DSpace Repository

Abnormal thyroid function test results in systemic lupus erythematosus

Show simple item record

dc.contributor.author Büyükberber, Süleyman
dc.contributor.author Şencan, Orhan
dc.contributor.author Büyükberber, Nuhmehmet
dc.contributor.author Başeşme, Erbil
dc.contributor.author Turgay, Murat
dc.date.accessioned 2020-07-10T10:34:47Z
dc.date.available 2020-07-10T10:34:47Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Süleyman B., Orhan Ş., Nuhmehmet B., Erbil B., Murat T. (1996). Abnormal thyroid function test results in systemic lupus erythematosus, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16716
dc.description.abstract Öz:Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE'li 33 hastanın 3'ünde ve 16 kontrol bireyinin l'inde anti-M pozitifti ve iki grup arasında istatistiksel yönden fark yoktu. SLE'li hastaların 4'ünde hipotiroidi bulunurken, kontrol grubundakilerin tümü de ötiroiddi. SLE'li hastalardaki hipotiroidi oranı kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksekti. SLE'li hastalardaki total ve serbest T3 ve total ve serbest T4 düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşük, TSH düzeyi ise daha yüksekti. Sonuç olarak, SLE'li hastalarda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hipotiridi ve "ötiroid sick sendromu" (ESS) insidansı daha yüksekti. Hipotiroidili 4 hastanın 3 'ünde bulunan anti-M pozitifliği istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, SLE 'li hastalarda otoimmün tiroid hastalığının sık görüldüğünü düşündürmektedir. [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(2):80-84J Başlık (İngilizce):Sistemik lupus eritematozusda anormal tiroid fonksiyon testi sonuçları Öz (İngilizce):Thyroid function tests and anti-microsomal antibody (anti-M) levels of 33 patients (30 female, 3 male) with systemic lupus erythematosus (SLE) and 16 healthy subjects (15 female, 1 male) were studied as control group. Anti-M was positive in 3 of 33 patients with SLE and in 1 of 16 control subjects, and there were no statistically significant differences between two groups. There were hypothyroidism in 4 of SLE patients and all of the control subjects were euthyroid. Hypothyroidism rate in SLE patient was significantly higher when compared to the control group. Total and free T3 levels and total and free T4 levels of SLE patients group were significantly lower and TSH levels were significantly higher when compared to the control group. In conclusion, hypothyroidism and "euthyroidsick syndrome" (ESS) incidence were high inpatients with SLE, when compared to the control group. Although there was no statistically significant difference for anti-M positivity in 3 of 4 patients with hypothyroidism suggests that autoimmune thyroid disease is a frequent finding in SLE patients. [Journal of Turgut Özal Medical Center 1996; 3 (2): 80-84] tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Abnormal thyroid function test results in systemic lupus erythematosus tr_TR
dc.title.alternative Sistemik lupus eritematozusda anormal tiroid fonksiyon testi sonuçları tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record