DSpace Repository

Bir yıllık sürede izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılığının araştırılması: kesitsel bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Duman, Yücel
dc.contributor.author Kuzucu, Çiğdem
dc.contributor.author Kaysadu, Halim
dc.contributor.author Tekerekoğlu, Mehmet Sait
dc.date.accessioned 2016-10-10T08:19:06Z
dc.date.available 2016-10-10T08:19:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Duman, Y. Kuzucu, Ç. Kaysadu, H. Tekerekoğlu, M. S. (2012). Bir yıllık sürede izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılığının araştırılması: kesitsel bir çalışma. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 41-45 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4771
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 41-45 ss. tr_TR
dc.description.abstract Önemli bir hastane patojeni olan Pseudomonas aeruginosa; sepsis, peritonit ve ventilatör ilişkili pnömoni gibi yüksek mortalité ile seyreden infeksiyonlar oluşturmaktadır. Bu kesitsel çalışmada 2011 yılı içinde çeşitli klinik materyallerden soyutlanan P. aeruginosa suşlarının klinik örnek ve antibiyotik duyarlılık özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma süresince toplam 307 izolat elde edildi. Suşların 1/3'ünden fazlası (%34.5) yoğun bakım birimlerinden soyutlandı. İzolatların %26.4'ü idrar ve %21.8'i trakeal aspirat örneklerine aitti. Elde edilen pseudomonaslarda amikasin direnci %1.3, imipenem direnci %11.4 ve piperasilin direnci %21.8 olarak saptandı. Çalışmamızın sonuçlarına göre pseudomonasların hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ve cerrahi servislerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Tek başına kullanılmamakla beraber amikasin en etkin antibiyotik durumundadır. tr_TR
dc.description.abstract As a significant nosocomial pathogen, Pseudomonas aeruginosa causes high-mortality infections such as sepsis, peritonitis and ventilator associated pneumonaie. In this cross-sectional study, we aimed to investigate the P. aeruginosa strains which were isolated in 2011, according to their clinical sample distribution and antimicrobial susceptibility features. A total 307 P. aeruginosa strains were isolated. More than 1/3 of the strains (34.5%) were isolated from the clinical samples from the intensive care units. Of the strains, 26.4% were isolated from urine and 21.8% of the strains were isolated from tracheal aspirate. Regarding their antimicrobial susceptibility pattern, frequency of amikacin resistance was 1.3%, imipenem resistance was 11.4%, and piperacillin resistance was 21.8%. According to results of this study, pseudomonas strains were accumulated in intensive care units and surgery clinics. Though monotherapy is not applied, amikacin seemed to te most effective drug for pseudomonas strains. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Pseudomonas aeruginosa tr_TR
dc.subject Hospital acquired infections tr_TR
dc.subject Antimicrobial resistance tr_TR
dc.subject Hastane infeksiyonu tr_TR
dc.subject Antimikrobiyal direnç tr_TR
dc.title Bir yıllık sürede izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılığının araştırılması: kesitsel bir çalışma tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the antimicrobial susceptibility of pseudomonas aeruginosa strains ısolated in one year period: a cross-sectional study tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR115246 tr_TR
dc.contributor.authorID TR5812 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 41 tr_TR
dc.identifier.endpage 45 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record