(1999)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Uzunlar, Ali Kemal; Yaldız, Mehmet; Cureoğlu, Sabahattin; Yılmaz, Fahri; Özaydın, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Maksillar sinüs paraganglioması oldukça nadir bir tümördür. Bu makalede otuz yedi yaşında erkek hastada sol maksillar sinüs kaynaklı paraganglioma olgusu sunuldu. Tümörün patolojik özellikleri yanısıra, mikroskopik ayırıcı ...
 • Bayındır, Yaşar; tekerekoğlu, M. Sait; Otlu, Barış; Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Menenjit, beyin omurilik sıvısında anormal beyaz küre sayısı ile seyreden beyin zarlarının inflamasyonudur. Akut menenjit sendro- muna çeşitli infeksiyon ajanları neden olabilir. Noninfeksiyöz has­talıklar grubu da aynı ...
 • Gokdeniz, Remzi; Özen, Süleyman; Aydın, Abdullah; Gürsoy, Nurten (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Endometriozis ekstrapeivik alanlarda da gösterilmiştir ve değişik semptomlara ve tanı proplemlerine neden olur. Burada ciltaltı endometriozis nedeniyle Tekrarlayan cerrahi girişime gereksinim duyulan bir olgu tanıtılmıştır. ...
 • Çelebi, Serdal; Aslan, Lokman; Kükner, A.Şahap; Bal, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  PRS'u etyoiojisi beiii olmayan, yüzün bir yarısında derialtı yağ ve diğer dokuların kendiliğinden yavaş seyirii ilerleyici atrofisi ile karakterize nadir görülen bir tablodur. Kliniğimizde sol progressif hemifasiai ...
 • Çelebi, Serdal; Kükner, A. Şahap; Yılmaz, Turgut; Demir, Tamer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Herpetik stromal keratit nedeniyle korneal kesafet ve damarlanması olan bir göze parsiyel penetran keratoplasti uygulanmış ve bu işlemi takiben postoperatif erken dönemde şiddetli bir pupiller membran ge­lişmiştir. Pupiller ...
 • Çelebi, Serdal; Aydemir, Orhan; Kükner, Şahap; Balı, Ahmet; Dilsiz, Nihat (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Dokuz yaşında jüvenil glokomlu bir olgunun aile ağacı gözden geçirilmiştir. Yöntem: Jüvenil glokomlu olgunun birinci derece yakınlarını içeren üç jenerasyona ait yedi kişi He ilgili aile öyküsü alınmış ve tüm olgulara ...
 • Özcan, M. Erkan; Yakıncı, Cengiz; Durmaz, Yaşar; Genç, Metin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Makrosefaii baş çevresinin yaşa ve cinsiyete göre iki standart sapmanın üzerinde olmasıdır. Makrosefaii çocuk nörolojisine baş­vuran çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışma mak- rosefalik çocuklarda ruhsal ...
 • Agel, H.Esra; Durmaz, Bengül; Refik, Mehmet; Aşgın, Nergis (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Çalışmada Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesinde infeksiyöz ishallerden izole edilen 30 Salmonella ve 26 Shigella suşunun akut infeksiyöz ishallerin ampirik tedavisinde yaygın olarak kullanılan ampisilin, kotrimoksazol, ...
 • Alkaya, Fadime; Baş, Murat; Gürsoy, Oğuz; Kemikler, Gönül (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Radyoterapide kritik organların korunması amacıyla radyasyon alanı içine konulan bloklar, korunmuş saha kısımlarından radyasyon saçılmasını azaltarak, açık alanın doz dağılımlarının değişmesine neden olurlar. Düzensiz ...
 • Şahin, Ali (2015-08-03)
  Bu çalışmada, ana hatlarıyla non-lineer ultrasonograf/deki son gelişmeler, non-Hneer ultra ses dalgaların medikal amaçlarla kullanımı ve biyolojik ortamlarda yayılması incelendi. Yüksek genlikli non-lineer ultra ses ...
