DSpace Repository

Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarında obezite sıklığının yaşam tarzı ile ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Şanver, Fatmahan
dc.date.accessioned 2016-12-26T11:37:53Z
dc.date.available 2016-12-26T11:37:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Şanver, F. (2014). Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarında obezite sıklığının yaşam tarzı ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-49 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5736
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-49 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının obezite sıklığını ve yaşam tarzı ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev yapan 195 kişinin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma verileri Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak 5 bölüm ve 27 sorudan oluşan soru formu kullanılmış, ayrıca antropometrik ölçümler araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ölçülen değerlerden BKİ ve bel kalça oranı hesaplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %62.6’sı erkek %37.4’ü kadın, %83.6’sı evli, %16.4’ü bekardır. Yaş grupları incelendiğinde %38.5’i 20-35 yaş aralığında, %35.9’u 36-45 yaş aralığında, %25.6’sı 46 yaş üstündedir. Araştırma grubunun %42.6’sının fazla kilolu, %12.8’inin obez olduğu saptanmıştır. Obezite sıklığını etkileyen faktörler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma süresi, teşhis konulmuş hastalık varlığı, doğum sayısı, kendini tanımlama şekli, masa başında çalışma süresi, oturarak geçirilen zaman önemli bulunmuştur (p<0.05).Eğitim durumu, aylık gelir, ailede şişmanlık durumu, sigara kullanımı, alkol kullanımı, günlük öğün sayısı, öğün atlama durumu, ev dışında yemek yeme, düzenli fiziksel aktivite ve uyku süresi ile obezite arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır (p >0.05). Araştırmanın sonucunda; obezite konusunda bilinçli ve örnek olması gereken sağlık çalışanlarında fazla kiloluluk oranı yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde başka meslek gruplarıyla ve genel popülasyonla karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Obezite tr_TR
dc.subject Sıklık tr_TR
dc.subject Yaşam tarzı tr_TR
dc.subject Beden kitle indeksi tr_TR
dc.title Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarında obezite sıklığının yaşam tarzı ile ilişkisi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 49 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record