilgi Formu, İstismar Farkındalık Ölçeği-Ebeveyn Formu ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, Shapiro Wilk normallik testi, bağımsız gruplarda t ve ANOVA testi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin %80.5'inin annelerden oluştuğu, %34,62'sinin 30 yaş ve altında, %42.1'inin ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin anne ya da baba olmasının İstismar Farkındalık Ölçeği, Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği ve alt boyut puanları açısından farklılık göstermediği (p>0.05), okuryazar ya da ilkokul mezunu olan ebeveynlerin istismar düzeyinin daha fazla olduğu, ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça istismar düzeyinin azaldığı (p<0.05), ebeveynin çalışma durumunun İstismar Farkındalık Ölçeği, Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği ve olumlu ilişki alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark göstermediği (p>0.05), gelir düzeyi arttıkça istismar düzeyinin azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik farkındalık düzeyinin ebeveyn -çocuk ilişkisini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Farkındalık, Ebeveyn-Çocuk İlişkisi, Ebeveyn en_US
dc.description.abstract ABSTRACT The Effect of Awareness Level of Parents on Child Abuse on Parent-Child Relationship Aim: This study was conducted to determine the effect of parents' awareness of child abuse on the parent-child relationship. Material and Method: The study was carried out with 406 parents (329 mothers, 81 fathers) having children aged 2-7 years of in three family health centers in Kahramanmaraş city center between February and April 2019 in descriptive type. In the collection of data, Introductory Information Form for Parents, Abuse Awareness Scale-Parent Form and Parent-Child Relationship Scale were used. Percentage, frequency, arithmetic mean, Shapiro Wilk normality test, t and ANOVA test, Pearson correlation and regression analysis were used in the evaluation of the data. Results: It was determined that 80.5% of the parents who participated in the study were mothers, 34.62% were under the age of 30, and 42.1% were primary school graduates. It has been determined that it does not differ in terms of the Abuse Awareness Scale, Parent-Child Relationship and subscale scores of the parents being a mother or father (p>0,05) , the level of abuse of the parents who are literate or primary education is higher (p>0,05), the level of abuse of the parents decreases as the education level of the parents increases, there is no significant difference between the Relationship Scale and the positive relationship subscale point averages (p>0,05), the level of abuse decreases as the income level increases (p>0,05). Conclusion: It was determined that the level of awareness of parents about child abuse - the parent-child relationship positively. Keywords: Child abuse, Awareness, Parent-Child Relationship, Parent en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Hemşirelik en_US
dc.subject Nursing en_US
dc.title Ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik farkındalık düzeyinin ebeveyn-çocuk ilişkisine etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of awareness level of parents on child abuse on parent-child relationship en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 62 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record