(2001)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Battaloğlu, Bektaş; Erdil, Nevzat; Nisanoğlu, Vedat; Koşar, Feridun; Şahin, Kazım; Özerol, Elif; Temel, İsmail (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amino asit metabolizması veya homosistein metabolizmasına ait kalıtsal bozukluklar v asküler hastalıkların patogenezinde söz edilmektedir. Biz koroner arter hastalığının (KAH) teşhisinde homosistein seviyesinin saptanmasının ...
 • Paç, F. Ayşenur; Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Battaloğlu, Bektaş; Emmiler, Mustafa; Akpınar, Beşir; Sarı, Süleyman; Pelik, Fatma (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Ventriküler septal defekt, biküspit aort kapağından sonra en sık görülen konjenital kalp defektidir. İlk kez 1879 da Roger tarafından klinik bir antite olarak tanımlanmıştır. Her canlı 1000 doğumda, 1.5-2 oranında gözlenir. ...
 • Otlu, Barış; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Hepatit E virus (HEV) seropozitifliğinin mevsimsel dağılımını araştırmak amacıyla dört mevsimde toplam 310 sağlıklı kişiden (ilkbaharda 82, yazın 70, sonbaharda 93, kışın 65) kan örnekleri alındı. Enzyme immunoassay yöntemi ...
 • Gülcüler, Metin; Cihan, Hasan.B.; Gülcan, Öner; Birincioğlu, Mustafa; Ölmez, Ercüment; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Myokard üzerine akut ve kronik olumlu etkileri bilinen Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörlerinden; -SH grubu içeren kaptopril ile -SH grubu içermeyen lizinopril’in başlangıç solüsyonuna ve kardiyoplejiye ilave ...
 • Meydanlı, M. Mutlu; Köse, M. Faruk; Ataoğlu, Ömür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  To establish the prognosis and effect of full surgicopathological staging followed by radiotherapy in patients with uterine papillary serous carcinoma (UPSC). Study Design: Between January 1992 and September 2000, ...
 • Çelik, Önder; Hasçalık, Şeyma; Yılmaz, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Üreter yaralanmalarının büyük bir kısmı iatrojenik olup, yaklaşık %75’i jinekolojik operasyonları takiben gelişir. Olguların dörtte üçü abdominal jinekolojik işlemler esnasında, dörtte biri ise vajinal cerrahi prosedürler ...
 • Abut, Latife İşeri; Durmaz, Bengül; Tekerekoğlu, Mehmet S.; Taştekin, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Metisiline dirençli stafilokok (MRS) suşlarının florokinolonlara karşı in vitro direnç durumlarını saptamak. Gereç ve Yöntem: Yatan hastaların irin, kan, idrar ve diğer steril vücut sıvılarından izole edilen toplam 117 ...
 • Korkut, Meltem; Özgen, Ünsal; Kutlu, Onur; Tabel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  K vitamini karaciğerde faktör II, VII, IX ve X sentezi için gereklidir. Yenidoğanda K vitamini eksikliği yenidoğanın hemorajik hastalığına neden olur. Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı (YDGHH) yenidoğanlarda intrakraniyal ...
 • Kuzucu, Çiğdem; Durmaz, Bengül; Ayan, Melek; Abut, Latife İşeri; Bayraktar, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Hastanelerde antibiyotiklerin aşırı kullanılmasına bağlı olarak bakteriyel direnç artmaktadır. Bu çalışma, Gram negatif basillerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan geniş spektrumlu ajanlara karşı gelişen ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Zemheri, Ebru; İnel, Fehmi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Nadir bir tiroit karsinomu varyantı olan Warthin benzeri tiroit karsinomu olgumuz, 3 cm çapında kapsüllü, kısmen kistik nodüler yapıdadır. Mikroskopik olarak papiller yapıları döşeyen geniş alanlarda onkositik, yer yer ...
 • Tandoğan, izzet; Sezgin, Alpay T.; Altınok, M.Tayfun; Topal, Ergün; Özdemir, Ramazan; Koşar, Feridun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Romatizmal kalp kapak hastalıklarında en fazla mitral kapak tutulumu olur. Olgul arın % 40’ında mitral darlık ve mitral yetmezlik beraber bulunur. Semptomlar kapak hastalığının derecesi ve sol ventrikül fonksiyonuyla ...
 • Atik, Esin; Gökçe, Haşan; Çaylı, Süleyman; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Meningiomlar hücresel kökenini arachnoid villuslardan alan santral sinir sisteminin sık görülen benign tümörleridir. Histopatolojik alt tipleri arasında berrak hücreli meningiom histolojik olarak benign olmakla birlikte ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Gürdal, Canan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Plazmasitom plasma hücre diskrazilerinin bir alt grubudur. Subkonjuktival lokalizasyon soliter plazmasitom için nadir bir lokalizasyon olup daha önce literatürde bildirilen 9 olgu mevcuttur. Bu lezyonların morfolojik tanı ...
 • Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Paç, F.Ayşenur; Battaloğlu, Bektaş; Hazar, Abdussamet; Emmiler, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Aorta-pulmoner window nadir görülen konjenital bir malformasyondur. Olguların yaklaşık yarısında yandaş konjenital anomalilerle birlikte bulunur. Patent duktus arteriosus ve aorta -pulmoner window’lu 4.5 aylık erkek çocuk ...
 • Kuzucu, Çiğdem; Ayan, Melek; Durmaz, Bengül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Bakteriyemide en kısa sürede etkenin izolasyonu ve antimikrobiklere duyarlılık sonu çlarının elde edilmesi tedaviye yön vermesi ve hastalık prognozu açısından son derece önemlidir. Antibiyotikler e duyarlılık sonuçları ...
 • Otlu, Barış; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Kan donörlerinde HEV seropozitifliğini saptamak ve bazı demografik özellikl erin HEV infeksiyonu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapıldı. Kan donörleri arasından rastgele 216 kişi seçildi. Bunlar yaş, ...
 • Karcıoğlu, Özgür; Keleş, Ayfer; Soysal, Suna; Coşkun, Figen; Aslan, Belgin Ü. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yaşlı hastalarda sık görülen kognitif bozuklukların erken saptanması ve tedavi edilebilmesi için acil serviste kısa, kolay uygulanabilen, standart bir testin kullanılması önem kazanmaktadır. Bu araştırmada Mini Mental State ...
 • Öztürk, Feral; Vardı, Nigar; Öztürk, Çetin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) potent karsinojenler olarak bilinmektedirler. Karsinojen etkilerini, serbest radikal oluşturarak gösterirler. 7,12 dimetil benzantrasen (DMBA)’de bir PAH türevidir. Bu çalışmada ...
 • Paç, Feyza Ayşenur; Gülcan, Hande; Yakıncı, Cengiz; Karabiber, Hamza; Balbay, Derya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  u çalışma, çocukluk çağındaki hipertansiyonun prevalans ve etyolojisini belirlemek ve normal veri olarak kabul edilen Amerika’daki “Second Task Force” değerlerinin1 Türk populasyonuna uygunluğunu ortaya koymaktadır. Şubat ...
 • Yorgancıgil, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Kırık iyileşmesi, yeni kemik dokusu oluşumu ile gerçekleşen özel tipte bir yara iyileşmesi cevabıdır. Birbirini takip eden ve iç içe geçmiş üç aşamadan oluşur. Enflamatuar cevap aşaması kırıktan hemen sonra başlar ve kısa ...

View more