DSpace Repository

Günübirlik pediyatrik olgularda total intravenöz anestezi ve desfluran anestezisinin hemodinami ve derlenme özellikleri açısından karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Özpolat, Zekine
dc.contributor.author Toğal, Türkan
dc.contributor.author Toprak, Hüseyin İlksen
dc.contributor.author Öztürk, Erdoğan
dc.contributor.author Çiçek, Müslüm
dc.contributor.author Ülger, Hacer
dc.contributor.author Ersoy, M. Özcan
dc.date.accessioned 2020-05-08T14:17:07Z
dc.date.available 2020-05-08T14:17:07Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Zekine Ö., Türkan T., Hüseyin İlksen T., Erdoğan Ö., Müslüm Ç., Hacer Ü., M. Özcan E. (2005). Günübirlik pediyatrik olgularda total intravenöz anestezi ve desfluran anestezisinin hemodinami ve derlenme özellikleri açısından karşılaştırılması, Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15465
dc.description Öz (İngilizce):Aim: We aimed to compare the intraoperative haemodynamic profile and recovery characteristics of total intravenous anaesthesia (TIVA) with remifentanil-propofol and inhalation anaesthesia with desflurane-N2O in paediatric patients. Materials and Methods: Fifty children, ASA I, aged 4-12 years undergoing tonsillectomy, adenoidectomy or insertion of ventilation tubes, were included into the study. After premedication with midazolam orally, induction was performed intravenously with lidocaine 1 mg kg-1, remifentanil 1 µg kg-1, propofol 3 mg kg-1 and vecuronium 0.1 mg kg-1. Patients were divided into two groups: In Group I, remifentanil 0.5 µg kg-1 min-1 and propofol 50 µg kg-1 min-1 were given; in Group II, desflurane 8.3 % and N2O 50 % in O2 were given. The heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), SpO2, PETCO2 and body temperature were monitorized. Emergence and recovery times, side effects like hypoxia, laryngospasm, nausea-vomiting, pain, and agitation were recorded. Results: In Group I, MAP increased at all times except after induction when compared with baseline, and decreased at all times except after intubation and surgical incision in Group II. HR decreased at surgical incision, 10, 20 and 30 minutes after incision in Group I when compared with baseline, and at all times except after intubation and surgical incision in Group II (p<0.05). In Group II, MAP was lower and HR was higher when compared with Group I. Eye-opening time and time to reach Aldrete score >8 in Group II was longer than in Group I. The time of spontaneous ventilation and extubation, and side effects were similar between groups. The incidence of postoperative pain and agitation was high in both groups. Conclusion: We concluded that both TIVA with propofol-remifentanil and desflurane-N2O based anaesthesia are suitable methods with short postoperative recovery for outpatient paediatric cases. However haemodynamic instability, postoperative agitation and pain are serious problems with both methods that should be solved. tr_TR
dc.description.abstract Öz:Amaç: Pediyatrik olgularda propofol ve remifentanilin kullanıldığı total intravenöz anestezinin (TİVA) hemodinamik ve derlenme özelliklerini desfluran ve N2O'dan oluşan inhalasyon anestezisi ile karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: ASA I, 4-12 yaşlarında tonsillektomi, adenoidektomi veya ventilasyon tüpü yerleştirilmesi planlanan 50 olguya oral midazolamla premedikasyon sonrası, 1 mg kg-1 lidokain, 1 µg kg-1 remifentanil, 3 mg kg-1 propofol ve 0.1 mg kg-1 vekuronyumla indüksiyon yapıldı. Olgular iki gruba ayrılarak, idamede I. gruba 0.5 µg kg-1 dk-1 remifentanil ve 50 µg kg-1 dk-1 propofol, II. gruba % 50 N2O içinde % 8.3 desfluran uygulandı. Nabız sayısı (NS), ortalama arter basıncı (OAB), SpO2, end-tidal CO2, vücut ısısı monitörize edildi. Uyanma ve derlenme süreleri, hipoksi, laringospazm, bulantı-kusma, ağrı, ajitasyon gibi yan etkiler kaydedildi. Bulgular: OAB bazal değere göre Grup I'de indüksiyon sonrası hariç diğer zamanlarda yüksekken, Grup II'de entübasyon sonrası ve cerrahi insizyon hariç diğer zamanlarda düşüktü. NS, bazal değere göre Grup I'de cerrahi insizyon, insizyon sonrası 10., 20. ve 30. dakikada, Grup II'de entübasyon sonrası ve cerrahi insizyon hariç diğer dönemlerde azaldı (p<0.05). OAB, Grup II'de Grup I'e göre düşükken, NS yüksekti. Grup II'de göz açma ve Aldrete skorunun >8 olma süresi Grup I'e göre uzundu. Spontan solunum dönüş ve ekstübasyon süresi, yan etkiler gruplar arasında benzerdi. İki grupta da derlenme döneminde ağrı ve ajitasyon oranı yüksekti. Sonuç: Günübirlik cerrahi girişim uygulanacak pediyatrik olgularda hem propofol ve remifentanilin kullanıldığı TİVA hem de desfluran ve N2O'dan oluşan inhalasyon anestezisi kısa derlenme periyoduyla uygun yöntemlerdir. Ancak, her iki yöntemde görülebilen hemodinamik instabilite, postoperatif ajitasyon ve ağrının çözülmesi gereken problemler olduğunu düşünmekteyiz. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.title Günübirlik pediyatrik olgularda total intravenöz anestezi ve desfluran anestezisinin hemodinami ve derlenme özellikleri açısından karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of haemodynamic profile and recovery characteristics of total intravenous anaesthesia and desflurane anaesthesia in paediatric outpatient surgery tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record