1999 Cilt 6 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Şahin, Ali (2015-08-03)
  Bu çalışmada, ana hatlarıyla non-lineer ultrasonograf/deki son gelişmeler, non-Hneer ultra ses dalgaların medikal amaçlarla kullanımı ve biyolojik ortamlarda yayılması incelendi. Yüksek genlikli non-lineer ultra ses ...
 • Doğan, Gürsoy; Özcan, Hamdi (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bazı deri tümörlerinde klinik bulgular özellik arz etmediği için tam koymak genellikle zordur. Deri tümörlerinin bir kısmında karakteristik olarak şiddetli, bazen dayanılamayacak düzeyde ağrı şikayeti bulunur. Bu makalede ...
 • Toğal, Türkan; Türköz, Ayda; Durmuş, Mahmut; Gülcan, Öner; Ersoy, Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Nöro/it/k sempatik bloklar, sempatik sistem hastalıkları yam sıra periferik damar hastalıkları ve refleks sempatik dlstrofilerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Yazımızda alt ekstremite iskemik damar hastalığı olan üç ...
 • Aktaş, Davut; Kızılay, Ahmet; Çokkeser, Yaşar; Özturan, Orhan; Kalgoğlu, Tayyar (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Naza! miyazis sinek larvaları tarafından oluşturulan nazal ve paranazal kavitelerin bir infestasyonudur. Bizim olgumuzda etken Oestrus Ov is larvalarıdır. Endoskopik olarak canlı larvalar temizlendikten sonra atrofik rinit ...
 • Onur, Rahmi; Orhan, İrfan; Hayıt, Hüseyin; Yalçınkaya, Fatih; Baydinç, Can (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Dev hidronefroz, renai peM-kaiisiyei sistem içerisinde 1 litreden daha fazla sıvı birikimi olarak tanımlanır. Dev hidronefroz olan olgularda böbrek ve renai peivis orta hattı geçip tüm batını kaplayabilir ve çeşitli ...
 • Yılmaz, Uğur; Ekmekçioğlu, Oğuz; Gülmez, İbrahim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Apendiks vermiformis abselerinin pediatrik hastalarda üriner sistem obstrüksiyonu yapabileceği gösterilmiştir. Primer appendiks absesine bağlı intrapeivik kit/e nedeniyle gelişen biiaterai hidroüreteronefroz olgusu ...
 • Atik, Esin; Erguvan, Rezzan; Aydin, N. Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Papiller kistadenoma lenfomatozum, adenolenfoma veya daha sık kullanılan ismiyle VVarthin tümörü büyük çoğunlukla parotisde oluşan olağandışı bir tükürük bezi tümörüdür. En sık kabul edilen histogenez embriyonik hayatta ...
 • Gemalmaz, Hakan; Arslan, M. Esat; Gökçe, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Mesane divertikülleri detruzor kas lifleri arasından mesane mukozasının herniasyonu sonrasında meydana getir. Mesane divertikülü konjenitat veya akkiz olarak meydana gelir. Küçük mesane divertikülleri sıklıkla önemsiz ...
 • Kırımlıoğlu, Vedat; Yılmaz, Sezai; Başak, Kayhan; Kayaalp, Cüneyt; Çağlıkülekçi, Mehmet; Akoğlu, Musa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Tümüyle deneysel olarak ortaya konmuş olan portokaval anastomoz sonrası üreter-mesane epitelindeki karsinogenezisin mekanizması diyetteki karsinojenierin karaciğer tarafından inaktive edilmemesi ile açıklanır. Bu deneysel ...
 • Büyükberber, Nuray; Durmaz, Bengül; Özerol, İbrahim Halil; Durmaz, Rıza; Yoloğlu, Saim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  A totai of 66 subjects (31 asymptomatic and 35 symptomatic) vvhose urine culture yielded coagulase-negative staphylococd other than Staphylococcus saprophyticus were evaluated both dinical and laboratory findings to figüre ...
 • Türköz, Ayda; Toğal, Türkan; Gülcan, Öner; Ateş, Fehmi; Durmuş, Mahmut; Köroğlu, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Uzun süreli santral venöz bir yola gereksinim duyulan durumlarda, bu girişim, birçok merkezde genel veya lokal anestezi He deneyimli cerrahi ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada hematolojik malignitesi olan ...
 • Ulvi, Hızır; Var, Ahmet; Yoldaş, Tahir; Temel, İsmail; Yiğiter, Remzi; Müngen, Bülent (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Lp (a) kolesterolden zengin bir lipoproteindir. Yüksek Lp (a) seviyelerinin serebro vaskü/er hastalıklarla (SVH) ilişkisi gösterilmiştir. Serum Lp (a) düzeyleri oldukça sıkı bir genetik kontrol altındadır. Yapılan çalışmalarda ...
 • Eğri, Mücahit; Erdemoğlu, Sema; Türkdemir, Haluk; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan; Keven, Fikret (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Fluoride ievels of underground vvater show variations reiated to chemicai composition of contacted earth layers and atmospheric conditions of fail regions. In this study, underground vvater fluoride İevels were investigated ...
 • Dereköy, Fevzi Sefa; Aktaş, Davut; Başusta, Ahmet Büyük; Özyurt, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Kronik sinüzitin mikrobiyai etyoiojisi hakkında pek çok araştırma vardır ve bunların arasında da derin fark/ar göze çarpmaktadır. Günlük hayatta sinüzit tanısı alan hastaların tedavisinin planlanmasında kültür ve antibiyogram ...
 • Gokdenız, Remzi; Özbek, Emin; Mızrak, Bülent; Özen, Süleyman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Kadınlarda varikosei şu anda araştırma konusudur. Geliştirilecek bir hayvan modeli bu konuyla ilgili patolojileri ortaya koymak için uygun bir seçenek oluşturabilir. Bu amaçla Virgin dişi wistar ratlarda ortahat iaparatomi ...