DSpace Repository

Meme kanserli hastalarda memedeki tümör lokalizasyonu, boyutu ve aksiller lenf nodları tutulumunun anatomik olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Koyunoğlu, Aybüke
dc.date.accessioned 2022-11-30T06:27:33Z
dc.date.available 2022-11-30T06:27:33Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Koyunoğlu, A. (2022). Meme kanserli hastalarda memedeki tümör lokalizasyonu, boyutu ve aksiller lenf nodları tutulumunun anatomik olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85432
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Aksiller metastazı olan meme kanseri hastalarında memedeki tümörün boyutu ve yerini hem radyolojik hem de anatomik kriterler doğrultusunda değerlendirerek belirlenen memedeki tümörün yeri ve boyutu ile aksilla'da tutulan lenf nodlarının anatomik yeri ve boyutu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metot: Çalışmamızda 2011-2022 yılları arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalına başvurmuş malign meme kanseri tanılı ve aksiller metastazı olan 72 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, meme parankim dansitesi, BIRADS değerleri, tümörün sağ veya sol hangi memede yerleşik olduğu, tümörün memedeki boyutu ve yeri, aksiller metastaz sonucu aksilla'daki boyutu ve yeri gibi verileri karşılaştırıldı. Bulgular: Sağ ve sol memede tümör bulunan hasta sayısı eşitti (n=36). Sağ memede tümör bulunan hastaların yaş ortalaması 48.58, sol memede 52.89'du. Tüm memeler değerlendirildiğinde %43 ile tümör yerleşimi en çok üst dış kadrandaydı. Aksiller metastaz %39 ile en yaygın Level 1 ve 2 seviyelerinin her ikisinde birden görülmekteydi. 72 vakadan 47'si BIRADS V değerine sahipti. Meme parankim dansitelerinin yaşla ilişkisi incelendiğinde Tip A dansitesine sahip hastaların Tip C ve D'den, Tip B ise Tip D'den anlamlı derecede daha yüksekti (p=0.01368). Ayrıca aksilla'dan diseke edilen lenf nodu sayısı ve patolojik olduğu tespit edilen lenf nodu sayısı arasında da anlamlı bir fark vardı (p< 0.0001). Sonuç: Meme kanserinde memedeki tümör çapı ve lokalizasyonu ile aksiller metastaz neticesinde tutulan lenf nodu sayısı ve bu nodların en büyük çapı arasındaki radyolojik ve anatomik ilişkinin hastalığın seyri ve tedavi seçenekleri açısından klinik bir öneme sahip olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler: Anatomik Lokalizasyon, Aksilla, Meme Kanseri, Lenf Nodları, Tümör Çapı en_US
dc.description.abstract Aim: We aimed to examine the relationship between the location and size of the tumor in the breast determined by evaluating the size and location of the tumor in the breast in accordance with both radiological and anatomical criteria and the anatomical location and size of the lymph nodes involved in the axilla in breast cancer patients with axillary metastases. Material and method: In our study, the files of 72 patients with axillary metastases diagnosed with malignant breast cancer who applied to the Radiology Department of İnönü University Turgut Özal Medical Center between 2011 and 2022 were evaluated retrospectively. The data of the patients such as age, gender, breast parenchymal density, BIRADS values, the right or left breast of the tumor, the size and location of the tumor in the breast, the size and location of the axillary metastasis result were compared. Results: The number of patients with tumors in the right and left breasts was equal (n=36). The mean age of patients with tumor in the right breast was 48.58, and 52.89 in the left breast. When all breasts were evaluated, tumor localization was mostly in the upper outer quadrant with 43%. Axillary metastases were most common (39%) at both Levels 1 and 2. 47 out of 72 cases had BIRADS V. When the relation of breast parenchymal densities with age was examined, patients with Type A density were significantly higher than Type C and D, and Type B was significantly higher than Type D (p=0.01368). There was also a significant difference between the number of lymph nodes dissected from the axilla and the number of lymph nodes found to be pathological (p< 0.0001). Conclusion: We think that the radiological and anatomical relationship between the tumor diameter and localization in the breast, the number of lymph nodes involved as a result of axillary metastasis and the largest diameter of these nodes in breast cancer has a clinical importance in terms of the course of the disease and treatment options. Key words: Anatomical Localization, Axilla, Breast Cancer, Lymph Nodes, Tumor Diameter en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Anatomik Lokalizasyon en_US
dc.subject Meme Kanseri en_US
dc.subject Lenf Nodları en_US
dc.title Meme kanserli hastalarda memedeki tümör lokalizasyonu, boyutu ve aksiller lenf nodları tutulumunun anatomik olarak değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Anatomical evaluation of tumor localization, size and axillary lymph node involvement in patients with breast cancer en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 56 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record