DSpace Repository

Cerrahi hemşirelerinin baş ağrısında kullandıkları tamamlayıcı tedavi ve geleneksel yöntemler

Show simple item record

dc.contributor.author Hanazay, Bahar
dc.date.accessioned 2016-12-27T06:31:26Z
dc.date.available 2016-12-27T06:31:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Hanazay, B. (2014). Cerrahi hemşirelerinin baş ağrısında kullandıkları tamamlayıcı tedavi ve geleneksel yöntemler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-28 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5754
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-28 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma Diyarbakır Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesinin cerrahi hemşirelerinin baş ağrısında kullandıkları tamamlayıcı tedavi ve geleneksel yöntemlerini kullanma durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler Kasım- Aralık 2013 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini Diyarbakır Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalışan 50 hemşire oluşturdu. Evrenin tümü örneklem grubu olarak alındı. Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmedi. Veriler Tanıtıcı Özellikler Formu, Tamamlayıcı Tedavi ve Geleneksel Yöntemlerini Belirleme Formu kullanılarak, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak sayı ve yüzde hesaplaması ile değerlendirildi. Araştırmada elde edilen bulgulara göre cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin % 56'sı kadın ,%54'ü 25-30 yaşları arasında, %60'ı lisans mezunu idi. Hemşirelerin % 64'ü baş ağrısı olduğunda ilk olarak ilaç kullanmayı tercih ediyorlardı. En fazla kullanılan geleneksel yöntemlerin müzik tedavisi (%68), uyumak (%64) ve masaj ve manüplasyon(%60) olduğu tespit edildi. Sonuçlar baş ağrısı olan cerrahi hemşirelerinin önemli bir bölümünün tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden müzik tedavisini kullandığını göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study was carried out as a descriptive in order to determine the use of the cases of the supplementary treatment and traditional methods of the surgical nurses who work at Diyarbakır Lice Halis Toprak Foundation State Hospital and have a headache. The data were collected between November and December ,2013. The study focused on the 50 nurses , worked at the surgical clinicals of Diyarbakır Lice Halis Toprak Foundation State Hospital. Sample is taken as the entire universe. Not go to any sampling method. The data were collected through the face to face interview technique by a surveyor by using The Form of İntroductory Characteristics and The Form of Determination of the Complementary Treatment and Traditional Methods.The data collected were evaluated with number and percentage calculation by using the SPSS 16.0 packet program . Acording to the findings obtained in the survey 56 % of the nurses working at the surgical clinicals were women, 54 % of them were between 25 and 30, 60 % of them were bachelor's level. 64% of nurses headache when choosing drugs were initially.İt was determined that the most used traditional methods were music therapy (68 %) , sleep (64 % ) and massage and manipulation (60 % ). The results indicate that an important percentage of the surgical nurses with headache use of complementary treatment music therapy the most. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Baş ağrısı tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.subject Hemşire tr_TR
dc.subject Tamamlayıcı tedavi tr_TR
dc.subject Geleneksel yöntemler tr_TR
dc.subject Headache tr_TR
dc.subject Surgical tr_TR
dc.subject Nurse tr_TR
dc.subject Complementary treatment tr_TR
dc.subject Traditional methods tr_TR
dc.title Cerrahi hemşirelerinin baş ağrısında kullandıkları tamamlayıcı tedavi ve geleneksel yöntemler tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 28 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record