(1994)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Sarıcı, Kemal Barış; Soyer, Vural; Onur, Asım; Dirican, Abuzer; Ünal, Bülent (Causapedia, 2015)
  Mezenterik kistler (MK) çok iyi prognoza sahip, nadir görülen genellikle benign karakterde intraabdominal kistik kitlelerdir. Bir kaç mm ile 40 cm arasında değişir. Belli boyuta gelinceye kadar asemptomatik olması ...
 • Öztaş, Haydar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışma, sigaranın kanserojen etkileri He ilgili bilimsel yayınların incelenmesi ve bunun ışığında sigara yapımında kullanılan tütün kalitesi ile ilgili uygulanabilir bazı önerilerin ortaya konması amacı ite yapılmıştır. ...
 • Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Zidovudin ile tedavi, human immunodeficiency virus (IHI ’) He infekte hastalarda gözlenen fırsatçı infeksiyonların insidansını ve mortaliteyi azaltmaktadır. Ancak zidovudine karşı direnç gelişimi önemli bir problem ...
 • Özerol, İ.Halil; Özbilge, Hatice; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Akkiz: immün yetmezlik sendromu (AIDS)'nun etkenleri, ‘human immunodefıciency virüs’ tip I ve 2 (HIV-l ve HIV-2)'dir. İnfeksiyon seksüel ilişki, kan ve vücut sıvıları ve anneden çocuğa olmak üzere başlıca üç şekilde geçer. ...
 • Ünal, Mustafa; Yılmaz, Sevda; Dinç, Hasan; Karakuş, Murat; Serçe, Kemal; Harova, Gökhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Ewing sarkomu kökeni tam olarak bilinmeyen oldukça malign bir tümördür. Primer kraniyal Ewing sarkomu oldukça nadirdir. Literatürde sadece onbir olgu bildirilmiştir. Bizim olgumu: onikinciyi temsil etmekte olup, ayrıca ...
 • Ünal, Mustafa; Erem, Cihangir; Serçe, Kemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  lltrasonograjik incelemede pseudokidney terimi, lümenli organlarda değişik patolojilerle kalınlaşmış hi/Miekoik duvar ve santralde lümen içi yapılara ait parlak ekoların meydana getirdiği karakteristik bir görünümü tanımlar. ...
 • Müngen, Bülent; Yakıncı, Cengiz; Akyol, Ali; Anlar, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kompleks parsiyel nöbetli hastalarda, klasik semptomlara ilaveten nadiren ateş yükselmesi rapor edilmiştir. Bu makalede kompleks parsiyel nöbetle birlikte ateş yükselmesi otan iki vaka sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi.
 • Özcan, Cemal; Bölük, Ayhan; Bereketoğlu, Mehmet Ali; Ekmekçi, Hakan; Saraç, Kaya; Yılmaz, Hikmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Fahr sendromu patolojik olarak baza! ganglionların. dentate nukleusım ve beyaz cevherin yaygın .simetrik kalsıfıkasyonuyla karakter izedir. Sendromda klinik semptomlar değişkendir. Sıklıkla nöropsikiyatrik. ekstrapramıdal ...
 • Özcan, Cemal; Bölük, Ayhan; Müftüoğlu, Münife; Sönmez, A.Süha; Yılmaz, Hikmet; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Karpal tünel sendromlu (KTS) gebelerde standart elektrofizyolojik incelemelerin duyarlılığı ve normal gebeler ve gebe olmayan KTS'lu kadınlara göre farkları araştırıldı. KTS'lu gebelerin %2~.3ünde elektrofizyolojik anormalite ...
 • Gürer, Sezer; Gürel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Methods of sphincter preservation were developed about a century ago. Combination of these techniques with adequate anterior resection /¡ermits successful utilisation of the sphincter preserving procedures. Although Miles' ...
