DSpace Repository

Erişkin koklear implant operasyonu yapılmış hastalarda vestibüler sistemin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Gökçe, Merve Çevik
dc.date.accessioned 2020-10-16T12:25:59Z
dc.date.available 2020-10-16T12:25:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Gökçe, Merve Çevik (2020). Erişkin koklear implant operasyonu yapılmış hastalarda vestibüler sistemin değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-89 ss. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18415
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada erişkin koklear implantasyon yapılan hastalarda vestibüler sistemin değerlendirilmesi ve olası sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmamız randomize kontrollü olarak planlanmıştır. Bu çalışma İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda koklear implantasyon operasyonu yapılan 24 hasta ve hikayesinde vestibüler sistemle ilgili herhangi bir yakınması olmayan 30 gönüllü olmak üzere toplam 54 katılımcı ile yürütülmüştür. Hastalara ve gönüllü katılımcılara yatak başı muayene, Videonistagmografi (VNG) testi ve bitermal kalorik test, Dizziness Engellilik Anketi (DEA) ve Vestibüler Bozukluklar Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (VGYA) uygulanmıştır. Bulgular: Koklear implant operasyonu yapılmış hastaların %20.8' inde Romberg, Fukuda ve Babinsky weil testlerinde sapmalar gözlenmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (üç parametre için de p = 0.013). Koklear implant operasyonu yapılmış hastalar ile kontrol grubundaki hastaların total göz hızları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p = 0.026). Koklear implant operasyonu yapılmış hastaların %20.8' inde kanal parezisi saptanmış ve kontrol grubuyla arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p = 0.013). Koklear implant operasyonu yapılmış hastaların % 16.7' sinde iki taraflı kalorik cevap zayıflığı saptanmış ve kontrol grubuyla arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p = 0.034). Dizzenes Engellilik Anketi'nin fiziksel, fonksiyonel alt gruplarında ve toplam skorlar karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır ( sırasıyla p = 0.018, p = 0.010, p = 0.020). Sonuç: Yetişkinlerde koklear implant operasyonu vestibüler sistemi etkilemektedir. Vestibüler patolojilerin, vestibüler rehabilitasyon ve medikal tedavi ile tedavi edilebilmesi ve hastaların sosyal olarak yaşamlarını sürdürebilmesi mümkündür. Anahtar Kelimeler: Koklear İmplant, vestibüler sistem, Videonistagmografi testi en_US
dc.description.abstract ABSTRACT Evaluation of Vestibular System in Patients Undergoing Adult Cochlear Implant Operationation Aim: In this study, it was aimed to evaluate the vestibular system and to reveal possible results in adult patients with cochlear implantation. Material and Method: The study was planned as randomized controlled. This study was carried out with 54 participants, including 24 patients who underwent cochlear implantation operation in Inonu University Faculty of Medicine Turgut Özal Medical Center, Department of Otorhinolaryngology and 30 volunteers who did not have any complaints about the vestibular system in their history. Bedside examination, Videonystagmography test and bitermal caloric test, Dizziness Handicap Inventory (DHI) and Vestibular Disorders Activities of Daily Life Scale (VDADL) were applied to patients and volunteers. Results: In 20.8% of patients who underwent cochlear implant operation, deviations were observed in Romberg, Fukuda and Babinsky weil tests. A significant difference was found compared to the control group (p = 0.013 for all three parameters). There was a significant difference between the total eye velocity of the patients in the cochlear implant operation and the control group (p = 0.026). Canal paresis was detected in 20.8% of the patients who underwent cochlear implant operation and a significant difference was found between the control group (p = 0.013). Bilateral caloric response weakness was detected in 16.7% of patients who underwent cochlear implant operation and a significant difference was found between the control group (p = 0.034). A significant difference was found between the two groups in the physical, functional subgroups of Dizziness Disability Questionnaire and when the total scores were compared (respectively p = 0.018, p = 0.010, p = 0.020). Conclusion: As a result of the study, it was found that cochlear implant operation affects the vestibular system in adults. It is possible that vestibular pathologies can be treated with vestibular rehabilitation and medical treatment and that patients can survive socially. Keywords: Cochlear implant, Vestibular system, Videonystagmography test en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kulak Burun ve Boğaz en_US
dc.subject Otorhinolaryngology en_US
dc.title Erişkin koklear implant operasyonu yapılmış hastalarda vestibüler sistemin değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation of vestibular system in patients undergoing adult cochlear implant operationation en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 89 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record