(2008)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ünalp, Aycan; Uran, Nedret; Özmen, Derya; Özcan, Tuğrul; Dizdarer, Ceyhun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Metilmalonik asidemi (sıklıkla) nörolojik bulgularla seyreden organik asidemilerden biridir. Literatürde (nadir bir) komplikasyon olarak optik atrofi gelişebileceği bildirilmektedir. Sekiz yaşında kız hasta büyüme geriliği, ...
 • Soyuer, Ferhan; Erdoğan, Füsun; Öztürk, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  İlk kez inme geçiren ve en az 3 ay hastalık süresi olan inme’li olgularda, depresyon ve kognitif fonksiyon arasındaki ilişkiyi karşılaştırmaktır. Metodlar: İnme sonrası 3. ayda, 70 hasta değerlendirmeye alınmıştır.Olgularda, ...
 • Rehimli, Sakine; Ocakoğlu, Gökhan; Sığırlı, Deniz; Büyükuysal, M. Çağatay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne üye ülkelerin kadın sağlığına ilişkin sağlık düzeyi ölçütleri dikkate alınarak, ülkelerin ilgili sağlık göstergeleri bakımından birbirlerine göre konumlarının incelenmesi ve ...
 • Pala, Mukaddes; Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Daldal, Nilgün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Tokzoplazmoz, zorunlu hücre içi parazit olan Toxoplasma gondii’nin oluşturduğu bir enfeksiyondur. Tokzoplazmoza hem dünyada hem de ülkemizde sıklıkla rastlanmaktadır. Enfeksiyonun dağılımında iklim, sosyoekonomik koşullar ...
 • Uğraş, Murat Yahya; Güneş, Ali; Baydinç, Yaşar Can; Söğütlü, Gökhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Perkütan nefrolitotomi (PNL), kompleks böbrek taşları da dahil, taş hastalığı için minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. İki böbrekte eşzamanlı taş hastalığı ve atnalı böbrekteki taşlar ayrı ayrı kompleks taş tanımı ...
 • Dirican, Abuzer; Ünal, Bülent; Işık, Burak; Sümer, Fatih; Kayaalp, Cüneyt; Aslan, İlhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Gastrik adenokarsinomlu hastalarda preoperatif serum karsinoemriyonik antijen (CEA), CA19-9 ve alfa-fetoprotein (AFP) düzeyi ile klinikopatolojik faktörlerin korelasyonunu araştırmak. Metot: Gastrik adenokarsinom sebebiyle ...
 • Çetin, Aslı; Öztürk, Feral; Gül, Mehmet; Eşrefoğlu, Mukaddes; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışma, sıçanların sindirim ve solunum sistemlerinde yerleşmiş bağ dokusu makrofajlarını, akciğerdeki alveoler makrofajları ve karaciğer Kupffer hücrelerini ışık ve elektron mikroskobik olarak incelemek ve histolojik ...
 • Soyuer, Ferhan; Soyuer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Yaşlanma, organizmadaki pek çok sistemi etkileyen bir süreçtir. Bunların sonucu gelişen, fiziksel uygunlukta ve enduransta azalma görülmektedir. Yaşlılarda, fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam ve fonksiyonel bağımsızlığı ...
 • Pişkin, Turgut; Aydın, Cemalettin; Kayaalp, Cüneyt; Tatlı, Faik; Ölmez, Aydemir; Kutlu, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Tanısal değeri yüksek tek bir laboratuar veya radyolojik tetkik olmadığı için mide volvulusu tanısı koymak zordur. Son beş yıldır aralıklı şikayetleri olan 65 yaşındaki bayan hasta, son bir ayda hemen her yemekten sonra ...
 • Güven, Mehmet; Eyibilen, Ahmet; Aladağ, İbrahim; Köseoğlu, Doğan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Endoskopik mikrocerrahi ile tedavi edilen büyük internal laringoselin literatür bilgileri eşliğinde tartışılması. Konu: Laringosel laringeal sakkül bölgesinin nadir görülen anormal genişlemesidir. Günümüze kadar bir çok ...
 • Ünalan, Demet; Baştürk, Mustafa; Ceyhan, Osman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışmanın amacı; tüberkülozun yaşam olayları ile ilişkisi ve hastalığın algılanmasını araştırmaktır. Materyal-metod: Araştırma, bir yıllık süre içerisinde, Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran 196 aktif tüberküloz ...
 • Yağbasan, Ahmet; Ersoy, Canan; Çubukçu, Erdem; Ölmez, Ömer Fatih; İmamoğlu, Şazi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Obezite ve sigara kullanımı, dünyada en önemli halk sağlığı problemlerindendir. Her ikisinin de morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkileri bulunmaktadır. Sigara kullanımının insülin duyarlılığını azalttığı, abdominal bölgede ...
 • Karabulut, Zülfikar; Ergun, Tarkan; Lakadamyalı, Hatice; Erdoğan, Haluk; Ünalçın, Ege; Moray, Gökhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları, cilt altı dokuların ve fasyanın nekrozu ile karakterize hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit eden nadir infeksiyonlardır. Modern medikal tedavideki ilerlemelere rağmen retroperitoneal ...
 • Sümer, Aziz; Onur, Ender; Altınlı, Ediz; Çelik, Atilla; Çağlayan, Kasım; Köksal, Neşet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Ekstremite ampütasyonları hem psikolojik hem de fiziksel bir sakatlıktır. Tarihteki en eski ameliyatlardan biridir. Ekstremite ampütasyonuna neden olan sık etkenler benign ve malign kemik hastalıkları, yumuşak doku tümörleri, ...
 • Gezici, Türkan; Kökeş, Ülgen; Hız, Fazilet; Bilge, Semra; Çelebi, Arif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Serum yüksek homosistein düzeyi, iskemik inmeler için bağımsız, değiştirilebilen, kesinleşmemiş bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Hemorajik inmelerde ise, böyle bir ilişki çok tartışılmamıştır. Bu çalışmanın ...
 • Tanriverdi, Özgür; Selimoğlu, Özer; Uğurlucan, Murat; Başaran, Murat; Eroğlu, Elif; Oğuş, Temuçin Noyan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Çalışmamızda postoperatif kardiyovasküler cerrahi hastalarında trombositopeni sıklık ve etiyolojik dağılımının belirlenmesi ve trombositopeni komplikasyonlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Kardiyovasküler ...
 • Çıkmaz, Selman; Mesut, Recep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışmada, Nomina Anatomica’da yer alan Latince terimlere önerilmiş Türkçe karşılıklardaki, yabancı kökenli terimlerin ne sıklıkta olduğu sorusuna yanıt arandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmasını yapmak üzere anatomi ...
 • Ateş, Fehmi; Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) çeşitli nedenlerle oral yoldan beslenemeyen ancak gastrointestinal fonksiyonları normal olan hastalarda nütrisyon desteği sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmada, PEG ...
 • Kafadar, Safiye; Aydın, Ayşe Murat; Kafadar, Hüseyin; Çolak, Cemil; Burakgazi, Gülen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Vertebrobaziller yetmezliği olan hastalarda (VBY) vertebral arter (VA) hemodinamisindeki değişikliklerin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: VBY li 48’i erkek, 52’si kadın toplam 100 hastada Doppler US yöntemi ile her ...
 • Tatlı, Halim; Kaya, Hüsamettin; Halisdemir, Nurhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu araştırma, hekimlerin iş doyumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel nitelikte ve tanımlayıcı olan araştırma, Bingöl il merkezinde bulunan Devlet Hastanesi, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ve Özel ...

View more