1998 Cilt 5 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Arıkan, Yüksel; Şenel, Ferda M.; Ziyal, İbrahim; Akman, Yavuz (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Ven intimasında harahiyet, staz ve kanın pıhtılaşma özelliğindeki artış, ameliyat ve ameliyat sonrası derin ven trombozunun sebepleri olarak gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda f25 fıbrinojen kullanılarak trombüsün ...
 • Koltuksuz, Uğur; Gürsoy, M. Harun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Çocuklarda daha çok künt travmalar sonucu meydana gelen genitoüriner travmaların görülme sıklığı teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla artmaktadır. Genitoüriner travmalar nadiren ölüme neden olmakla birlikte, sebeb ...
 • Botulizm 
  Ekmekçi, Hakan; Özerol, İ. Hali; Yılmaz, Hikmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Botulizm, genellikle Clostridium botulinum tarafından üretilen botulinum nörotoksinlerinin sebep olduğu nöroparalitik bir hastalıktır. Botulinum toksinleri bilinen en kuvvetli biyolojik toksinlerdir. Bu toksinler, hematojen ...
 • Pekdemir, Hasan; Büyükberber, Süleyman; Kaygusuz, Akif; Baysal, Tamer; Ak, Gürsel; Gürer, İnanç; Nuray Büyükberber, Nuray (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Brusellozis'te torakal vertebra tutulumu nadir görülen ciddi bir komplikasyondur. Bu olgu sunumunda torakal vertebra tutulumu olan ve paraspinal apse gelişmiş yaşlı bir bayan hasta sunulmuştur. Hastada brusella tanısı hem ...
 • Özsan, Özcan; Sarıyüce, Oğuzhan; Özbek, Emin; Balbay, Derya; Güneş, Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  1993 Ağustos ile 1995 Aralık o}>ları arasında 27 tip 2 stress inkontinanslı hastaya modifiye Gittes operasyonu uygulandı. Bu hastalardan düzenli takip edilebilen 21'i çalışma kapsamına alındı. Çalışmanın amacı söz konusu ...
 • Eğri, Mücahit; Çetinkaya, Fevziye (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Toplumun kullanmakta olduğu şebeke sularında flor düzeyinin eksik olduğu yerlerde diş çürüklerinin sıklığını azaltmak için 0-14 yaştaki çocuklara flor ilavesinde bulunulması bir gerekliliktir. Diş hekimlerinin optimum diş ...
 • Baysal, Tamer; Baysal, Özlem; Saraç, Kaya; Elmalı, Nurzat; Bölük, Ayhan; Kutlu, Ramazan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Lumbar spinal stenozlu 21 hasta klinik olarak ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile incelendi. Lumbar bölge BT incelemesinde dural sak kesit alanı, lateral reses genişlikleri, ligamentıım flavum kalınlıkları ölçüldü, osteofitik ...
 • Kutlu, Nurettin Onur; Gülcan, Hande; Yakıncı, Cengiz; Yoloğlu, Saim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Obez çocuklarla sağlıklı çocuklardaki eritrosit sedimantasyon hızını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla; yaşları 6-12 arasında değişen (ortalama 9.13± 1.81 yıl) 21’i erkek ve 9’u kız olmak üzere toplam basit ...
 • Demircan, Sedat; Uzar, Ali; Taştepe, İrfan; Kürkçüoğlu, Can; Alper, Ayşin; Ünlü, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Diaphragm ruptures often develope after blunt trauma, and are on the left side in 90% of the cases. A right diaphagram rupture in which the liver was herniated from the defect is presented. [Journal of Turgut Ozal Medical ...
 • Sarıyüce, Oguzhan; Özsan, Özcan; Müezzinoglu, Bahar; Özkan, Semih; Gürpınar, Tayfun; Aydın, Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Sol yan ağrısı yakınması ile kliniğimize başvuran nadir bir benign retroperitoneal schwannoma vakası takdim edilmektedir. Bu çalışmada retroperitonda nadir görülen benign schwannoma tanı, histopatoloji ve tedavi yönünden ...