 • Doğan, Gürsoy; Özcan, Hamdi (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bazı deri tümörlerinde klinik bulgular özellik arz etmediği için tam koymak genellikle zordur. Deri tümörlerinin bir kısmında karakteristik olarak şiddetli, bazen dayanılamayacak düzeyde ağrı şikayeti bulunur. Bu makalede ...
 • Toğal, Türkan; Türköz, Ayda; Durmuş, Mahmut; Gülcan, Öner; Ersoy, Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Nöro/it/k sempatik bloklar, sempatik sistem hastalıkları yam sıra periferik damar hastalıkları ve refleks sempatik dlstrofilerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Yazımızda alt ekstremite iskemik damar hastalığı olan üç ...
 • Aktaş, Davut; Kızılay, Ahmet; Çokkeser, Yaşar; Özturan, Orhan; Kalgoğlu, Tayyar (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Naza! miyazis sinek larvaları tarafından oluşturulan nazal ve paranazal kavitelerin bir infestasyonudur. Bizim olgumuzda etken Oestrus Ov is larvalarıdır. Endoskopik olarak canlı larvalar temizlendikten sonra atrofik rinit ...
 • Onur, Rahmi; Orhan, İrfan; Hayıt, Hüseyin; Yalçınkaya, Fatih; Baydinç, Can (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Dev hidronefroz, renai peM-kaiisiyei sistem içerisinde 1 litreden daha fazla sıvı birikimi olarak tanımlanır. Dev hidronefroz olan olgularda böbrek ve renai peivis orta hattı geçip tüm batını kaplayabilir ve çeşitli ...
 • Canpolat, Leyla; Vardı, Nigar (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Ranitidin mide içeriğinin (kimus) pH'ını değiştiren H2 reseptör biokörüdür. Ortamın asidik olması bakterisid etkiyi azaltır. Asidik ortamda bakteri yaşayamaz. Ortamın pH'ını değiştiren ranitidin nedeniyle bakteriler barsak ...
 • Türköz, Ayda; Gökdeniz, Remzi; Togal, Türkan; Toprak, Hüseyin İksen; Ersoy, Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Çalışmamızda termde spinal anestezi He elektif sezaryen uygulanacak 30 sağlıklı gebe rasgele iki gruba ayrıldı. Spinal anestezi sonrası duysal blok başlar başlamaz efedrin in füzyonu (yaklaşık 5mg/dk) uygulanan (grup I, ...
 • Yılmaz, Uğur; Ekmekçioğlu, Oğuz; Gülmez, İbrahim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Apendiks vermiformis abselerinin pediatrik hastalarda üriner sistem obstrüksiyonu yapabileceği gösterilmiştir. Primer appendiks absesine bağlı intrapeivik kit/e nedeniyle gelişen biiaterai hidroüreteronefroz olgusu ...
 • Atik, Esin; Erguvan, Rezzan; Aydin, N. Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Papiller kistadenoma lenfomatozum, adenolenfoma veya daha sık kullanılan ismiyle VVarthin tümörü büyük çoğunlukla parotisde oluşan olağandışı bir tükürük bezi tümörüdür. En sık kabul edilen histogenez embriyonik hayatta ...
 • Gemalmaz, Hakan; Arslan, M. Esat; Gökçe, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Mesane divertikülleri detruzor kas lifleri arasından mesane mukozasının herniasyonu sonrasında meydana getir. Mesane divertikülü konjenitat veya akkiz olarak meydana gelir. Küçük mesane divertikülleri sıklıkla önemsiz ...
 • Kırımlıoğlu, Vedat; Yılmaz, Sezai; Başak, Kayhan; Kayaalp, Cüneyt; Çağlıkülekçi, Mehmet; Akoğlu, Musa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Tümüyle deneysel olarak ortaya konmuş olan portokaval anastomoz sonrası üreter-mesane epitelindeki karsinogenezisin mekanizması diyetteki karsinojenierin karaciğer tarafından inaktive edilmemesi ile açıklanır. Bu deneysel ...

View more