1998 Cilt 5 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Ozcan, Erkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Henry Maudsley 1867 yılında, gelişimsel geriliği olan küçük çocukların varlığına dikkat çeken ilk psikiyatrisi olmuştur. Kullanılan tanımlamalara bağlı olarak, otistik bozukluğun yaygınlığı onbinde 2 ile 5 arasındadır. ...
 • Bölük, Ayhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Özellikle filum terminale kaynaklı miksopapiller varyant olmak üzere, kauda equina bölgesi epandimomlar için en sık lokalizasyondur. Magnetik rezonansa rağmen tanıda gecikme kuraldır. İlk gebelik sonrası semptomatik olan, ...
 • Demırhan, Osman; Temoçın, A.Kübra; Avcı, Ayse; Balat, Ayse (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada davranış bozukluğu nedeniyle başvuran ve kromozom analizinde 11. kromozomun uzun kolunun 24.bölgesinde delesyon saptanan 10 yaşındaki bir kız hasta sunuldu. Hastamızın bulguları literatürdeki 11. kromozom q2 ...
 • Bölük, Ayhan; Türk, Ülkü; Arıbaş, Emel; Kökrek, Zekeriya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İntrakranial tüberkulom tanısı alan 3 vaka klinik özellikleri, BOS bulguları ve MRI bulguları ile sunuldu. Vakalar klinik ve MRI bulguları ağırlıklı olarak değerlendirildi. Bir vaka antituberküloz tedavi sırasında kaybedildi. ...
 • Tuncer, Cemal; Özkan, Yusuf; Özdemir, Ramazan; Şaşmaz, Sezai; Dündar, Emir; Yalnız, Mehmet; Komsuoğlu, Baki (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Lepra hastalığının insan vücudunun hemen hemen tüm sistemlerini etkilediği ve vücudun değişik kısımlarını innerve eden otonomik sinirlerin fonksiyonlarında bozukluk olabileceği birkaç çalışmada gösterilmiştir. Bununla ...
 • Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu araştırma, Malatya Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi' ne başvuran annelerin bebek beslenmesi ve bakımı hakkındaki bilgi ve uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmacılar, Haziran ve Temmuz ...
 • Gürlek, Ali; Gherardini, Giulio; Yasko, Alan; Miller, Michael J . (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Tibia kırıkları sonrası gelişen nonunion (kırık kaynamaması) önemli bir problem olup sıklıkla kemik greftlerinin kullanılmasını gerektirir. Bu amaçla vaskülarize (pediküllü yada free flap olarak) ve vaskülar i ze olmayan ...
 • Altınöz, Serdar; Arıkan, Zeliha; Ersoy, Betül; Çelik, Selçuk Sinan; Aydoğan, Aysel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Alierjik hastalık düşünüldüğünde tanının bazı özel testler kullanılarak kesinleştirilmesi gerekmektedir. Çalışmada İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi AHerji polikliniğince izlenen 79 hasta ve kontrol grubu olarak 20 ...
 • Özcan, M . Erkan; Eğri, Mücahit; Kutlu, N . Onur; Yakıncı, Cengiz; Karabiber, Hamza; Genç, Metin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Malatya il merkezindeki okul çağı çocuklarında Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)'nun yaygınlığını araştırmak üzere yapılan bu çalışmaya 3002 ilk-okul öğrencisi alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin anket formunda ...
 • Altaş, Enver; Şirin, Süleyman; Karaşen, R. Murat; Öztürk, Aziz; Aktan, Bülent; Üçüncü, Harun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Endüstriyel gelişim sürecinde bulunan ülkemizde ortaya çıkan birçok sosyal problem arasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden gürültü kirliliği problemi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu problem toplumun bütün ...
 • Kurtoğlu, Banu; Yörükoğlu, Kutsal; Sevinç, Murat; Kırkalı, Ziya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İnterstisyel sistit mesanenin etiyoiojisi bilinmeyen infiamatuar bir hastalığıdır. Klinik olarak kompleks boşaltım semptomlarını ve bazı sistoskopik bulguları içermektedir. İnterstisyel sistit tanısı klinikopatolojik bir ...
 • Arslan, Seyfullah O.; Ozan, Kemal; Uzunören, Nuray (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Perıtaklorofenol (PCP) endüstriyel bir çok alanda yaygın kullanımı olan genel biyosit ajandır. Bakterisid, fungisid, insektisid, herbisid ve molluskisid etkilere sahiptir. PCP ve tuzları günümüzde, başlıca ağaç koruyucu ...
 • Ketani, M .Aydın; Nergiz, Yusuf; Deveci, Engin; Akkuş, Murat; Şanlı, Ayfer; Güney, Berna (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Çalışmamızda laktasyon ve laktasyon sonrası düşük kalsiyum diyetle beslenen ratların femur kemiğindeki histolojik değişiklikleri araştırdık. Araştırmamızda 20 tane erişkin 200-250 g ağırlığındaki Wistar albino rat ...
 • Dane, Şenol; Erdem, Teoman; Ertunç, Vedat; Dane, Lalenur (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada, atopik dermatitde immünolojik faktörlerin patolojik rolünün araştırmak için, serum immünoglobulin ve kompleman seviyeleri ve bu parametrelerin atopik dermatitin şiddet skoru (scorad indeksi) arasındaki ...
 • Öztürk, Aziz; Altaş, Enver; Aktan, Bülent; Özer, Soner; Karaşen, R. Murat; Çiftçioğlu, Akif (The Histopathologicınvestigation Of The Ototoxic Effects Of Cisplatinumand Cisplatin-Gentamycin On Guinea Pigs., 1998)
  Son elli yılda çok sayıda ilacın ototoksik yan etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri; aminoglikozitler, loopdiüretıkler, lokal anestezikler, antineoplastik ilaçlar ve non-steroidal antienflamatuar ...