DSpace Repository

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Merter, Feridun
dc.contributor.author Bozkurt, Eyüp
dc.date.accessioned 2021-01-25T08:51:32Z
dc.date.available 2021-01-25T08:51:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation MERTER F,BOZKURT E (2014). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(5), 441 - 451. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjNU9ERTRPQT09/sinif-ogretmenligi-bolumu-ogrencilerinin-degerler-egitimine-iliskin-gorusleri
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/19210
dc.description Turkish Studies (Elektronik) Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 5ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 441 - 451Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olan okulların temel amaçlarından biride öğrencileri topluma yararlı, sorumlu ve toplum ile barışık olarak yaşayabilecek şekilde yetiştirmektedir. Okullar değişen ve gelişen toplumlara ayak uydurmak ve kendilerini yenilemek zorundadır. Toplum içerisinde okullar değişimin ve gelişimin öncüsü olarak yer almaktadırlar. Okullar bu değişimi çağdaş ve bilimsel yeniliklere göre sağlamakta, toplum ihtiyaçlarına göre kendini yenilemektedir. Okullar bu değişimleri sağlamanın yanında toplumun milli ve manevi değerlerini de öğrencilere kazandırmak zorundadır. Gelişimin ve değişimin öncüsü olan okullar nesiller arasında kültürel çatışmanın olmaması ve toplumun değerlerinin aktarılmasını sağlayan bir kurumdur. Okullar tüm bu görevleri gerçekleştirmek için iyi eğitim almış, gerekli donanımlara sahip öğretmenlere ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme anlamında roller üstlenmiştir. Eğitim fakültesi öğrencileri dört yıl aldıkları eğitim sonrasında öğretmen olabilmekte ve öğrencilere milli ve manevi değerleri aktarmaktadır. Çocukların emanet edileceği öğretmen adaylarının değerlere bakış açısı, verdiği önem ve değerlerden haberdar olma düzeyleri, değerlerin aktarılmasında ve öğretilmesinde önemli bir yer ve öneme sahiptir. Bu çalışmada aldıkları eğitim sonucunda öğretmen olacak sınıf öğretmeni adaylarının değerler eğitimine bakış açılarını öğrenmek amaçlanmıştır. Değerler eğitimine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini almayı hedefleyen bu araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 147 öğrenci oluşturmaktadır. Anket formu toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde demografik veriler bulunmakta ve bu demografik verilere dayalı olarak görüş maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise değerler eğitimine ilişkin toplam 21 görüş maddesi bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede "aritmetik ortalama", "yüzde" ve "frekans" kullanılmış; öğrenci görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ile test edilmiştir en_US
dc.description.abstract Abstract:One of the main objectives of the schools where education and training activities are carried out is to train the students in a way to be capable of living as persons beneficial and responsible to society, as well as in peace with the society. Schools must keep pace with the changing and evolving society and renew themselves. The schools are the pioneers of change and development within the community. The schools provide these changes according to the modern and scientific innovations and renew themselves according to the needs of the society. The schools, besides providing these changes, are obliged to provide to students the national and the spiritual values of the society as well. As the schools are the pioneers in the development and the changes, they are also institutions causing the cultural conflicts between generations be prevented and having the values of the society transferred. Schools need well-trained teachers having the necessary training in order to perform all these tasks. In our country, the faculties of education have roles in terms of training the teachers. The students of the faculty of education after having received four years of training become teachers and are transferring national and spiritual values to the students. The point of view of the teacher candidates to whom the children will be entrusted, their levels of attaching importance and being aware of the values have got an importance in the transfer and the teaching of the values. In this study it was aimed at learning the perspectives on the education of values of the class teacher candidates who will become teachers as the result of the education they take. This study which has the target of taking the opinions of the class teacher candidates on teaching values is of a screening model and poses a descriptive nature. The sampling of the survey is consisted of 147 students studying in the Classroom teaching program of the Firat University. The questionnaire consists of total 3 sections. There are demographic data in the first part of the questionnaire and the opinion items have been compared based on these demographic data. And in the second part of the questionnaire there are a total of 21 opinion items on the values education. In the analysis of the data obtained from the study were used "arithmetic mean", "percent" and "frequency"; t-test of the independent groups was used to test in what degree the students' opinions were affected by the variables based on the demographic data en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Turkish Studies (Elektronik) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ en_US
dc.title.alternative OPINIONS OF THE UNDERGRADUATES OF CLASS TEACHING DEPARTMENT ON VALUES TEACHING en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record