DSpace Repository

Çocukların Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları: Kronotip Uyku

Show simple item record

dc.contributor.author Dağ, Yeliz Suna
dc.contributor.author Yayan, Emriye Hilal
dc.contributor.author Yayan, Yakup Ömür
dc.date.accessioned 2022-12-29T09:31:28Z
dc.date.available 2022-12-29T09:31:28Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation DAĞ Y, YAYAN Y, YAYAN E (2022). Çocukların Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları: Kronotip Uyku. Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 9(1), 73 - 78. 10.4274/jtsm.galenos.2021.83703 en_US
dc.identifier.uri https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1126514/cocuklarin-bilgisayar-oyun-bagimliliklari-kronotip-uyku
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85966
dc.description.abstract Amaç: Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber özellikle çocuk ve ergenlerde bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Bu çalışma, çocukların bilgisayar oyun bağımlılıklarının kronotip uyku durumlarına etkisini incelemek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 1 Ocak-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 109 ebeveyn ve çocuk üzerinde yapıldı. Araştırmada ‘‘çocuk bilgi formu’’, ‘‘çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği’’ ve ‘‘çocukluk dönemi kronotip anketi’’ kullanıldı. Veriler, bilgisayar ortamında yüzdelik dağılım, ortalama, t-testi ve korelasyon ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan çocukların %50,5’inin kız olduğu ve yaş ortalamalarının 9,20±1,45 olduğu belirlendi. Çocukların %94,4’ünün bilgisayar oyun bağımlılığı için riskli grupta oldukları ve %2,8’inin sabahçı tip, %8,3’ünün ara tip, %89’unun ise akşamcı tip kronotipe sahip olduğu belirlendi. Annelerin çalışma durumları ile bilgisayar oyun ölçeğinin bilgisayar oyununu hayalinde yaşatma ve gerçek hayatla ilişkilendirme alt boyutunun, çocuğun bilgisayar/tablette zaman geçirme durumları ile bilgisayar oyun ölçeğinin bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı görevleri aksatma alt boyutunun puanları arasında önemli fark olduğu belirlendi (p<0,05). Çocukların uyku toplam puanları ile bilgisayar oyun bağımlılığının bazı alt boyutları ve toplam puanları arasında pozitif ilişki olduğu belirlendi. Sonuç: Araştırmamızda çocukların büyük bir kısmının akşamcı tip kronotipe sahip oldukları ve bilgisayar oyun bağımlılığı için riskli grupta oldukları belirlenmiştir. Bu doğrultuda çocukların bilgisayar kullanımları ile uyku gereksinimlerine göre eğitim ve danışmanlık vermesi önerilmektedir. en_US
dc.description.abstract Objective: Nowadays, the use of computers has become widespread with technological developments, especially among children. Thus, this study aimed to examine the effects of children’s computer game addiction on their chronotype sleep states. Materials and Methods: The research was conducted in 109 parents and children between January 1, 2020 and May 31, 2020, using the ‘‘child information form’’, ‘‘computer game addiction scale for children’’, and ‘‘children’s chronotype questionnaire’’. Data were evaluated in a computer environment using percentage distribution, mean, t-test, and correlation. Results: Of children included in the study, 50.5% were females and the average age was 9.20±1.45 years. Additionally, 94.4% were in the risk group for computer game addiction; 2.8% had morning, 8.3% had intermediate, and 89% had evening type chronotype. There was a significant difference between mothers’ working status and imagining the computer game and associating it with real-life subscale scores of the computer game scale, as well as between children spending time on the computer/tablet and skipping tasks due to computer game subscale scores of the computer game scale (p<0.05). A positive correlation was found between total sleep scores of children and some sub-dimensions and total scores of computer game addiction. Conclusion: Our study determined that most children had the evening type chronotype and they were in the risk group for computer game addiction. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Çocukların Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları: Kronotip Uyku en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Türk Uyku Tıbbı Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record