Cilt 1 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Ceyhan, İrem (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Bu eser, bir doktora çalışması olup dini ve felsefi düşüncenin önemli so-runlarından olan şer problemini konu edinmektedir. Çok eskilere dayanan şer problemi, inanç tarihinde ortaya çıkan düalizm ve ateizm gibi akımlara ...
 • Kuşcu, Emir (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  William Paden özellikle 80’lerin sonu ve 90’ların başında kaleme aldığı iki önemli eser olan Interpreting Sacred ve Religious Worlds ile Dini Araştırmalar alanında haklı ve hatırı sayılır bir üne kavuşmuştur. Onun özellikle ...
 • Tan, Necmettin (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Bir Kant yorumcusu, Eleştirel felsefe ile Hıristiyanlığın geleneksel öğreti-leri arasında duran tarihsel ve mantıksal ilişkiler hakkında sorular sormaktan kendini alamaz. Kant'ın Lutherci ve özellikle de pietist geçmişi, ...
 • Çetinkaya, Kenan (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Batı dünyası başta olmak üzere tüm dünyada rağbet gören diyalog kavramı, gü-nümüz İslam dünyasının öncelikli tartışma konuları arasına girmekle birlikte, çe-şitli yönleriyle de uygulamaya çalışılmaktadır. Bu gelişmelere ...
 • Türkmen, Sabri (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Nahiv nazariyesi konusuna girmeden önce şu soruyu sormamız gerekiyor: “Kur'an nahvi” diye bir olgu var mıdır? Bu soruya olumlu cevap verilecek olursa, ayrıca şu soruyu sormamız icap eder: Kur'an nahvinin alışılagelen nahiv ...
 • Ulukütük, Mehmet (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Bu makalede İslam düşüncesinin oluşumunda çok önemli yeri olan tercüme faaliyetleriyle ilgili tarihsel ve sosyo-kültürel bağlam göz önüne serilmiş ve konunun şimdiye kadar doğrudan ele alınamayan bazı yönleri üzerinde ...
 • Uçar, Recep (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı; öğretme-öğrenme sürecinde DKAB öğretmenlerinin kullandıkları moti-vasyon yaklaşımı konusunda DKAB öğretmenleri ve onların öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Kayseri ...
 • Göğebakan, Yüksel (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  İnsanların içe dönük duygusal gereksinimlerinin bir yansıması olarak teknolojik, ideolojik ve sosyolojik bir yapıya sahip olan kültür varlıkları, toplumun kendi içerisinde kurmuş olduğu ilişki, etki-leşim ve yapılanmanın ...
 • Polat, Hüseyin (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Âyetler ışığında imân-ilim ilişkisi tetkik edildiğinde, Kur’an-ı Kerim’in imân-ilim veya imân-bilgi ilişkisi üzerinde hassasiyetle durduğu ve konuyu aklî açıdan temellendirdiği kolayca fark edilebilir. Kur’an’ın birçok ...
 • Birekul, Mehmet (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Türkiye’de bir asırlık bir zaman diliminde değişen toplumsal, siyasal ve ekonomik hayat içerisin-de din alanında benzer konuların tartışıldığı görülmektedir. Sosyal hayatımızla birlikte değişen dini hayatımızın içerisinde ...
 • Pırlanta, İsmail (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Mahalle bir yerleşim biriminin en küçük idari yapılanmasıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yerleşim merkezinin her anlamda küçük bir prototipini oluşturmaktadır. Onun, idari, mimari, yerleşme düzeni, nüfus yapısı, ...
 • Kuşcu, Emir (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Fenomenolojik yöntemi savunan Otto, Wach ve Eliade dini tecrübenin otonomi iddiasına sahip çıkar. Dini tecrübenin otonomisi, dini tecrübenin sui generis bir gerçeklik olduğu ve örneğin iktidar savaşı ve cinsellik gibi din ...
 • Arslan, Mustafa (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı: (1) Tobacyk’in uluslararası yaygınlığa sahip çalışmasından daha kapsam-lı, Türk toplumu ve Müslüman kültürüne uygun bir ölçek geliştirmek; (2) ölçeğin geçerlik ve güvenirli-ğini test etmek; (3) ...
 • Durmuş, Zülfikar (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Özet-Bu çalışma, Kur’an’ın ifade üsluplarından emir siygasının ibâha anlamını ele almaktadır. Çalışma-nın amacı, ayetlerde emir siygasının karinelerle tespit edilen dış anlamlarından ibâhaya (yapılabilir) delâlet eden ifade ...
 • Yolcu, Mehmet (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Müslümanın Namaz ve Hayatında Huşu- Bu makalede Kur’ân ve Sünnetin önem verdikleri, dînî duyarlılık konusunda bir sembol haline gelen Sahabiler’in özellikle dikkat çektikleri “huşû” konusu ele alınmıştır. Cemiyet hayatında ...
 • Kubat, Mehmet (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Malatya’da doğan, çocukluğunu ve ilk tahsil yıllarını Malatya’da geçiren, daha sonra Trablus, Halep, Harran, Antakya ve Rakka gibi dönemin önde gelen ilim merkezlerinde tahsil gören Ebu’l-Hüseyin el-Malatî, IV. (X.) yüzyılda ...
 • Arslan, Hulusi (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Ahlâkî değerlerin evrenselliği, felsefenin olduğu kadar teolojinin de önemli konularından biridir. Bazı tarihi ve antropolojik veriler bazı normların değiştiğini göstermektedir. Fakat yine de tarih boyun-ca değişmeyen temel ...