DSpace Repository

Acil serviste çalışan hemşirelerin mesleki riskleri ile ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Pamukçu, Yeşim
dc.date.accessioned 2016-12-27T08:16:01Z
dc.date.available 2016-12-27T08:16:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Pamukçu, Y. (2014). Acil serviste çalışan hemşirelerin mesleki riskleri ile ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-36 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5765
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-36 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, acil serviste çalışan hemşirelerin mesleki riskleri ile ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacı ile yapıldı. Araştırma evreni Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisinde ve Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan ve daha önce acil serviste görev yapmış 92 hemşireden oluşmaktadır. Tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanan çalışmanın verileri, Ağustos 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında toplandı. Hemşirelerin tamamının çalışmaya alınması planlandı. Veri toplama aşamasında; çalışanların tanımlayıcı özelliklerine ilişkin 14, mesleki risk faktörlerine ilişkin 10, bilgilerine ve tutumlarına yönelik 7 sorunun yer aldığı 31 soruluk anket formu kullanılmıştır. Verilerin istatistikleri için frekans, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ki kare testi ve Fisher's Exact testi kullanıldı. Araştırmaya katılan acil servis hemşirelerinin %40'ının lisans mezunu olduğu, %48.8'inin 24 saat çalıştığı saptanmıştır. Acil servis hemşirelerinin ayakta çalışmalarının etkileri incelendiğinde en fazla %75.3'ünün bel ve baş ağrılarından, %68.2’sinin yorgunluktan etkilendiği saptanmıştır. Çalışırken kullandıkları koruyucu yöntemler incelendiğinde %81.2'sinin eldiven, %63.5'inin maske kullandığı, %74.1'inin korunma amaçlı önlem aldığı, %90.6'sının ise sözel şiddette maruz kaldığı görülmektedir. Hemşirelerinin karşılaştıkları mesleki riskler ile tanımlayıcı özelliklerin karşılaştırılmasında; eğitim düzeyi ile enjektör batması ve fiziksel rahatsızlıklar, yaş ile ÜSYE, çocuk durumu ile hemoglobin düşüklüğünü risk olarak görme arasında istatistiksel olarak önemli fark bulundu (p<0.05). Hemşirelerinin tutum ve davranışlarının eğitim düzeyi ve mesleki yıllar ile karşılaştırılmasında eğitim düzeyi ile koruyucu araç kullanımı, tetanos aşısı ile mesleki yıllar aradaki fark istatistiksel olarak önemli olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç olarak; acil serviste çalışan hemşireler çalışma ortamlarında bulaşıcı hastalıklar, bel ve baş ağrıları ve enjektör batması gibi mesleki riskler ile karşılaşmaktadır. Bu riskler sağlığı olumsuz etkilemektedir. Mesleki risklerden etkilenmemek için sağlık personeline kişisel koruyucu kullanımının önemi belirtilmelidir. Hizmet içi kurslarla da eğitim seviyesi arttırılmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract This study of nurses working in the emergency department attitudes and behaviors related to occupational risk assessment was carried out with the purpose. Planned as a descriptive research study data, gathered between August 2013-October 2013. The research universe, Çerkezköy and Çorlu State Hospital working and worked before in the emergency room nurses, a total of 92. All of the nurses planned to participate in the study. The data collection phase; health personnel to handle related with descriptive properties of 14, occupational risks factors of 10, related with knowledge and attitudes of 7, totally a 31-question questionnaire. The data obtained were evaluated in the program SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences for Windows 20.0), issue the frequency ,count, percentage, average, standard deviation, Ki- Square and Fisher's Exact tests were used. Emergency room nurses participating in the study surveyed that 40% of bachelor's degree, 48.8% of them have been working for 24 hours. Study examined the impact of emergency department nurses when standing up at 75.3% from the waist and headaches, 68.2% from fatigue were affected by has been identified. The use of protective methods examined 81.2% accounted gloves, 63.5% did not use masks, 74.1% of the hedging measures taken, 90.6% of verbal violence exposure were observed. Occupational risks faced by nurses in the comparison with the defining characteristics; sticking injector versus level of education and physical disorders, upper respiratory tract infections versus age, decreased hemoglobin versus juvenile cases seen as a the risk between was found of statistically significant (p<0.05). Nurses' attitudes and behaviors in comparison with many years of education and vocational education level and use of protective equipment, professional years with tetanus vaccine was found to be a statistically significant (p<0.05). As a result; health care workers in the working environment are confronted with various occupational risks as infectious diseases, waist and headaches, stickinginjector. These risks may adversely affect health. Not to be affected by occupational risk to health personnel should be noted the importance of the use of personal protective. Level of education should be increased by in-service courses. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hemşirelik tr_TR
dc.subject Mesleki risk, tutum ve davranış tr_TR
dc.subject Nursing tr_TR
dc.subject Occupational risk, attitude and behavior tr_TR
dc.title Acil serviste çalışan hemşirelerin mesleki riskleri ile ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 36 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record