DSpace Repository

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Sub-communities within this community

 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2017 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2019 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.

Recent Submissions

 • Eraslan, Soner (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci kitabı Hacı Bayram Başer’in Ekrem Demirli danışmanlığında 2015 yılında Sünnî Tasavvufun Teşekkül Süre‐ cinde Şeriat‐Hakikat İlişkisi Sorunu (Hicrî III. Ve VI. Yüzyıllar ) ...
 • Yoldaş, Mehmet Hanifi (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: İslâm’ın erken dönemden itibaren “imam”, kendisine uyulan, önder anlamları sebebiyle cemaate namaz kıldıran kimse için kullanılan bir sözcük olsa da zamanla siyasi içerik kazanmış bir kavram olarak “halife” ile eş ...
 • Mutlu, Şefika (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: Bu araştırmada, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında görevli Kur’an kursu öğreticilerinin, meslektaşlarının mesleki ilkelere uyma düzeyine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ...
 • Meşe, Ramazan (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Özet: Duygu ve düşünceleri şiirle ifade etme bakımından Arapça mükemmel bir dildir. Bünyesinde topladığı onlarca kelime ile büyük bir ifade gücüne sahiptir. Arap şiirinin sahip olduğu tema zenginliği de buna ilave ...
 • Güneş, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Özet: Sosyal değişim ve dönüşüm ile birlikte sosyal bir olgu olarak dinin de aynı ölçüde bundan etkilendiği, gizlenmesi ya da inkârı mümkün olmayan sosyal bir realitedir. Birer dinî grup olarak mezhepler de ortaya ...
 • Meydanoğlu, Ayşe (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: Bir edebiyat terimi olan cinâs, anlamları farklı olmak şartıyla yazılışları aynı yahut benzer olan kelime ya da kelimeleri nazım ya da nesirde kullanma sanatını ifade eder. Arap dili ve belâgatında lafza dayalı süsleme ...
 • Bekiroğlu, Harun (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: Kur’an’da bir anlatım sanatı olarak “Gerçekleşmesi kesin olaylar, olmuş gibidir." Kuralı Dil ve edebiyat, sanatın uygulandığı alanlardan birisidir. Kur’an-ı Kerim ilahi mesajlar içeren bir kitaptır. Bununla birlikte ...
 • Birsin, Mehmet; Ötegeçeli, Hatice (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: Makale, başlangıçta altın günlerini modelleyerek başlayan, kurucularının “Elbirliği” olarak adlandırdığı ve zamanla araç, konut ve diğer gayr-i menkullerin satın alınması için finansman sağlayan ticari bir yapıya ...
 • Yalçın, Ebubekir; Arslan, Hulusi (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: İçinde yaşadığımız dünyada iyilik ve güzellikler kadar kötülük ve çirkinliklerin de mevcut olduğu genel olarak kabul edilen bir husustur. Her şeyi bilen, her şeye güç yetiren ve aynı zamanda merhamet sahibi bir ...
 • Karaman, Fikret (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019)
  Öz: Sağlık konusu, tarih boyunca toplumların gündemdeki yerini korumuştur. İnsanlar hastalıklardan korunmak ve daha kaliteli bir hayat yaşamak için her türlü özveride bulunmuşlardır. Elbette ölümsüz bir dünya mümkün ...
 • Soysaldı, Hacı Mehmet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  İnsan iki yönlü olarak yaratılmış mükemmel bir varlıktır. Birinci yönü bedeni, ikinci yönü ise ruhudur. Her iki yönünün de bir takım ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla her iki yönden tatmin edilmesi gerekir. Uyku ise, insan ...
 • Tosun, Cemal; Mutlu, Şefika (2018)
  Bu araştırmada, Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeleri ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an ...
 • Karaman, Fikret (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Araştırmamız, Balkan yarımadasında bulunan ülkeleri kapsamaktadır. Bu stratejik coğrafya, 13. asra kadar Romalıların yönetiminde kalmıştır. Daha sonra yarımada üzerinde, Batı Avrupa, Rusya ve Osmanlı Devletinin ilgisi ...
 • Kara, Hamza (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Selim TÜRCAN tarafından kaleme alınan "Kimlik ve Kitap İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’an Tasavvuru ve Dönüşümü, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, Ekim 2010, 416 sayfa" eserin tanıtımıdır.
 • Genç, Bilal (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Bu yazı, George Lakoff ve Mark Johnson tarafından yazılan Metaphor We Live By (1980) adlı kitabın 195-209. sayfaları arasındaki “The Myth of Objectivism in Western Philosophy and Linguistics” başlıklı bölümden tercüme ...
 • Akgün, Tuncay (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Tanrı'ya inanmak mantıklı mıdır? Richard Dawkins, Tanrı'nın varlığı için öne sürülen geleneksel argümanların kusurlu olduğunu söylemekte haklıdır; fakat onun Tanrı’nın varlığına dair delilleri çürütmeye yönelik çabaları ...
 • Karaalp, Cahit (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Salât kavramı, çokanlamlı/lafzı müşterek bir kelime olup vahiy sürecinde ıstılahi anlamını kazanarak kavramlaşmış ve Türkçe’de namaz ibadetine indirgenerek anlam daralmasına uğramıştır. Salât kelimesinin ezdad ve müteradif ...
 • Yariz, Enes (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Vakf, Kur’an ilimlerinin temel kavramlarından biridir. Kur’andaki vakf yerlerinin ve işaretlerinin belirlenmesi içtihadî bir mesele olduğundan farklı yorumların ve bazen yanılgıların olması muhtemeldir. Nitekim bazı kıraat ...
 • Bilgin, Abdulcelil (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Bu makalenin birincil hedefi, farklı meslek gruplarına mensup kişilere ve İlahiyat eğitimi alan öğrencilere Kur’an’ı tanıtmaktır. Bu çalışmaya göre Kur’an’ı tanımak, onu anlamaya katkı sağlamakla beraber kısmen farklı bir ...
 • Dündar, Mahmut (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Eyyubilerin İslam dünyasına yaptıkları birçok hizmetlerin yanında ilme verdikleri önem ve yaptıkları ilmi faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler ise, özellike Mısır’ın yanında Eyyubilerin ikinci başkentleri durumunda ...

View more