1994 Cilt 1 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Türk, Ülkü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Multipl sklerozlu hastaya kapsamlı yaklaşım nörolojik tanı iv Haç tedavisinin ötesine uzanır. Tek hasına hır nöroloji uzmanının altından kalkamayacağı impairment disability re handikapların rehabilitasyonunda interdisipliner ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Erbilen, Mustafa; Şahin, Mustafa; Şakrak, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Son yıllımla radiodiagnostik ve cerrahi alandaki gelişmeler karaciğer anatomisi ve fonksiyonlarının ilaha /ı / anlaşılmasına, karaciğer rezeksıyon ameliyatlarında da ilerlemelere yol açmıştır. Hu makalede literatür filizden ...
 • Gökbel, Hakkı; Üçok, Kağan; Uzun, Kürşat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Düzenli egzersizin solunum fonksiyonlarına etkilerini inceleyen pekçok araştırma yapılmıştır. Bazı çalışmalarda antrenmanla solunum fonksiyonlarında gelişme bulunurken, bazı çalışmalarda ise böyle bir etki bulunamamıştır. ...
 • Özerol, İ.Halil; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Süperantijenler (SAg) antijen sunan hücreler (APC) üzerinde bulunan majör histokompatibilite kompleksi (MIIC) klas ll've bağlanır ve uygun T hücre reseptörü (T('R)-l’p gen segmentleri taşıyan T lenfositlerinin biiyiik bir ...
 • Sönmez, Süha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Postoperatif adezyonlar cerrahi müdahaleye bağlı travma He ilgilidir. Doku bütünlüğünün çok iyi korunmasını, ideal cerrahi yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. Yeni tekniklerin gelişmesine rağmen adezyon formasyonu hala ...
 • Baykan, Mahmut; Özerol, İ.Halil; Kart, Hilal; Baysal, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, 12 yaşında bir erkek çocukta meydana gelen Serratia sepsisi olgusu sunulmuştur. Serratia lar doğada, süt ürünlerinde, içme ve kanalizasyon sularında, besin maddelerinde, insan ve hayvanların ince barsak ve ...
 • Özgen, Ünsal; Şenol, Mustafa; Özcan, Cemal; Bölük, Ayhan; Karabiber, Hamza; Göğcüoğlu, Meltem; Ekmekçi, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Sjogren Larsson sendromu konjenital ihtiyozis, spastik diplejitetrapleji ve mental retardasyon He karakterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Hastalardaki temel patoloji yağ alkol oksıdasyon bozukluğundaki ...
 • Sarıyüce, Oğuzhan; Balbay, Derya; Aydın, N.Engin; Müezzinoğlu, Bahar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada akut piyelonefriti ve bakteriyemisi olan diabetik bir hastada akut sağ Ureter alt uç ohstrüksıyonuna yol açan bir renal papilla nekrozu olgusu takdim edilmektedir. Diabetik üriner enfeksiyonlar gibi renal ...
 • Polat, K.Yalçın; Ertaş, Ertuğrul; Çelebi, Fehmi; Başoğlu, Mahmut; Akdemir, Dursun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Açık kolesistektomilerde biliyer yaralanmalar morbidite ve mortalite açısından en önemli komplikasyonlardır. Çalışmada kliniğimizde biliyer yaralanma nedeniyle takip ve tedavi uygulanan 13 hasta değerlendirildi. Grup]’de ...
 • Akçay, Fatih; Akar, Sedat; Yiğitoğlu, M. Ramazan; Selçuk, Yılmaz; Tombul, H. Zeki; Dane, Şenol (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, 38 hemodiyaliz ve 30 prediyaliz hastasında plazma total kolesterol (TC), trigliseritler (TG), yüksek dansi teli lipoprotein kolesterol (HDL-C), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-C), apolipoprotein ...
 • Hasanoğlu, H.Canan; Erçakal, Hatun; Uçar, Ali İhsan; Kalaç, Ş.Nilgün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Araştırmamızda ventolin inhaler testi ile % 10'un üzerinde reversibilite gösteren kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAIl) veya astım bronşiale tanısı almış 29 hasta tetkik edildi. Diğer bronkodilatör ilaçlar kullanılmadan, ...
 • Özgen, Ünsal; Balat, Ayşe; Turgut, Mehmet; Şahin, Sabit; Karabiber, Hamza; Gülsoy, Şule (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Demir eksikliği anemisi (DF.A) çocuklarda sık görülen bir hastalıktır. Hastalığın tanısındaki önemli parametreler: Serum demiri (SI)), serum demir bağlama kapasitesi (Sl)BK). transferrin satürasyon yüzdesi (IS), serbest ...
 • Özgen, Ünsal; Erbilen, Mustafa; Hasanoğlu, H.Canan; Şahin, Mustafa; Turgut, Mehmet; Aydın, N.Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Hidrokarbon zehirlenmelerinde gastrik lavaj ve kusturma önerilmemekte, destekleyici tedavi ve hastanın ızlcııilmesiyle yetinilmektedir. Hu zehirlenmelerde pulmoner komplikasyonlar sık görülmekte ve hastanın prognozıınıı ...