1995 Cilt 2 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Gökbel, Hakkı; Gökçen, Mürsel; Büyükbaş, Sadık; Uysal, Hüseyin; Kaptanoğlu, Bünyamin; Üçok, Kağan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Kartliyovasküler risk faktörleri viicut yağ yüzdesi ve yağ dağılımı He ilişkilidirler Bu çalışmada vücut yağ yüzdesi ve yağ dağılımı ile glikoz, bazal insülin, lipid değerleri ve kolinesteraz aktiviteleri arasındaki ilişkinin ...
 • Küçük, Nergiz; Uslu, Sebahattin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Trakeai. entübasyon hipertansiyon ve mıyokardıal ıskemi için giiçlii hır uyarandır. Aıı/ıy atensın koııvertıng en:im(. l('h') inhihitörleri re lieta-hlokerlerlerin entiihasyona kardiovaskiiler veya/) ve stres hormonları ...
 • Akman, M.Nafiz; Ersoy, Yüksel; Arı, Murat; Sarı, Zübeyir; Sarı, Ayşen; Tanaçan, Sevim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Çocukluk çağındaki omurga ve ali ekstremitelerin postüral bozuklukları, erişkin yaşamda gelişen dejeneratıl olayların en önemli nedenlerinden hırıdır. Ihı deformilelerin erken teşhisi ve tedavisi, daha ciddi sorunların ...
 • Gündoğdu, Cemal; Çiftçioğlu, M.Akif; Erim, Adnan; Nalbantoğlu, Nesrin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Pilomatriksoma kıl follıkiiliini'ın korteks hücrelerinden kaynaklanan bir tümördür. Bu çalışmamızda ocak IW6 - aralık 1993 tarihleri arasında morfolojik ve histokimyasa/ olarak pilomatriksoma tanısı almış 1~ olgunun ayırıcı ...
 • Elmalı, Nurzat; Saraç, Kaya; Kaygusuz, M.Akif; Öztürk, Serhat; Baysal, Taner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bel ağrısı ile lomher vertebra grafitlerinde saplanan anormal radyografık bulgular arasındaki ilişkiyi teshil edebilmek için, kronik bel ağrısı olan 100 hasta ile, bel ağrısı şikayeti olmayan 40 kişilik kontrol grubu ...
 • Kaptanoğlu, Bünyamin; Dalmaz, Mahmut; Koşar, Ali; Yeksan, Mehdi; Akkuş, İdris; Yeksan, Nurten; Alıcı, Süleyman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Glutatyon S-transferaz (GST)'lar organizmada yaygın olarak bulunan bir enzim grubudur. Bazı hastalıkların ve hormona! manipıılasyonların bu enzimin hücresel düzeyini değiştirdiği bilinmektedir. Hu çalışmada diyaliz ...
 • Ataş Yaran, Mehmet; Parlak, Mehmet; Ertaş, Mustafa; Yılmaz, Şerafettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  1994 yılında kliniğimize yatırılan akut viral hepatitli 75 olgu klinik, laboratuvar bulguları ve prognozları yönünden retrospektıf olarak değerlendirilmiştir. Hastalığa 13-20 yaş grubunda (%42.7) ve sonbahar avlarında ...
 • Özturan, Orhan; JERGER, James (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Belirli şartlar altında kokleadaıı dış kulak yoluna doğru yayılan akustik enerjiye otoakustik emisyon denir ve hassas bir mikrofonla kaydedilebilir. Hu akustik enerjinin koklea dış saç hücrelerinin mıkromekanık aktivitesinden ...
 • Özerol, İ.Halil; Sönmez, Emine; Özbilge, Hatice; Taştekin, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Kadın üst genital yollan infeksiyon lan, cerrahi infeksiyonlar, intraabdomirtal infeksiyonlar ve daha pekçok in feksiyonlar genellikle polimikrobiktır. Bu infeksiyon tarda Gram pozitif ve negatif, aerob ve anaerob bakteriler ...
 • Aladağ, Arif Mehmet; Çolak, Ahmet; CHEN, Shu-Hsia; WOO, D., Savıo L C; GROSSMAN, Pli D Robert G.; SHINE, David H. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Yazarlar spinal kord iv kord tümörlerinde in vivo yen transferi için re;>likasyonıı de fektif rekomhinant adenovirusların kullanılabilir/iyini incelediler. Spinal kord tiimörii h'iseher 344 rotlarının torasik hölyesiııe ...
 • Karakaş, Sacide; Emre, Hanifi; Otlu, Ali; Erpek, Semra; Öztürk, Feral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hu araştırma tavşan mide duvan ve mide bezlerinin ışık mikroskopik yapısını incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmada Yeni Zelanda ırkı 30 adet erkek tavşan kullanıldı. Tavşanlarda mide duvarının tipik tuhuler organların ...