DSpace Repository

Sanat ve müzik ontolojisi

Show simple item record

dc.contributor.author Akan, Nesrin
dc.date.accessioned 2016-10-07T11:53:03Z
dc.date.available 2016-10-07T11:53:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Akan, N. (2015). Sanat ve müzik ontolojisi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:1, Sayı:2, 61-72 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4729
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2015). Cilt:1, Sayı:2, 61-72 ss. tr_TR
dc.description.abstract Estetik bağlamında varlık, insan, sanat ve sanat eseri arasında varolan sıkı bağlantılar, onların ontolojik yapılarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri inceleme gereğini doğurmuştur. Bu ontik incelemeler, söz konusu yapıları ve ortaya çıkan sanat eserini daha kolay ve doğru anlama, yorumlama olanağını sağlar. Tarihin çok önceki dönemlerine kadar dayanan varlığın ve sanatın ne olduğu konusundaki sorular, antik dönem filozoflarından Platon ve Aristoteles’in de temel incelemene alanlarından olmuştur. Özne-Nesne arasında bir sanatsal yapıt aracılığıyla oluşan bağ ve bu bağın araştırılması, hem epistemolojik hem de ontolojik bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Fakat bu noktada ontolojik değerlendirme öne çıkar. Bu çalışmada, genel olarak Ontoloji, özel olarak da Müzik Ontolojisi kapsamında, temel eserler olarak seçilen, “İsmail Tunalı’nın “ Sanat Ontolojisi” ve “Estetik” adlı kitaplarından yola çıkılarak, konu incelenecektir. Yöntemimiz, ülkemizde özellikle sanatı, sanat eserlerini anlama, çözümleme alanında kılavuz bir rol oynadığını söyleyebileceğimiz bu eserler aracılığıyla, alanın önemli isimleri Nicholai Hartmann ve Roman İngarten’in görüşlerinden de yararlanarak, ontoloji ve sanat ontolojisi üzerinden müziğin ontolojisini kavramaya çalışmak olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Presence in the aesthetic sense, people who have tight connections between art and art work has led to the need to examine the relationship between their ontological structures and these structures. This ontical investigations provides the opportunity to interpret the structures and the resulting art work easier and more accurate understanding. Questions about what is art and presence has also become one of the main research field from ancient philosophers Plato's and Aristotle's until the history dates back to the very early periods. Connection between subject-object formed with artistic works and investigation of this bond requires both an ontological and epistemological evaluation. But ontological assessment put forward at this point. In this study, ontology in general, particularly in the context of Music Ontology is selected as the main works, Ismail Tunalı’s the "Art Ontology" and "Aesthetics" starting from the books, the issue will be examined. Our method will be to work to understand the ontology of music in our country through art ontology, particularly understanding art and art works, in the analysis field guide through these works can say that play a role, making use of the most important names Nicholai Hartmann and Roman Ingarten's view of the field, ontology. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ontoloji tr_TR
dc.subject Varlık tr_TR
dc.subject Var-olan tr_TR
dc.subject Sanat tr_TR
dc.subject Sanat eseri tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Ontology tr_TR
dc.subject Presence tr_TR
dc.subject Existing tr_TR
dc.subject Art tr_TR
dc.subject Art work tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.title Sanat ve müzik ontolojisi tr_TR
dc.title.alternative Art and music ontology tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İstanbul Medeniyet Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 61 tr_TR
dc.identifier.endpage 72 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [8]
    Cilt 1' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record