DSpace Repository

Evde bakım hizmeti alan hastalarda bası ülserini önlemede hemşirenin rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Şaşar, Filiz
dc.date.accessioned 2016-12-26T12:05:20Z
dc.date.available 2016-12-26T12:05:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Şaşar, F. (2014). Evde bakım hizmeti alan hastalarda bası ülserini önlemede hemşirenin rolü. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-66 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5740
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-66 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma, evde bakım hizmeti alan hastaların bakıcılarına bası ülserini önleme konusunda hemşire tarafından verilen eğitimin etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Bingöl Evde Bakım Koordinasyon Merkezi’ne başvuran 264 hasta oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise, herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeyerek evrenin tamamının alınması hedeflendi, ancak 264 hasta arasında araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan 100 hasta ve hastaların bakıcıları oluşturdu. 100 hastanın 50’si deney, geriye kalan 50’side kontrol grubuna basit rastgele yöntemle alındı. Araştırma 10 hafta sürmüş, 09 Eylül – 18 Kasım 2013 tarihleri arasında hasta evlerine gidilerek gerçekleştirilmiştir. Veriler hasta bilgi formu, hasta bakıcı bilgi formu, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ve bası ülseri değerlendirme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında deney ve kontrol grubundaki hastaların tanımlayıcı özelliklerine ilişkin hasta bilgi formu, ön test verilerinin toplanmasında Braden Risk Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Deney grubu hasta bakıcılarına bası ülseri önleme eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Deney grubu hastaları, haftada 2 kez evlerinde ziyaret edilerek Braden Risk değerlendirmesi yapılmış ve bası ülseri değerlendirme formu kullanılarak bası ülseri oluşumu değerlendirilmiştir. 1 ay sonra son test verilerinin toplanmasında gruplara bası ülseri değerlendirme formu ve Braden Risk Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ki-kare, Fisher’s Exact testi, sayı, yüzde, bağımsız gruplarda t testi ve bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim verilen deney grubunda 5 hastada (%10), eğitim verilmeyen kontrol grubunda 23 hastada (%46) bası ülseri geliştiği görüldü. Bası ülserini önleme eğitimi verilen hasta bakıcıların hastaları ile eğitim verilmeyen hasta bakıcıların hastaları arasında bası ülseri oluşumunda, istatistiksel açıdan önemli bir fark bulundu (p<0.05). Sonuç olarak; Hemşire tarafından, evde bakım hizmeti alan hastaların bakıcılarına verilen bası ülseri önleme eğitiminin, bası ülseri oluşumunu azalttığı görüldü. Evde bakım hemşiresi tarafından, hastaların bakıcılarına bası ülseri önleme eğitiminin verilmesi önerilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bası Ülseri tr_TR
dc.subject Braden Ölçeği tr_TR
dc.subject Evde Bakım tr_TR
dc.subject Hemşirelik Bakımı tr_TR
dc.title Evde bakım hizmeti alan hastalarda bası ülserini önlemede hemşirenin rolü tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 66 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record