(1998)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Özcan, Harndi; Doğan, Gürsoy; Hazneci, Ersoy (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Raynaud fenomeni (RF) soğuk ve emosyonei stresle tetiklenen ve vücudun uç kısımlarında solukluk, siyanoz ve kızarıklıkla karakterize vazospastik bir durumdur. RF gelişimi hakkında çok çeşitli görüşler olmasna rağmen çoğu ...
 • Özcan, Yarkın; Turan, Tayfun; Şener, Şahnur (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Çocuklarda ve ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğuyla (TSSB) ilgili araştırmalara savaş-terör olayları ve büyük felaketlerle ilgili yayınlar dışında oldukça az rastlanmaktadır. Bilgilerin çoğu erişkinlerde yapılmış ...
 • Yılmaz, Fahri; Yaldız, Mehmet; Uzunlar, Ali Kemal; Kardeş, Emel; Arslan, Adem (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Uterusun kavernöz hemanjiyomu seyrek bir iezyondur. Biz postmenapoza bir kadında anormal uterin kanamaya neden olan, uterin hemanjiyom va basit endometrial hiperplazili bir olguyu sunduk.
 • Togal, Türkan; Türköz, Ayda; Kafkaslı, Ayşe; But, A.Kadir; Ersoy, M.Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  We reported the anesthetic management of caesarean section in a pregnant with dilated cardiomyopathy. She had no dyspnea and chest pain which were signs of congestive heart failure. Digitalis has been given to provide ...
 • Bölük, Ayhan; Kalı, Sinem; Bereketoğlu, M. Ali (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Lokaiize idiopatik epilepsilerden Santro-Temporal Dikenli Benign Çocukluk Epilepsisi (Benign Epilepsy with Centro-Temporal Spikes) ile ilgili tanımlar çok açık olmasına rağmen bazen klinik pratikte hastaya yaklaşımda ...
 • Kabakuş, Nimet; Kuloğlu, Murat; Yılmaz, Erdal; Aydınoğlu, Hakan; Atmaca, Murat; Aygün, A. Denizmen (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Sistemik lupus eritematosus (SLE) otoimmun bir mu/tisistem hastalığıdır. Belirtileri çok yönlüdür ve hemen her organı tutabilir. SLE genellikle çocuklarda erişkinlerden daha akut başlar ve ağır seyreder. Son zamanlarda ...
 • Baştürk, Mustafa; Özcan, Yarkın; Karaaslan, M. Fatih; Gönül, Ali S. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bipolar affektif bozuklukta yaygın olarak kullanılan lityumun, tiroid fonksiyonları üzerine uzun süreli etkilerini araştırmak. Yöntem: Çalışma grubu; DSM-IV kriterlerine göre bipolar affektif bozukluk tanısı almış 22 ...
 • Koşar, Feridun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Coronary pulmonary fistuiae are rare cardiac anomalies. We present the case of a 44 year-old woman with coronary pulmonary fistuiae involving a single coronary artery. She presented with atypical chest pain. Exercise ...
 • Özdemir, Ramazan; Tuncer, Cemal; Güven, Aytekin; Pekdemir, Haşan; Sezgin, Alpay Turan; Müderrrisoğlu, Haldun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Kalp kapaklarının değerlendirilmesinde transözefajial ekokardiyografinin (TEE) transtorasik ekokardiyografiye (TTE) üstünlüğü bilinmektedir. Bu çalışmada aort kapak alanı hesaplanmasında duyarlılık açısından TEE ile TTE ...
 • Arslan, Seyfullah O.; Kösecik, Mustafa; Ocak, Yusuf Vehbi (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Şanlıurfa'da görülen akut zehirlenme olgularının neden ve sonuçlarını araştırmak amacıyla 1990-1996 yılları arasındaki Şanlıurfa Devlet ve Çocuk Hastanesi acil poliklinik kayıtları retrospektif olarak tarandı. Akut zehirlenme ...
 • Baysal, Özlem; Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Saraç, Kaya; Kalı, Sinem; Özcan, A. Cemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Eiektrofizyoiojik testlerle karpal tüne! sendromu (KTS) tanısı alan hemodiyaliz (HD) hastalarında, bilgisayarlı tomografinin (BT) KTS tanısındaki katkılarını ve BT bulguları He diyalize bağlı amiloidoz arasındaki korrelasyonu ...
 • Sarı, Ramazan; Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hîlmîoğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışma He ko/eiitiasisii hastalarda safra kesesi açlık volümü, rezidüel volüm ve postprandial safra kesesi kontraktilitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 32 ko/elitiasisli olgu alındı ve 20 kişiden oluşan ...
 • Kavaklı, Ahmet; Karakaş, Sacide; Uzun, Ahmet; Cihan, Ömer F. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada 7-11 yaş grubunda topiam 900 öğrencinin ayak ölçümleri arasındaki ilişki ve ayak indeksi ortalamaları değerlendirildi. Ayak indeksinin yaşla birlikte her iki cins'de küçüldüğü, ayak uzunluğu artışının ayak ...
 • Özdemır, Ramazan; Güven, Aytekin; Sezgin, Alpay Turan; Tuncer, Cemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada akut miyokard infarktüs/ü olgularda L-karnitinin kullanımının, ventriküler geç potansiyeller üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmaya akut miyokard infarktüsü tanısı He kabul edilen 54 hasta alındı. ...
 • Canpolat, Leyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Sürekli karanlık ve ışığın, epifiz bezinden melatonin salgılanmasını inhibe ve sitümüle ettiği bilinir. Bu çalışmada, sıçan timus yapısını bir hayli etkileyen fotoperiyod ritmindeki değişikliklere deneysel kamt sağladık. ...
 • Canpolat, Leyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Ranitidin mide ülserlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanian H2 reseptör blokörüdür. Ranitidin karaciğerde hepatotoksik, böbrekte nefrotoksik etki gösterir. Bununla birlikte, karnitin uygulamasının, karaciğer ve böbrekte ...
 • Bölük, Ayhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Özellikle filum terminale kaynaklı miksopapiller varyant olmak üzere, kauda equina bölgesi epandimomlar için en sık lokalizasyondur. Magnetik rezonansa rağmen tanıda gecikme kuraldır. İlk gebelik sonrası semptomatik olan, ...
 • Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Derin ven trombozu tedavisinde fibrinolitik ajan olarak streptokinazın kullanması doza bağımlı olmayan öldürücü hemorajik komplikasyonlara sebep olabilir. Kliniğimizde derin ven trombozlu bir hastada streptokinaz ...
 • Demırhan, Osman; Temoçın, A.Kübra; Avcı, Ayse; Ayse, Balat (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  In this report we present a 10 year-old girl having behavioral disturbances and a deletion on the long arm of chromosome 11 involving the q24 region. We compare our patient manifestations to those associated with the distal ...
 • Bölük, Ayhan; Türk, Ülkü; Arıbaş, Emel; Kökrek, Zekeriya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İntrakranial tüberkulom tanısı alan 3 vaka klinik özellikleri, BOS bulguları ve MRI bulguları ile sunuldu. Vakalar klinik ve MRI bulguları ağırlıklı olarak değerlendirildi. Bir vaka antituberküloz tedavi sırasında kaybedildi. ...

View more