(2018)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Soysaldı, Hacı Mehmet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  İnsan iki yönlü olarak yaratılmış mükemmel bir varlıktır. Birinci yönü bedeni, ikinci yönü ise ruhudur. Her iki yönünün de bir takım ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla her iki yönden tatmin edilmesi gerekir. Uyku ise, insan ...
 • Tosun, Cemal; Mutlu, Şefika (2018)
  Bu araştırmada, Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeleri ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an ...
 • Karaman, Fikret (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Araştırmamız, Balkan yarımadasında bulunan ülkeleri kapsamaktadır. Bu stratejik coğrafya, 13. asra kadar Romalıların yönetiminde kalmıştır. Daha sonra yarımada üzerinde, Batı Avrupa, Rusya ve Osmanlı Devletinin ilgisi ...
 • Kara, Hamza (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Selim TÜRCAN tarafından kaleme alınan "Kimlik ve Kitap İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’an Tasavvuru ve Dönüşümü, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, Ekim 2010, 416 sayfa" eserin tanıtımıdır.
 • Genç, Bilal (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Bu yazı, George Lakoff ve Mark Johnson tarafından yazılan Metaphor We Live By (1980) adlı kitabın 195-209. sayfaları arasındaki “The Myth of Objectivism in Western Philosophy and Linguistics” başlıklı bölümden tercüme ...
 • Akgün, Tuncay (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Tanrı'ya inanmak mantıklı mıdır? Richard Dawkins, Tanrı'nın varlığı için öne sürülen geleneksel argümanların kusurlu olduğunu söylemekte haklıdır; fakat onun Tanrı’nın varlığına dair delilleri çürütmeye yönelik çabaları ...
 • Karaalp, Cahit (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Salât kavramı, çokanlamlı/lafzı müşterek bir kelime olup vahiy sürecinde ıstılahi anlamını kazanarak kavramlaşmış ve Türkçe’de namaz ibadetine indirgenerek anlam daralmasına uğramıştır. Salât kelimesinin ezdad ve müteradif ...
 • Yariz, Enes (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Vakf, Kur’an ilimlerinin temel kavramlarından biridir. Kur’andaki vakf yerlerinin ve işaretlerinin belirlenmesi içtihadî bir mesele olduğundan farklı yorumların ve bazen yanılgıların olması muhtemeldir. Nitekim bazı kıraat ...
 • Bilgin, Abdulcelil (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Bu makalenin birincil hedefi, farklı meslek gruplarına mensup kişilere ve İlahiyat eğitimi alan öğrencilere Kur’an’ı tanıtmaktır. Bu çalışmaya göre Kur’an’ı tanımak, onu anlamaya katkı sağlamakla beraber kısmen farklı bir ...
 • Dündar, Mahmut (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Eyyubilerin İslam dünyasına yaptıkları birçok hizmetlerin yanında ilme verdikleri önem ve yaptıkları ilmi faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler ise, özellike Mısır’ın yanında Eyyubilerin ikinci başkentleri durumunda ...
 • Kuruçay, Yasin; Gürses, İbrahim (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  İnsan hayatının en kritik dönemlerinden biri olan ergenlik dönemi hayata anlam verme çabalarının zirveye çıktığı dönemdir. İçinde bulunduğumuz çağda yabancılaşma, intihar, güvensizlik, mutsuzluk ve güvensizlik gibi sorunlar ...
 • Köse, Feyza Betül (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Hicret öncesi dönemde Mekkeli müşriklerin İslâm’la mücadeleleri, kendi imkân ve yetenekleri doğrultusunda olmuştur. Mekkeliler içerisinde Nadr b. el-Hâris, entelektüel birikimi ve faaliyetleri ile alışılmışın dışında bir ...
 • Acarlıoğlu, Ahmet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  İslam toplumu için Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemi uygulamalarının hakikatine uygun bilinmesi, dinin emirlerinin anlaşılıp ruhuna uygun yaşanabilmesi adına büyük ehemmiyet taşır. Günümüz insanlarının anlamakta ve yaşamakta ...
 • Sancaklı, Saffet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Kabir hayatı ve azabı, geçmişten günümüze sürekli merak edilen ve üzerinde birçok tartışmaların yapıldığı konulardan birisidir. Günümüzde de bu konu gündeme gelmekte ve bazı kişiler kabir hayatını kabul etmekle beraber ...
 • Karaman, Fikret (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Eğitim tarihinde, icazetname geleneğinin önemli bir yeri vardır. Sivil ve özel kişiler nezdinde yapılan eğitim, çeşitli değerlerle ödüllendirilmiştir. Bu ödüllerin en pratik yöntemi icazetname ve şahadetname şeklinde ...
 • Kırkız, Mustafa; Jamoul, Yassin (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Despotizm, iktidarın tekelleşmesidir. Bu, katılım ve tavsiye, başkalarının baskınlığı, zulüm ve tahakküm gerektirir ve haksız yere ellerinde olanı ele geçirir. Ekstretoryal tiranlık, yaşamın çeşitli katmanlarına girer ...
 • Türkmen, Sabri; Önel, Abdulhakim (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Hicri 554 ile 626 yılları arasında yaşayan Ya‘kûb el-Mencinîkî Harranlıdır. Kaynaklarda “el-Harrânî” nisbesiyle anılmıştır. el-Mencinîkî, mancınık yapımıyla uğraşmıştır. Bu yüzden “el-Mencinîkî” nisbesini almıştır. Silahlara ...
 • Türkmen, Sabri (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Oryantalistlerin çalışmalarında Doğuya, Batıdan farklı nitelikler atfedilerek Doğu ötekileştirilmiştir. Doğunun bir şehvet yatağı olduğu, atalarından şiddet miras almış olup şiddet ile şekillenmiş bir toplum oldukları ...
 • Kasapoğlu, Abdurrahman (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Kur’an ile ilgili herhangi bir konudan, meseleden bahsedildiğinde, o meselenin Kur’an ve sünnette dayanağının olup olmadığına bakılır. İlkesel planda bahsi geçen meselenin Kur’ânî olduğunu destekleyen her türlü delile ...