DSpace Repository

Akademisyenlerin eleştirel düşünme becerilerinin ve eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Çiğdem
dc.contributor.author Çakmak, Nuray
dc.contributor.author Hacımustafaoğlu, Merve
dc.date.accessioned 2016-09-28T11:14:50Z
dc.date.available 2016-09-28T11:14:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Şahin, Ç. Çakmak, N. Hacımustafaoğlu, M. (2015). Akademisyenlerin eleştirel düşünme becerilerinin ve eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:16, Sayı:2, 51-66 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4532
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2015). Cilt:16, Sayı:2, 51-66 ss. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to compare the critical thinking skills of academicians that conduct science education courses at education faculties from the different variables such as gender and branch examine their views about critical thinking skills and developing of these skills in science education process. This study was conducted according to case study methodology. The working group composed of 30 academicians who employee at the science teacher training program of two universities at Eastern Black Sea Region. In the study, as data collecting tools were used California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) which translated to Turkish by Kökdemir (2003) and semi-structured interview form. Because the data have the normal distribution, independent samples t-test and the one way ANOVA were used for analysis of the collected data from the questionnaire. Interview data were analyzed contently. It was seen that academicians’ critical thinking skills were no a significant difference between academicians’ gender and branches variables; although academicians have sufficient knowledge about critical thinking skills they could not use sufficiently activities to develop prospective science teachers’ critical thinking skills in their teaching process. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde fen eğitimi derslerini yürüten akademisyenlerin eleştirel düşünme becerilerini cinsiyet ve branş gibi farklı değişkenler açısından karşılaştırmak, eleştirel düşünme becerilerine ve bu becerilerin fen öğretim sürecinde geliştirilmesine yönelik uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Araştırma grubunu Doğu Karadeniz Bölgesindeki iki üniversitenin eğitim fakültesi ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği programında görev yapmakta olan toplam 30 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI) ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen anket verileri normal dağılım gösterdiği için verilerin çözümlenmesinde ilişkisiz örneklemler için kullanılan t-testi ile tek faktörlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen veriler, içerik analizine göre çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerden akademisyenlerin cinsiyetleri ve branşları ile eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, akademisyenlerin eleştirel düşünme becerisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarına rağmen öğretim süreçlerinde öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri yeterince kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eleştirel düşünme becerisi tr_TR
dc.subject Fen eğitimi tr_TR
dc.subject Akademisyenler tr_TR
dc.subject Critical thinking skills tr_TR
dc.subject Science education tr_TR
dc.subject Academicians tr_TR
dc.title Akademisyenlerin eleştirel düşünme becerilerinin ve eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of academicians critical thinking skills and ıdeas about critical thinking skills tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı tr_TR
dc.contributor.authorID TR38083 tr_TR
dc.identifier.volume 16 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 51 tr_TR
dc.identifier.endpage 66 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record