DSpace Repository

Mekanik ve inflamatuar bel ağrısı indeksinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, kronik bel ağrısında mekanik ve inflamatuar komponente göre dizabilite ve fiziksel performansın değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Önerdir, Betül
dc.date.accessioned 2022-11-30T06:30:11Z
dc.date.available 2022-11-30T06:30:11Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Önerdir, B. (2022). Mekanik ve inflamatuar bel ağrısı indeksinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, kronik bel ağrısında mekanik ve inflamatuar komponente göre dizabilite ve fiziksel performansın değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85433
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Bu araştırmanın amacı bel ağrısının mekanik ve inflamatuar komponentini belirlemede kullanılan Mekanik ve İnflamatuar Bel Ağrısı İndeksi'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini yaparak bel ağrısının mekanik ve inflamatuar komponentine göre ağrı kaynaklı dizabilite ve fiziksel performans üzerine etkisini incelemektir. Materyal ve Metot: Çalışmanın ilk aşaması için Mekanik ve İnflamatuar Bel Ağrısı İndeksi'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik analizine bel ağrılı 120 hasta dahil edildi. Bu aşamada verilerin dil ve kapsam geçerliliği, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach's-α güvenirlik katsayısı ve test-tekrar test analizleri yapıldı. Çalışmanın ikinci aşamasında bel ağrılı 50 hastada mekanik ve inflamatuar komponentin dizabilite ve fiziksel performans (yürüme, gövde fleksiyonu, zamanlı kalk yürü, otur-kalk) üzerine etkisi incelendi. Veriler, SPSS 26.0 ve AMOS 24.0 istatistik paket programlarında analiz edildi. Bulgular: Araştırmada ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.30'ın üzerinde olduğu, toplam varyansın %83.237'sini açıkladığı belirlendi. Doğrulayıcı faktör analizi, açıklayıcı faktör analizi sonucunda çıkan 2 faktörlü ölçek yapısını destekledi. İndekse ait Cronbach alfa (α) katsayısı 0.735 olarak hesaplandı. İndeksin test-tekrar test analizi yüksek korelasyona sahip bulundu. İnflamatuar ve mekanik komponente ait bel ağrısı puanının dizabilite üzerinde anlamlı etkisinin olduğu (p1<0.05); inflamatuar komponent gövde fleksiyonu üzerinde etkili iken (p1<0.05), mekanik komponentin yürüme üzerinde etkili olmadığı bulundu (p1>0.05). Sonuç: Mekanik ve İnflamatuar Bel Ağrısı İndeksi'nin orijinal ölçekle benzer bir yapıda, geçerlilik ve güvenirliğinin yüksek olduğu ve Türk toplumundaki bel ağrılı hastaları değerlendirmede kullanılabilecek yeterli bir ölçüm aracı olduğu belirlendi. Ayrıca ağrının mekanik veya inflamatuar komponentinin dizabilite ve fiziksel performansı etkilediği belirlendi. Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Dizabilite, Fiziksel performans, Geçerlilik, Güvenilirlik. en_US
dc.description.abstract Aim: The aim of study is to verify the Turkish validity and reliability of Mechanical and Inflammatory Low Back Pain Index, which is used to determine the mechanical and inflammatory component of low back pain, examine the effect on pain-related disability, physical performance according to mechanical and inflammatory component of pain. Material and Method: 120 patients with low back pain were included in the Turkish validity reliability analysis of Mechanical and Inflammatory Low Back Pain Index, in the first phase of study. Language, content validity of data, explanatory, confirmatory factor analysis, Cronbach's-α reliability coefficient and test-retest analyzes were performed. In second phase, effects of mechanical and inflammatory components on disability and physical performance investigated in 50 patients with low back pain. Data were analyzed in SPSS 26.0 and AMOS 24.0 statistical packages. Results: Factor loads of scale items found above 0.30, explaining %83.237 of total variance. Confirmatory factor analysis supported 2-factor scale structure resulting from explanatory factor analysis. Cronbach-α coefficient calculated 0.735. Test-retest analysis of index was highly correlated. Low back pain score of inflammatory and mechanical components had significant effect on disability (p1<0.05); while inflammatory component was effective on trunk flexion (p1<0.05), mechanical component had no effect on walking (p1>0.05). Conclusion: It was determined that Index had similar structure to original scale, had high validity, reliability, was an adequate measurement tool that could be used in evaluation of patients with low back pain in Turkish population. In addition, mechanical or inflammatory component of pain affected disability and physical performance. Keywords: Disability, Low Back Pain, Physical Performance, Reliability, Validity.  en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bel ağrısı en_US
dc.subject Dizabilite en_US
dc.subject Fiziksel performans en_US
dc.title Mekanik ve inflamatuar bel ağrısı indeksinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, kronik bel ağrısında mekanik ve inflamatuar komponente göre dizabilite ve fiziksel performansın değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Turkish validity and reliability of the mechanical and inflammatory low back pain index, evaluation of disability and physical performance in chronic low back pain according to mechanical and inflammatory component en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 93 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record