 • Oğuzhan, Abdurrahman; Koşar, Feridun; Alan, Sait; Varol, Ercan; Göksel, Siber (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Myastenia gravis, pulmoner hipertansiyonun nadir bir sebebi olarak textbook ve makalelerde sıklıkla belirtilmesine rağmen, literatürde sadece bir vaka sunumu bulunmaktadır. Bu yazıda bahsedilen vaka, irreverzibl pulmoner ...
 • Yoloğlu, Saim; Şarlak, Ahmet Yılmaz; Şarlak, Ömer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada, Türkiye de faaliyet gösteren tıp fakültelerinin genel ve bölümlere göre öğretim üyesi dağılımı ile bazı istatistiksel ölçütler sunuldu. [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1998;5(1):47-51
 • Hasanoglu, H. Canan; Noureddine, Ghassan; Hasanoglu, Adnan; Eschenbacher, William L. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Hava kirliliği sonucu oluşan ozon, akciğerleri etkiler ve solunum fonksiyonlarında akut reverzibl restriktif ve obstrüktif tipte değişiklikler meydana çıkabilir. Bu değişikliklerin hav ay ollarındaki sinir uçlarından ...
 • Balat, Ayşe; Akıncı, Ayşehan; Turgut, Mehmet; Çekmen, Mustafa; Yoloğlu, Sainı; Gözükara, Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Endemik guatrda tiroid antikorları artabilmektedir. Bu çalışmada Malatya ilinde yaşayıp, polikliniğimize başvuran ve değişik derecelerde guatrı olan 41 hasta ile 15 sağlıklı kontrol grubunda antimikrozomal (anti­M) ve ...
 • Özkalemkaş, Fahir; Ali, Rıdvan; Karaaslan, Yusuf; Özkocaman, Vildan; Tunalı, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of recombinant granulocyte colony stimulating factor (rhG-CSF) administered following cytotoxic chemotherapy in Hodgkin's disease. Total number of 26 courses of rhG-CSF ...
 • Akıncı, Ayşehan; Balat, Ayşe; Turgut, Mehmet; Çekmen, Mustafa; Küçükbay, Hasan; Küçükbay, Zehra; Yoloğlu, Saim; Gözükara, Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Endemik guatrın esas nedeni iyot eksikliğidir. İyot eksikliğini belirlemek için guatr prevalansı, idrarla atılan iyot ve içme sularındaki iyot miktarının ölçülmesi esas alınmaktadır. Bu çalışmada, polikliniğimize başvuran ...
 • Pehlivan, Erkan; Genç, Metin F.; Güneş, Gülsen (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışma, Malatya ili, Yeşilyurt ilçe merkezinde yaşayan 15-49 yaş grubundaki evli kadınların bazı demografik özelliklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 810 evli kadınla evlerinde yüzyüze görüşülerek anket ...
 • Toğal, Türkan; Göğüş, Nermin; Erk, Gülcan; Kanbak, Orhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Propofol'ün indüksiyon ve idame dozlarında karaciğer fonksiyonlarına etki etmediği bildirilmektedir. Biz deneysel çalışmamızda indüksiyon ve idamede tek anestezik olarak tekrarlanarak kullanıldığında propofol'ün karaciğer ...
 • Erpek, Semra; Kafkaslı, Ayşe; Otlu, Ali; Atmaca, Ruşen (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Vücuttaki bağ dokularında bulunan mast hücrelerinin insan plasentası ve göbek kordonundaki varlığı gösterilmiş olmakla birlikte buradaki biyolojik fonksiyonları yeterince anlaşılamamıştır. Bu çalışmada komplike olan veya ...
 • Alioğlu, Zekeriya; Bostan, Mehmet; Alioğlu, Yurdan; Özmenoğlu, Mehmet; Bayram, Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Serebrovasküler inmeli 196 olgunun elektrokardiyografi (EKG) ve 24 saatlik Holter monitörizasyonunda repolarizasyon değişikliği ve ritim bozukluğu saptanan 28'i çalışmaya alındı. Bu olgulara 10. güne kadar günlük EKG ...

View more