2001 Cilt 8 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Çelik, Önder; Hasçalık, Şeyma; Yılmaz, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Üreter yaralanmalarının büyük bir kısmı iatrojenik olup, yaklaşık %75’i jinekolojik operasyonları takiben gelişir. Olguların dörtte üçü abdominal jinekolojik işlemler esnasında, dörtte biri ise vajinal cerrahi prosedürler ...
 • Tandoğan, izzet; Sezgin, Alpay T.; Altınok, M.Tayfun; Topal, Ergün; Özdemir, Ramazan; Koşar, Feridun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Romatizmal kalp kapak hastalıklarında en fazla mitral kapak tutulumu olur. Olgul arın % 40’ında mitral darlık ve mitral yetmezlik beraber bulunur. Semptomlar kapak hastalığının derecesi ve sol ventrikül fonksiyonuyla ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Gürdal, Canan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Plazmasitom plasma hücre diskrazilerinin bir alt grubudur. Subkonjuktival lokalizasyon soliter plazmasitom için nadir bir lokalizasyon olup daha önce literatürde bildirilen 9 olgu mevcuttur. Bu lezyonların morfolojik tanı ...
 • Otlu, Barış; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Kan donörlerinde HEV seropozitifliğini saptamak ve bazı demografik özellikl erin HEV infeksiyonu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapıldı. Kan donörleri arasından rastgele 216 kişi seçildi. Bunlar yaş, ...
 • Karcıoğlu, Özgür; Keleş, Ayfer; Soysal, Suna; Coşkun, Figen; Aslan, Belgin Ü. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yaşlı hastalarda sık görülen kognitif bozuklukların erken saptanması ve tedavi edilebilmesi için acil serviste kısa, kolay uygulanabilen, standart bir testin kullanılması önem kazanmaktadır. Bu araştırmada Mini Mental State ...
 • Paç, Feyza Ayşenur; Gülcan, Hande; Yakıncı, Cengiz; Karabiber, Hamza; Balbay, Derya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  u çalışma, çocukluk çağındaki hipertansiyonun prevalans ve etyolojisini belirlemek ve normal veri olarak kabul edilen Amerika’daki “Second Task Force” değerlerinin1 Türk populasyonuna uygunluğunu ortaya koymaktadır. Şubat ...
 • Batçıoğlu, Kadir; Öztürk, İ.Çetin; Genç, Metin; Aydoğdu, Nurettin; Karabulut, Aysun Bay; Karagözler, A.Alev (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Günümüzde pek çok alanda çözücü olarak kullanılan organik bileşikler insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Bu çalışmada patoloji laboratuvarlarında hemotoksilen boyama ve doku takibi işlemleri sıras ında ...