1994 Cilt 1 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Gürer, Sezer; Gürel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Crohn hastalığının seyri sırasında fistülöz komplikasyonlar oldukça sık görülür. Fistüller internal veya eksterhal olabilir. Tedavisi oldukça problemli olan bu fistüller ortalama 6-10% mortalıte oranlarına sahiptir. Hu ...
 • Özerol, İ. Halil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kronik yorgunluk sendromu (KYS). aşırı yorgunlukla birlikle boğa: ağrısı, haşağrısı ve nörolojik şikayetler gibi üzerinde anlaşılan diğer kriterlerle karakterize, uzun şiiredir bilinen ancak son zamanlarda önem kazanan hır ...
 • Arab, Adnan; Orakçı, Vahap; Erbilen, Mustafa; Şahin, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Yara iyileşmesi güncelliğini kaybetmemiş cerrahi konulardan biridir. İyileşme evrelerinde beslenme, dolaşım, oksijenasyon, enfeksiyon ve hormonlar rol oynar. Yaralar görünüşlerine ve iyileşme tiplerine göre sınıflandırılabilirler, ...
 • Türk, Ülkü; Özcan, Cemal; Bölük, Ayhan; Seyithanoğlu, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Isaacs sendromu olarak la bilinen sürekli kas lifi aktivitesi sendromu ender görülen bir hastalıktır. Sendromun s}x>radik olduğu söylenmişse de. daha sonra ki bildirimlerde aynı ailede birden çok kişide hastalığın görüldüğü ...
 • Özgen, Ünsal; Balat, Ayşe; Şahin, Sabit; Karabiber, Hamza; Turgut, Mehmet; Sönmez, Emine; Saraç, Kaya; Aslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Mollaret menenjiti.ani başlayan meningeal irritasyon atakları He karakterize nadir bir hastalıktır. I akalamı hemen tümünde etyolo/ik bir ajan gösterilemez ve s/ıesijik bir tedavisi yoktur. Hu makalede beş yıl içerisinde ...
 • Nilgün, Ş.; Alaç, K.; Güler, Z.Müjgan; Arab, H.Canan; Kılıç, İbrahim; Alban, Ş.Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Castleman hastalığı (CD) (Hant Lenf Nodu Hiperplazisi (GLNII) de denen benign lenfoproliferatif bir hastalıktır. Olguların 2 3'ü mediasten ve pulmoner tutulum, I 3 u mediasten dışı lenf nodları ve ekstranodal tutulum ...
 • Ardıç, Sadık; Pehlivan, Erkan; Yoloğlu, Saim; Özdemir, Ramazan; Aladağ, Murat; Üstün, Mukaddes; Tecimer, Coşkun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Malatya Tekel tütün fabrikası'nda çalışan 125~ işçide cinsiyet, çalışma süresi ve sigara içme durumu dikkate alınarak spırometrik yöntemle akut ve kronik solunum fonksiyon kaybı olup olmadığı araştırıldı. Olguların 561'i ...
 • Pehlivan, Erkan; Genç, Metin; Karaoğlu, Leyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, 1993 yılı mayıs ayı .süresince, tiraj yönünden üç büyük günlük gazetenin sağlıkla ilgili haberler derlenerek biçim ve içerik yönünden incelenmiştir. Gazetelerde yer alan sağlıkla ilgili haberlerin; % ...
 • GÖKÇEN, Mürsel; Gökbel, Hakkı; Kaptanoğlu, Bünyamin; Büyükbaş, Sadık; Üçok, Kağan; Vural, Hüseyin; Çığlı, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Hu çalışmada aşırı kilolu, normal kilolu ve zayıf sağlıklı kişilerde eritrosit içi ve plazma kolinesteraz aktiviteleri ile p!azma Upid parametreleri arasında ilişki bulunu/) bulunmadığını göstermek amaçlanmıştır. Çalışma ...
 • Yılmaz, Özcan; Özet, Gülsüm; Camcı, Celalettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kronik aneminin miyokart sistolik fonksiyonları ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen divastohk fonksiyonlar üzerine etkisi hakkındaki bilgilerimi: kısıtlıdır. Hu nedenle miyokardm sistolik, özellikle diyastolik ...
 • Karahan, Ömer; Belviranlı, Metin; Kaynak, Adnan; Şahin, Mustafa; Er, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Endoskopik olarak büyük çapı en a: 5 mm veya daha büyük duodenal ülseri bulunan 20 hastaya dört hafta süre He sabah akşam 300 'er mg ranitidin tedavisi verildi. Hastalar 4 hafta sonra endoskopik ve klinik olarak değerlendirildi. ...
 • Özerol, İ.Halil; Durmaz, Rıza; Durmaz, Bengül; Taştekin, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Klinik materyallerden elde edilen toplam 684 izolatm (333 'ü (iram negatif basil ve 351' i Stafilokok) antimikrobiklere duyarlılıkları “National Committee for Clinical Laboratory Standards ('('('LS, 1991)" tarafından ...
 • Kürşad, Yeşim; Gündoğdu, Mehmet; Tekin, Salim B. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Polikliniğine başvuran veya kliniklerde yatan hipertansif 20 hasta alındı. Knalapril maleat'ın trombosit agregasyonu üzerine etkisini araştırmak amacıyla ...
 • Hepşen, İ.Feyzi; Erkılıç, Kuddusi; Ekinciler, Ö.Faruk; Mirza, G.Ertuğrul; Doğan, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  On üç oküler Behçet Hastasında ortalama 13.3 (5-25) aylık düşük do: siklosporin-A (4 mg kg gün) ve bromokriptin (".5 mggün) kombine tedavisinin görme keskinliği ve oküler atak sayısına etkinliği incelendi. Hastaların hemen ...
 • Emre, M.Hanifi; Karakaş, Sacide; Otlu, Ali; Temel, İsmail; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Çalışmada, Yeni Zelanda ırkı (Oryctolagus cuniculus huxleyi) 30 erkek tavşan kullanıldı. Tavşanlar gruplandırıldı ve deneklerin A grubuna 0.005, Bgrubuna 0.0075 ve Cgrubuna 0.010 mgr/kg/gün aflatoksin Bj verildi. I 'eriler ...
 • Arab, Adnan; Şahin, Mustafa; Erbilen, Mustafa; Orakçı, Vahap; Bülbüloğlu, Ertan; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, vatlarda oluşturulan 2x1 cm boyutlarında karın duvarı defekti, farklı prostetik materyaller (polypropylene ıv polytetrafluoroethylene) ile tamir edilerek enfeksiyon, yapışıklık ve herni oluşumu yönünden ...
 • Temel, İsmail; İlhan, Necip; Emre, Hanifi; Çığlı, Ahmet; Yoloğlu, Saim; Karakaş, Sacide (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Otuz tavşan A.B.C ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrıldı. A,li,(' gruplarına üç ay süreyle farklı dozlarda aflatoksin B/ (AFBt ) verildi. Diğer taraftan kontrol grubu normal besinlerle beslendi. Serum ALP.AST.ALTdüzeyleri ...
 • Hengirmen, Süleyman; Cete, Mükerreni; Yücel, Erdem; Kadıoğlu, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Akut batın nedenleri arasında yer alan barsak strangulasyonunun tanısını zamanında koyarak erken cerrahı müdahalede bulunulması bazen zor olmakta ve gecikilmesi durumunda mortalite çok artmaktadır. Harsak strangulasyonunda ...