DSpace Repository

Ortaöğretim alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterliklerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Özbek, Ramazan
dc.contributor.author Yeşil, Rüştü
dc.date.accessioned 2016-09-01T12:53:43Z
dc.date.available 2016-09-01T12:53:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Özbek, R. Yeşil, R. (2009). Ortaöğretim alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterliklerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi cilt 10. sayı 2. 111-128 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4304
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2009). Cilt 10 Sayı 2. 111-128 ss. tr_TR
dc.description.abstract Sınıf içi öğretim etkinlikleri, birbirini takip eden ve birbirleriyle doğrudan ilişkili üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; derse giriş etkinlikleri, geliştirme etkinlikleri ve sonuç etkinlikleridir. Öğrenmedeki başarı, bu basamaklarda yapılan etkinliklerin niteliği ile ilişkilidir. Öğretmenlere sınıf içi öğretim yeterliklerinin kazandırılması, öncelikle eğitim fakültelerinin sorumluluğundadır. Bu yeterlikler öğretmen adaylarına, eğitim fakültelerinde almış oldukları hizmet öncesi eğitim ile kazandırılmaktadır. Bu araştırma, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümünde derslere giren alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim etkinliklerinin niteliğine yönelik öğrenci görüşlerinin tespitine dönüktür. Öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterlikleri; dersin giriş, işleniş ve sonuçlandırma aşamaları ile olumlu bir sınıf ortamı oluşturma sürecindeki yeterlik düzeyleri ile bu basamaklar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Veriler, öğretmen adaylarına uygulanan anket ve değerlendirme formuyla elde edilmiştir. Veri toplama aracı, "giriş aşaması", "etkinlik aşaması" ve "sonuç aşaması" ve sınıf iklimi olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 37 sorudan oluşmaktadır. Veriler üzerinde, araştırmanın alt problemleri çerçevesinde aritmetik ortalama, t testi, Pearson's r korelasyon testi ve tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmış; sonuçlar mevcut literatür ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Educational activities in a classroom follow three directly related steps, which include introduction to lesson activities, developmental activities and conclusion activities. The success in learning is directly proportional with the quality of these teaching activities. To have teachers gain qualification for teaching is primarily the responsibility of Education Faculties. Pre-service training in the relevant departments of Education Faculties provides teacher candidates with these qualifications. This research targets the students’ opinions about the inside class activity qualifications of academicians in Social Area Teaching Department. Academicians’ qualifications for introduction, development and conclusion steps will be evaluated by using the opinions of students in this department. The research is based on survey model. Data is collected by using the observation and evaluation forms filled in by teacher candidates. Data collection tool includes four sub dimensions with 37 items: introduction, activities and result and classroom interaction. Data were analyzed using descriptive statistics, T test, Pearson's correlation test, one way Anova analyses and LSD tests and the results were explained in line with the current literature. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject sosyal alanlar öğretimi tr_TR
dc.subject öğretim yeterliği tr_TR
dc.subject öğrenme ve öğretme etkinlikleri tr_TR
dc.subject branch teaching tr_TR
dc.subject teaching efficacy tr_TR
dc.subject teaching and learning activities tr_TR
dc.title Ortaöğretim alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterliklerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği) tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of ın-class ınstructional competences of branch teaching staff (the sample of Fırat University) tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR121208 tr_TR
dc.contributor.authorID TR22612 tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 111 tr_TR
dc.identifier.endpage 128 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record