(2001)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Otlu, Barış; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Hepatit E virus (HEV) seropozitifliğinin mevsimsel dağılımını araştırmak amacıyla dört mevsimde toplam 310 sağlıklı kişiden (ilkbaharda 82, yazın 70, sonbaharda 93, kışın 65) kan örnekleri alındı. Enzyme immunoassay yöntemi ...
 • Meydanlı, M. Mutlu; Köse, M. Faruk; Ataoğlu, Ömür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  To establish the prognosis and effect of full surgicopathological staging followed by radiotherapy in patients with uterine papillary serous carcinoma (UPSC). Study Design: Between January 1992 and September 2000, ...
 • Çelik, Önder; Hasçalık, Şeyma; Yılmaz, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Üreter yaralanmalarının büyük bir kısmı iatrojenik olup, yaklaşık %75’i jinekolojik operasyonları takiben gelişir. Olguların dörtte üçü abdominal jinekolojik işlemler esnasında, dörtte biri ise vajinal cerrahi prosedürler ...
 • Kuzucu, Çiğdem; Durmaz, Bengül; Ayan, Melek; Abut, Latife İşeri; Bayraktar, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Hastanelerde antibiyotiklerin aşırı kullanılmasına bağlı olarak bakteriyel direnç artmaktadır. Bu çalışma, Gram negatif basillerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan geniş spektrumlu ajanlara karşı gelişen ...
 • Tandoğan, izzet; Sezgin, Alpay T.; Altınok, M.Tayfun; Topal, Ergün; Özdemir, Ramazan; Koşar, Feridun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Romatizmal kalp kapak hastalıklarında en fazla mitral kapak tutulumu olur. Olgul arın % 40’ında mitral darlık ve mitral yetmezlik beraber bulunur. Semptomlar kapak hastalığının derecesi ve sol ventrikül fonksiyonuyla ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Gürdal, Canan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Plazmasitom plasma hücre diskrazilerinin bir alt grubudur. Subkonjuktival lokalizasyon soliter plazmasitom için nadir bir lokalizasyon olup daha önce literatürde bildirilen 9 olgu mevcuttur. Bu lezyonların morfolojik tanı ...
 • Otlu, Barış; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Kan donörlerinde HEV seropozitifliğini saptamak ve bazı demografik özellikl erin HEV infeksiyonu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapıldı. Kan donörleri arasından rastgele 216 kişi seçildi. Bunlar yaş, ...
 • Karcıoğlu, Özgür; Keleş, Ayfer; Soysal, Suna; Coşkun, Figen; Aslan, Belgin Ü. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yaşlı hastalarda sık görülen kognitif bozuklukların erken saptanması ve tedavi edilebilmesi için acil serviste kısa, kolay uygulanabilen, standart bir testin kullanılması önem kazanmaktadır. Bu araştırmada Mini Mental State ...
 • Paç, Feyza Ayşenur; Gülcan, Hande; Yakıncı, Cengiz; Karabiber, Hamza; Balbay, Derya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  u çalışma, çocukluk çağındaki hipertansiyonun prevalans ve etyolojisini belirlemek ve normal veri olarak kabul edilen Amerika’daki “Second Task Force” değerlerinin1 Türk populasyonuna uygunluğunu ortaya koymaktadır. Şubat ...
 • Yorgancıgil, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Kırık iyileşmesi, yeni kemik dokusu oluşumu ile gerçekleşen özel tipte bir yara iyileşmesi cevabıdır. Birbirini takip eden ve iç içe geçmiş üç aşamadan oluşur. Enflamatuar cevap aşaması kırıktan hemen sonra başlar ve kısa ...
 • Özcan, Hamdi; Günen, Hakan; Türker, Gamze; Doğan, Gürsoy (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Bir çok deri lezyonu akciğer kanserlerine sekonder paraneoplastik sendrom olarak görülebilir. Fakat şimdiye kadar, akciğer kanserleri ile paraneoplastik pemfigus birlikteliğini gösteren çok az sayıda olgu yayınlanmıştır. Olgu: ...
 • Uguralp, Sema; Mutus, Murat; Turhan, Oğuz; Demircan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yenidoğan döneminde proksimal intestinal atrezi nedeniyle opere edilmiş ve laparotomisinde annüler pankreas, duedonal atrezi ve malrotasyon tanıları alan Down sendromlu bir olgu 13 aylıkken brid ileus nedeniyle tekrar ...
 • Batçıoğlu, Kadir; Öztürk, İ.Çetin; Genç, Metin; Aydoğdu, Nurettin; Karabulut, Aysun Bay; Karagözler, A.Alev (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Günümüzde pek çok alanda çözücü olarak kullanılan organik bileşikler insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Bu çalışmada patoloji laboratuvarlarında hemotoksilen boyama ve doku takibi işlemleri sıras ında ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Zemheri, Ebru (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Servikal timik kistler boyunda kitleye sebep olan nadir lezyonlardır. Bu bölge lezyonları arasında ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Burada sunduğumuz 17 yaşında bayan hastanın lateral boyun kitlesi mevcuttur ve kist sebase ...
 • Söğütlü, Gökhan; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Hale; Karadağ, Neşe; Lezzan Keskin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Akut kolesistitin laparoskopik kolesistektomi ile tedavisinde konversiyon için belirleyici faktörleri ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 1997-Aralık 2000 tarihleri arasında akut taşlı kolesistit nedeniyle ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Aşgın, Nergis; Durmaz, Bengül; Kalcıoğlu, M. Tayyar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Moraxella catarrhalis, üst solunum yollarında bulunabilen ve lokal veya sistemik enfeksiyonlara neden olan potansiyel patojen bir bakteridir. Suşların çoğu beta-laktamaz üretir ve p-laktam antibiyotiklere dirençlidir. Bu ...
 • Pehlivan, Erkan; Genç, Metin; Karaoğlu, Leyla; Özer, Ali; Güneş, Gülsen; Kurçer, M.Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Bu kesitsel çalışma, Malatya kent merkezinde yaşayan kişilerin yıllık ortalama hekime başvuru sayısı ve bunu etkileyen etmenler ile son bir yılda yatarak tedavi görenlerin hastanelerden memnuniyetlerini belirlemek amacıyla ...
 • Lebe, Banu; Tuna, Burçin; Kırımca, Feza; Canda, Tülay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Spesifik nedenler dışında meme dokusunda duktus ve lobüllerin etrafında granülomatöz değişiklikler seyrek görülür. İdiopatik granülomatöz mastit (İGM), etiyolojisi bilinmeyen, benign, inflamatuar, klinik ve mamografik ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Usta, Ufuk; Söğütlü, Gökhan; Karadağ, Neşe; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yutma güçlüğü, fizik muayenede bilateral servikal lenfadenopatisi olan 40 yaşında kadın hastadan yapılan servikal lenf noduna ince iğne aspirasyon biopsisinde (İİAB) atipik epitelial hücreler görülerek primer lezyon yönünden ...
 • Gök, Üzeyir; Kaygusuz, İrfan; Yalçın, Şinasi; Keleş, Erol; Karlıdağ, Turgut; Susaman, Nihat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Schwannoma originates from neuroectoderm, derived from Schwann cells of myelin coats, and it is hard, with smooth borders, encapsulated, slowly growing and generally a yellowish coloured benign tumour. Etiology is unknown. ...

View more