DSpace Repository

İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin tıpta uzmanlık tercihleri ve etkileyen faktörler

Show simple item record

dc.contributor.author Tekin, Çiğdem
dc.contributor.author Güneş, Gülsen
dc.contributor.author Türkol, Elvan
dc.date.accessioned 2016-10-19T11:44:22Z
dc.date.available 2016-10-19T11:44:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Tekin, Ç. Güneş, G. Türkol, E. (2013). İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin tıpta uzmanlık tercihleri ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 5-10 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://www.inonu.edu.tr/Uploads/iys_dosyalar/24/file/5-10%20Makale.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4826
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 5-10 ss. tr_TR
dc.description.abstract Tıp alanında yapılan kariyer tercihi, toplum sağlığını etkileyen bir unsur olarak görülmüş ve bir araştırma planlanmıştır. Bu çalışma ile İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası yaşamlarında önemli yeri olan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri ve etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Araştırma 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında devam eden öğrencilerin, TUS tercihleri ve etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla yapılan kesitsel tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Araştırmaya 242 kız, 321 erkek olmak üzere toplam 563 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Örneklem seçme yoluna gidilmeden tüm popülasyon çalışmaya dahil edildi. Araştırmaya katılım oranı %75’tir. Bu araştırmada öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için “Demografik Bilgi Formu” ve içerisinde uzmanlık sınavında branşların tercih edilme durumları ve etkileyen faktörlerin sınandığı (beşli likert tipi) anket formu kullanıldı. Göz hastalıkları ilk tercih olarak öğrencilerin 65’i (%15,47) tarafından, en çok istenen bölüm olurken, diğerleri ise sırasıyla; kardiyoloji 63 kişinin (%15), kadın hastalıkları doğum ve psikiyatri 31 kişinin (%7,38), pediatri 28 kişinin (%6,66), kulak burun boğaz 26 kişinin (%6,19) ilk tercihi olmuştur. Çalışmamızda araştırma kapsamına giren erkek öğrenciler, cerrahi branşları kız öğrencilere göre daha fazla, kız öğrenciler ise kadın hastalıkları ve doğum bölümünü erkek öğrencilere göre daha fazla tercih etmişlerdir (p<0,05). Bölümün maddi getirisinin yüksek olması faktörü, kadın hastalıkları doğum ve psikiyatri bölümünü tercih etmede anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, p=.004, p=.035). Tıp öğrencileri, ileride maddi getirisi çok olan ya da daha rahat olarak gördükleri branşları daha çok istemektedir. Sonuç olarak tıp eğitimin, ülkenin gereksinimlerine uygun doktorlar yetiştirilmesi amacıyla gözden geçirilmesi gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study was planned to be carried out due to the fact that the specialty choice in medicine was considered as a factor to affect the community health care. In this study we aimed to evaluate the choices of the students at Inonu University Medical Faculty concerning the Examination for Specialty in Medicine (TUS) and the factors affecting these choices which take an importance in their lives after graduation. This study was a cross-section study which was performed to analyse the choices of the students in 2011-2012 School Year at Inonu University Medical Faculty concerning the TUS and the factors to affect these choices. In the related study, it was included totally 563 students from the Medical Faculty comprising 242 girls and 321 boys. Whole population was included in the study without sampling. Participation rate in the study is 75%. By this study a “Demographic Information Form” was used in order to determine the demographic profile of the students and within this form a questionnaire form (five-point Likert type) was used to examine the status for choosing the branches at the Examination for Specialty and the factors to affect these choices accordingly. As the first choice, it was seen that ophthalmology was the most desirable branch by 65 (15,47%) of the students, the rest of the branches were cardiology 63(15%), obstetrics & gynecology, psychiatry 31 (7,38%), paediatrics 28 (6,66%), ear, nose and throat 26 (6,19%) respectively. In our study, surgery branches was chosen by the boys than the girls, obstetrics & gynecology branch was chosen by the girls rather than the boys (p<0,05). The factor of the related branch to have a high income gaining was found meaningfully high to choose obstetrics & gynecology and psychiatry branches (respectively p=.004, p=.035). Medical Students express much more willingness to choose the branches which have a high income gaining in future or they considered more comfortable. As a conclusion, medical education must be reviewed in order to educate the medical doctors according to the needs of the country. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.subject Tıp Eğitimi tr_TR
dc.subject TUS tr_TR
dc.subject GSA tr_TR
dc.subject Inonu University tr_TR
dc.subject Medical education tr_TR
dc.subject Examination for specialty in medicine tr_TR
dc.title İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin tıpta uzmanlık tercihleri ve etkileyen faktörler tr_TR
dc.title.alternative Residency Choices of Medical Students at Inonu University Medical Faculty and the Factors to Affect These Choices tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 5 tr_TR
dc.identifier.endpage 10 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [14]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record