1999 Cilt 6 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Özturan, Orhan; Aktaş, Davut; Çokkeser, Yaşar; Kızılay, Ahmet; Kalcıoğlu, Tayyar; Baysal, Tamer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Nazofarengeal anjiofibroma hemen daima adolesan erkeklerde gelişen ve çok vasküler olan iyi huylu bir tümördür. Cerrahi tedavisinde sıklıkla eksternal yaklaşımlar kullanılır. Eksternal yaklaşımlar birçok sekellere neden ...
 • Doğan, Gürsoy; Haznecı, Ersoy; Karıncaoğlu, Yelda (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  İmpetigo herpetiformis gebeliğin nadir ve sıklıkla ciddi bir püstüler dermatozudur. Klinik ve histolojik olarak püstüler psöriasise benzemesi nedeniyle, birçok yazarca gebeliğin püstüler psöriasisi olarak adlandırılmıştır. ...
 • Türköz, Ayda; Sağıroğlu, Emel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Çocuklarda premedikasyorıda ketamin güvenli ve etkili bir ajandır. Ancak bazen ketamin kullanımı ile birlikte istenmeyen yan etkiler görülebilmektedir. Bu yazıda beş yaşında konjenital pitoz vakasında ketamin premedikasyonuna ...
 • Sarı, Ramazan; Sevinç, Alper; Özcan, Cevher; Büyükberber, Süleyman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Ateş, cilt döküntüsü ve poliartrit ile seyreden Still hastalığı (SD), akut sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Hiperferritinemi önemli laboratuvar bulgularından biridir. Serum ferritin düzeyinin aşırı artışı, hem hastalık ...
 • Agel, H.Esra; Durmaz, Bengül; Refik, Mehmet; Direkel, Şahin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Enfeksiyon etkeni mayaların izolasyonu ve tür seviyesinde tanımlanmaları yapılmadan tedavi amacıyla kullanılan azol grubu ilaçlar özellikle anti-fungallere dirençli C. albicans dışı Candida türlerinin duyarlı türler arasından ...
 • Arda, Kemal; Boran, Mediha; Sığırcı, Ahmet; Yavuz, Yasemin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Rezistans indeks (RI) renal allograft disfonksiyonlarının izleminde en çok kullanılan ve en güvenilir olarak kabul edilen parametrelerden biridir. RI için pek çok araştırma yapılmış ve normal değerler verilmiştir. Çalışmamızda ...
 • Serbest, Servet; Şavlı, Haluk; Sevinç, Alper (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Çalışmamızda, tip 2 diyabetli hasta gruplarıyla sağlıklı kontrol grubu arasında lipoprotein(a) (Lp(a))ve lipid düzeyleri karşılaştırıldı. Kan şekeri ve HbAlc değerleri çok yüksek seyreden hasta grubu 6 ay süreyle takip ve ...
 • Koşar, Feridun; Tandoğan, İzzet; Hisar, İsmet; Varol, Ercan; Aytan, Yılmaz (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Fibrinojenirı aterosklerozis ve koroner arter hastalığının patoge-nezinde yer aldığı daha önceden gösterilmiştir. Fakat fibrinojen düzeyinin koroner arter hastalığının yaygınlığı ve tam tıkanıklığın varlığı ile ilişkisi ...
 • Aladağ, Murat; Karıncaoğlu, Melih; Kantarçeken, Bülent; Seçkin, Yüksel; Doğan, İbrahim; Bahçeci, Funda; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bilindiği gibi gastrik ülser, duodenal ülser ve norı-ülser dispepsilerde H2 blokerler uzun yıllar kullanılmış, günümüzde de Helicobacter pylori (Hp) eradikasyonu sonrası idame tedavisinde tek başlarına ya da antasidlerle ...
 • Aladağ, Murat; Karıncaoğlu, Melih; Kantarçeken, Bülent; Seçkin, Yüksel; Doğan, İbrahim; Sertkaya, Ayşe; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olan Helicobacter pylori (Hp) infeksiyonu ülkemizde de bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte, yüksek oranlarda izlenmektedir. Biz bu çalışmamızda iki farklı ...
 • Evereklıoglu, Cem; Doöanay, Selim; Er, Hamdi; Gündüz, Abuzer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Yedi ile 40 yaş arasındaki 3448 kişide yaş ve cinsiyete özel uzak ve yakın interpupiller mesafe (İPM) normal standartlarını belirlemek. Yöntem: Anatomik İPM için 1852 erkek ve 1596 kadın çalışma kapsamına alındı. Kişiler ...
 • Arda, Kemal; Başar, Murat; Sığırcı, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Renkli dupleks Doppler ultrasonograf ile yapılan penil arteriyel kan akımı çalışmalarının sonuçlarını açıklayabilecek tek bir parametre geliştirmekti. Materyal ve Metod: Ortalama yaş 47 olan (19-75 SD 13.71), 124 empotan ...