 • Özerol, İ. Halil; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Son zamanlarda insidansındaki artış eğilimi ile dikkatleri yeniden içerine çeken tüberkülozun erken ve doğru tanısı önemli hır husustur. Hu nedenle, klasik tanı yöntemlerinin dışında, spesifik, hızlı, pratik ve güvenilir ...
 • Dülger, H.Ergin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  İncelediğimiz, Cinsel saldırıya maruz kalan 55 olgunun % 92.7'si kadın %”.3 w erkek olup, yaş ortalaması 15.5'ti. Olguların % 55'i hymen. % 29'u gebelik, % 9'u Ii vata muayenesi için gönderilmişti, llymen muayenesi yapılan ...
 • Genç, Metin; Karaoğlu, Leyla; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  llikim 1993-31 Ocak 1994 tarihleri arasında Yeşilyurt ilçesi ve Gündüzbey kasabası merkez ilkokullarında okuyan 9X4 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen bu tanımlayıcı araştırmada en yaygın ilk üç patoloji sırasıyla kulak ...
 • Şenol, Mustafa; Özcan, Atilla; Doğan, Gürsoy; Çığlı, Ahmet; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kronik ürtikerde tiroid ve sürrenal fonksiyon bozukluklarının etyolo/ik rolünii araştırmak amacıyla bu çalışma yapıldı. 25 kronik ürtikerli ve 25 sağlam kişinin sistemik muayeneleri ve rutin laboratuar tetkikleri yapıldıktan ...
 • Saraç, Kaya; Erbilen, Mustafa; Baysal, Tamer; Toksöz, Mehmet; Akın, Onur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Çalışmamızda oniki pankreas tümöründe knnvansiyonel bilgisayarlı tomografi (M) ve dinamik Helikal UT (llelil) uygulanarak sonuçlar karşılaştırıldı. Dinamik HeBT He bolus mtravenö: (ı.v.) kontrast madde enjeksiyonunu takiben ...
 • Akdağ, Recep; Ceviz, Naci; Karakelleoğlu, Cahit; Unuvar, Necdet; Bakan, Ebubekir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Prematüre bebeklerde, müziğe cevap olarak stresle ilişkili bir biyokimyasal gösterge olan serum kortizol konsantrasyonlarındaki değişmeleri değerlendirdik. Çalışma kapsamına 9 stabil bebek (median gestasyone! yaş 31 hafta, ...
 • Akdağ, Recep; Güdücü, Fatma; Karakelleoğlu, Cahit; Ceviz, Naci (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Hız rektal ısı ölçümleri sırasında, derecenin rektuma sokulma mesafesi ve orada tutulma zamanı He ilgili herhangi bir standarttan haberdar değiliz. Çalışmamız rektumda farklı derinliklerde elde edilen maksimal ısı ölçümlerinin ...
 • Karakaş, Zeynep; Aydınol, Belkis; Çolpan, Leyla; Kılınç, Metin; Demirel, Nurten; Narlı, Nejat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  (Hikoprotein ve m ukoprotemlerm bir parçası olarak önemli fonksiyonları olan sialik asit (SA) (-asetH nörominik asit) vücutta glukozdan sente: edilir. Çeşitli çalışmalarda diabetes mellitusta (DM) glikoprotein ile mukoprotein ...
 • Özcan, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, ülkelerin kişi başına düşen milli gelirlerinin tek başına sağlık düzeyini gösteren genel bir kriter olup olmayacağını belirlemek için bazı ülkeler "temel bileşenler yöntemi ” ile incelenmiştir. 72 ülkeye ...
 • Emre, M.Hanifi; Otlu, Ali; Karakaş, Sacide; Yoloğlu, Saim; Temel, İsmail (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  We used 30 male rabbits belong to NewZelandrabbit strain (Oryctolagus cuniculus huxleyi) in this study. The rabbits were groupped and were given 0.005, 0.0075 and 0.010gr/kg/day respectively to A , B, Cgroups. It were not ...

View more