DSpace Repository

12-Malatya ili ağzında pekiştirme

Show simple item record

dc.contributor.author Bahşi, Bahtiyar
dc.date.accessioned 2022-12-19T07:47:08Z
dc.date.available 2022-12-19T07:47:08Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation BAHSI B (2022). 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0(26), 218 - 229. en_US
dc.identifier.uri https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1114024/12-malatya-ili-agzinda-pekistirme
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85823
dc.description.abstract Ağız, bir yazı sahası içerisinde il, ilçe ve köylerde konu şma esnasında kullanılan farklı fonetik ve morfolojik özelliklere sahip dil kollarıdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kültürel zenginliğimize ait olan ağızlarımız kaybolmaya başlamıştır. Sözlü geleneğimize ait olan bu kültürel zenginliklerimizin kalıcılığını sağlamak ancak onun üzerinde yapılacak çal ışmalarla mümkündür. Pekiştirme sözlü ve yaz ılı anlatımda sözün gücünü arttırmaya, ifade edilen kavram ın anlamını güçlendirmeye veya bir kavrama di kkat çekmeye yarayan unsurlardır. Anadolu ağızlarında pekiştirmeye ait unsurların tespit edilmesi ve dilimize ait zenginliklerin ortaya ç ıkarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmada Malatya ili ağzında yer alan peki ştirme unsurları tespit edilmeye çal ışılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi esas al ınmıştır. Araştırmanın bulgularını elde edebilmek için Malatya İli Ağzı kitabı incelenerek bu eserlerdeki pekiştirme olduğu dü şünülen kısımlar bağlamlar içinde fişlenmiştir. Malatya ili ağzı ses bilgisi özellikleri bakımından Batı Grubu ağızlarının genel özelliklerini taşımakta, bu grup içinde de yedinci alt grubun özellikleri ile örtüşmektedir. Yap ılan çalışmada peki ştirme “Seslerle Yapılan Pekiştirme, Eklerle Yapılan Pekiştirme, Kelimelerle Yapılan Pekiştirme, Söz Dizimiyle Pekiştirme” olmak üzere dört ana başlıkta incelenerek sözün etkisini arttıran, sözü belirginleştiren pekiştirme unsurları Malatya ili ağızlarında tespit edilmiş ve kullanımları üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen veriler tablo ve grafik şeklinde ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda Malatya ili ağzının zenginliği ortaya konulmuş ve konu araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. en_US
dc.description.abstract Dialects are language branches with different phonetic and morphological features used during speech in provinces, districts and villages within a writing field. Today, depending on the development of technology, our dialects, which belong to our cultural richness, have begun to disappear. It is only possible to ensure the permanence of these cultural riches, which belong to our oral tradition, by working on it. Reinforcement is the elements that increase the power of the word in oral and written expression, strengthen the meaning of the expressed concept or draw attention to a concept. It is necessary to determine the elements of reinforcement in Anatolian dialects and to reveal the richness of our language. In this direction, the reinforcement elements in the mouth of Malatya province were tried to be determined in the research. The study was based on the scanning method. In order to obtain the findings of the research, the Malatya Province Dialect book was examined and the parts that were thought to be reinforcement in these works were recorded within the contexts. The dialect of Malatya province has the general characteristics of the Western Group dialects in terms of phonetic features, and it overlaps with the features of the seventh subgroup within this group. In the study, reinforcement was examined under four main headings: "Reinforcement with Sounds, Reinforcement with Suffixes, Reinforcement with Words, Reinforcement with Syntax", and reinforcement elements that increase the effect of the word and make the word clear have been identified in the dialects of Malatya province and their usage has been emphasized. In addition, the data obtained as a result of the research are presented in the form of tables and graphics. As a result of the research, the richness of the dialect of Malatya province was revealed and the subject was brought to the attention of researchers. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 12-Malatya ili ağzında pekiştirme en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record